Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: ZUS

Kontrole ZUS. Rodzaje i zakres kontroli, najczęstsze nieprawidłowości wskazywane przez inspektorów kontroli ZUS, postępowania odwoławcze. Prawa i obowiązki płatnika składek

Płatnicy składek są zobowiązani do wykonywania obowiązków z zakresu ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, dotyczących ustalania obowiązku ubezpieczeń, okresu tego ubezpieczenia, ustalenia podstawy wymiaru składek oraz ustalanie prawa do zasiłków i wyliczania ich wysokości.
Prawidłowość realizacji obowiązkowych zadań jest przedmiotem tzw. kontroli planowych przeprowadzanych przez inspektorów kontroli ZUS, a w pewnych sytuacjach kontroli doraźnych zarządzanych w ściśle określonym zakresie, budzącym wątpliwości w ZUS.
Na szkoleniu omówione zostaną zasady przeprowadzania kontroli, prawa płatnika składek i obowiązki inspektora kontroli ZUS, których powinien przestrzegać. Wskazane i omówione zostaną najczęstsze nieprawidłowości stwierdzane w czasie kontroli okresowych. Przedstawione zostaną również okoliczności, jakie powodują zarządzenie przez ZUS kontroli doraźnych, ich zakres i sposób dokumentowania przez płatników składek faktów i okoliczności mających istotny wpływ na ustalenia zawarte w protokole kontroli.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Kontrole okresowe i doraźne:
  • Sytuacje, które powodują zarządzenie danego rodzaju kontroli.
  • Zakres przedmiotowy przeprowadzanych kontroli.
 2. Zasady dotyczące sposobu i trybu przeprowadzania kontroli:
  • Obowiązki inspektora kontroli przed wszczęciem kontroli oraz w czasie trwania kontroli.
  • Prawa podmiotu kontrolowanego oraz sposób egzekwowania ich uwzględniania przez inspektora kontroli.
  • Zasady reprezentowania płatnika składek w czasie kontroli.
  • Prawa inspektora kontroli w czasie przeprowadzanej kontroli.
  • Sposób dokumentowania i dowodzenia ustaleń kontroli przez inspektora kontroli.
 3. Najczęstsze nieprawidłowości stwierdzane w czasie kontroli planowych w zakresie:
  • Podlegania ubezpieczeniom społecznym.
  • Ustalania podstawy wymiaru składek dla pracowników,
  • Rozliczania świadczeń,
  • Nadpłat i niedopłat świadczeń.
 4. Cel i sposób przeprowadzania oraz dokumentowania ustaleń kontroli doraźnych w zakresie:
  • Zasadność zgłoszenia pracownika do ubezpieczeń społecznych lub podstawy wymiaru np. w związku z ubieganiem się o wysokie świadczenie z kodem B.
  • Zasadność zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych osoby prowadzącej pozarolniczą działalność lub osoby z nią współpracującej np. w związku z ubieganiem się o wysokie świadczenie z kodem B lub zasiłek macierzyński.
  • Oględziny składników majątkowych.
  • Inne np. „prawie jednoosobowa spółka z o.o.” , „iluzoryczny wspólnik”, menadżer.
 5. Prawa i obowiązki płatnika składek po zakończeniu kontroli:
  • Wniesienie sprzeciwu lub zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli.
  • Prawo otrzymania decyzji administracyjnej.
  • Data powstania obowiązku korygowanie dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych.
  • Sposób korygowanie dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych w związku z ustaleniami kontroli ZUS.

Prowadzący:

Dariusz Suchorowski

Dariusz Suchorowski

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku polityka społeczna oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku prawo pracy i ubezpieczeń społecznych.

Od początku pracy zawodowej związany z ubezpieczeniami społecznymi, realizując zadania kolejno jako inspektor i inspektor kontroli ZUS. Następnie zarządzał i nadzorował kontrolę płatników składek na obszarze województwa świętokrzyskiego.

Wiedza i doświadczenie nabyte podczas 20-letniej pracy na dotychczasowych stanowiskach, pozwoliło objąć na kolejne 15 lat funkcję zastępcy dyrektora ds. dochodów Oddziału ZUS w Kielcach.
Był również wykładowcą na studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Handlowej w Kielcach oraz kursach organizowanych przez Szkołę Zarządzania w Kielcach.

Ponadto zapraszany, celem przedstawienia w przystępny i zrozumiały sposób, zmian przepisów na konferencje, kursy, spotkania organizowane przez podmioty zrzeszające przedsiębiorców np.: Business Centre Club Loża Świętokrzyska, Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Kielcach, Cech Rzemiosł w Opatowie, Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Targi Kielce, Biznes Center Club Loża Świętokrzyska, Świętokrzyski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych.