Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Prawo Pracy

Kontrola PIP w praktyce – przedmiot kontroli, postępowanie, analiza najczęściej popełnianych błędów

Szkolenie ma charakter przeglądowy i stanowi omówienie istotnych zagadnień dla pracodawców w przedmiocie stosowania przepisów prawa pracy. Zagadnienia te podlegają kontroli PIP, zaś niewywiązywanie się przez pracodawcę z obowiązków wynikających z przepisów prawa skutkuje po jego stronie negatywnymi konsekwencjami. Na szkoleniu omówione zostaną zarówno zasady prowadzenia kontroli przez inspektora pracy, jak i zagadnienia prawa pracy, które najczęściej są pod jego „lupą”. Uczestnicy szkolenia poznają najczęściej popełniane przez pracodawców błędy, trener natomiast zarekomenduje właściwe rozwiązania. Szkolenie będzie okazją do zweryfikowania własnej praktyki w kontekście wymogów określonych przepisami prawa. W trakcie szkolenia zaprezentowane zostaną obszerne wyjaśnienia PIP oraz MRiPS.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Zakres przedmiotowy oraz zasady kontroli PIP:
  • Wszczęcie kontroli oraz okres jej trwania.
  • Uprawnienia inspektora w trakcie kontroli ze szczególnym uwzględnieniem prawa żądania określonych dokumentów, przesłuchiwania świadków, odbierania ustnych i pisemnych wyjaśnień.
  • Środki prawne, jakie mogą być wydane w trakcie kontroli oraz po jej zakończeniu - polecenie, decyzja ustna, wystąpienie, nakaz.
  • Miejsce prowadzenia kontroli.
 2. Inspektor pracy jako oskarżyciel publiczny w sprawach o wykroczenia przeciwko prawom pracownika:
  • Postępowanie wykroczeniowe - omówienie zakresu odpowiedzialności za wykroczenia przeciwko prawom pracownika (środki wychowawcze, grzywna w drodze mandatu karnego lub wniosek o ukaranie do sądu).
  • Wykroczenia stypizowane w Kodeksie pracy oraz inne, najczęściej popełniane.
 3. Obowiązki pracodawcy w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy:
  • Prowadzenie pracowniczych akt osobowych.
  • Praca zdalna po zmianach w 2023 r.
  • Nieprawidłowości dotyczące treści umowy o pracę ze szczególnym uwzględnieniem wyroku TSUE z 19.10.2023 R. sygn. C 660/20.
  • Informacja o warunkach zatrudnienia po zmianach w 2023 r.
  • Zasady prowadzenia dokumentacji związanej z czasem pracy.
  • Sporządzanie świadectwa pracy oraz terminowość jego wydawania.
  • Stosowanie przez pracodawcę rozwiązań mających na celu godzenie życia prywatnego z pracowniczym po zmianach w 2023 r.
  • Rekompensowanie pracy w godzinach nadliczbowych.
  • Dobowy i tygodniowy odpoczynek pracownika.
  • Zasady rekompensowania pracy w niedziele i święta.
  • Problematyka rozpoczynania pracy dwukrotnie w tej samej dobie.
  • Problematyka udzielania przerwy na karmienie piersią.
  • Terminowość wypłacania wynagrodzenia.
  • Akty wewnątrzzakładowe - regulamin pracy i wynagradzania - wadliwe postanowienia stosowane przez pracodawców.
  • Profilaktyczne badania lekarskie.
  • Szkolenia w dziedzinie bhp.
  • Dokumentowanie ryzyka zawodowego.
  • Trzeźwość w miejscu pracy po zmianach w 2023 r.
  • Zmiana rozporządzenia w sprawie bhp na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe.

Prowadzący:

Ekspert ds. prawa pracy

Ekspert ds. prawa pracy

Radca Prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie, doświadczony trener, praktyk zajmujący się na co dzień problematyką prawa pracy, pracownik administracji publicznej, autor publikacji i współorganizator konferencji z prawa pracy, absolwent kierunków: prawo i administracja Uniwersytetu Jagiellońskiego.