Czas trwania: 5 godzin
Tematyka:

KOBIZE – zasady poruszania się po systemie. Raport emisyjny za 2023 r.

Krajowa Baza KOBIZE powstała na mocy Ustawy z 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji.

Obowiązek rejestracji do KOBIZE obejmuje wszystkie podmioty korzystające ze środowiska i powodujące w ten sposób emisję. Posiadanie nawet 1 samochodu służbowego czy kotła do ogrzewania biura, który jest własnością firmy, wiąże się z korzystaniem ze środowiska i koniecznością raportowania do bazy KOBIZE.

Obowiązek sporządzania pierwszego raportu do Krajowej bazy KOBIZE istnieje od 2010 r. Coroczne raporty należy składać drogą elektroniczną w terminie do 28 lutego każdego roku za poprzedni rok kalendarzowy.

Obowiązek raportowania sposobu korzystania ze środowiska w firmie reguluje również na mocy Prawa Ochrony Środowiska z 27 kwietnia 2001 r.- Wykaz zawierający informacje i dane o rodzajach i wielkości emisji gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza oraz o wysokości należnych opłat składany do Marszałka danego województwa. Ale uwaga - wykaz opłatowy za rok 2019 powinien zostać przygotowany i wygenerowany z bazy KOBIZE na podstawie wprowadzonych tam danych. W praktyce oznacza to tyle, że Urzędy Marszałkowskie domagały się wykazów wygenerowanych z bazy KOBIZE, a nie w tradycyjny sposób wypełnionych Wykazów zawierający informacje i dane o rodzajach i wielkości emisji gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza oraz o wysokości należnych opłat.
Szkolenie ma za zadanie w praktyczny sposób pomóc Państwu zidentyfikować i zdefiniować w swojej Organizacji źródła powstającej emisji wymaganej raportowaniu i zbudować ,,schemat emisyjny” w bazie KOBIZE.

Posłużą do tego definicje m.in.: emisji, instalacji, wytyczne do identyfikacji rodzaju emisji i zanieczyszczeń pojawiającej się w danej firmie oraz sposobach pozyskiwania danych, badań niezbędnych do sporządzania sprawozdawczości związanej z korzystaniem ze środowiska oraz obowiązku wnoszenia opłaty.

Szkolenie umożliwi uczestnikom poznanie zasad działania bazy KOBIZE i usystematyzuje wiedzę na temat spełniania obowiązków i wymagań w zakresie wprowadzania emisji do środowiska i pomoże w ich regulacji wewnątrz organizacji poprzez zbudowanie prostego schematu „emisyjnego” - emisje ze spalania paliw w samochodach + spalanie paliwa w kotłach grzewczych + prosty proces np. malowanie i wyliczanie emisji z używanych produktów.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

WSTĘP:
Wprowadzenie do aktów prawnych regulujących tematykę emisji w firmie.

 1. EMISJE w firmie:

  1. Definicje emisji i zanieczyszczeń w firmie wraz z przykładami.
  2. Rodzaje emisji (zorganizowana/niezorganizowana).
  3. Pojęcie „instalacji” w firmie - kiedy mamy spełnione kryteria.
  4. Identyfikacja emisji podlegającej raportowaniu.
  5. Pomiary emisji - wymogi, sposób ewidencjonowania, metody zbierania danych.
 2. SPRAWOZDAWCZOŚĆ EMISYJNA:

  1. KOBIZE:
   • Zmiany w bazie KOBIZE zawarte w Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 26 października 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych w raporcie oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. poz. 2217). Wprowadza ono podział użytkowników Krajowej bazy oraz zmiany w formularzach i sposobie logowania do systemu.
   • Sposób rejestracji Podmiotów do bazy KOBIZE.
   • Schemat „budowania” raportu dla potrzeb danej firmy: zakładanie MKzŚ (Miejsc korzystania ze środowiska), Eksploatacja urządzeń (m.in. samochody służbowe, wózki widłowe), Sprawozdanie z procesów produkcyjnych (m.in. malowanie, klejenie).
   • Sposób raportowania emisji z procesów poza instalacjami.
 3. SANKCJE i KARY.

Prowadzący:

Zofia Klaszyńska

Zofia Klaszyńska

Audytor wewnętrzny systemu zarządzania środowiskowego w firmach z 12-letnim stażem. Doświadczony ekspert w weryfikacji obowiązków i wymagań prawnych dla Podmiotów korzystających ze środowiska w obszarach: emisji gazów i pyłów do atmosfery, gospodarki wodno-ściekowej, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii, wpisu do baz KOBIZE, CRO, BDO. Od wielu lat związany zawodowo z branżą odpadów produkcyjnych, przemysłowych niebezpiecznych. Pełnomocnik ds. systemu zarządzania środowiskiem, Weryfikator systemu EMAS, Specjalista ds. odpadów niebezpiecznych. Doradca i konsultant Prawa Ochrony Środowiska. Prowadząc własną firmę konsultingową, na co dzień spotyka się z przedsiębiorcami, którym poprzez audyty, szkolenia i udział w kontrolach pomaga w spełnianiu wszystkich aktualnych wymogów ochrony środowiska.