Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Rachunkowość

Klasyfikacja bilansowa – jak poprawnie wykazywać pozycje bilansowe w sprawozdaniu finansowym

Zapoznanie uczestników z zasadami klasyfikacji bilansowej. Wskazanie jak zgodnie z zasadą wiernego i rzetelnego wykazywać majątek i źródła jego finansowania. Zwrócenie uwagi na istotność poprawnego sklasyfikowania aktywów i pasywów dla odbiorców sprawozdań finansowych.

Adresaci kursu:

 • kandydaci na księgowych,
 • studenci,
 • pracownicy biur rachunkowych,
 • osoby samodzielnie przygotowujące się do egzaminów zawodowych.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1) Istota, pojęcie, charakterystyka i klasyfikacja aktywów:

a) Aktywa trwałe:

 • wartości niematerialne i prawne,
 • rzeczowe aktywa trwałe,
 • należności długoterminowe,
 • inwestycje długoterminowe,
 • długoterminowe rozliczenia międzyokresowe.

b) Aktywa obrotowe:

 • zapasy,
 • należności krótkoterminowe,
 • inwestycje krótkoterminowe,
 • krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe.

2) Istota, pojęcie, charakterystyka i klasyfikacja pasywów:

a) Kapitały własne.
b) Rezerwy.
c) Zobowiązania krótkoterminowe i długoterminowe.

3) Znaczenie równania bilansowego.

4) Bilans:

a) Zasady budowy.
b) Cechy i formy bilansu.
c) System informacyjny.
d) Zasady prezentacji.

5) Część praktyczna - przykłady i zadania.

Prowadzący:

Marta Zielińska

Marta Zielińska


Dyplomowana księgowa, przedsiębiorca i wykładowca, który dzieli się swoją pasją już od 10 lat. Specjalizuje się w zagadnieniach prawa bilansowego i sprawozdawczości. W swojej codziennej pracy pomaga przedsiębiorcom zrozumieć zawiłości przepisów podatkowych i przejść do rozwijania swojego biznesu. Na co dzień prowadzi 8-osobowy zespół ekspertów księgowych. Dzięki rozwiązywaniu licznych kazusów swoich klientów, chętnie przedkłada zdobyte doświadczenie na własne zajęcia. Podczas prowadzonych przez siebie warsztatów łączy czynny udział w biznesie z przenoszeniem teorii do świata praktyki.