Czas trwania: 20 godzin
Tematyka: Kadry / Prawo Pracy

Kadry i płace, kurs od podstaw po zmianach w przepisach – czyli wszystko co powinieneś wiedzieć pracując na stanowisku kadrowca (Szkolenie 4-dniowe)

Kurs kadry i płace przeznaczony jest dla osób, które rozpoczynają pracę w kadrach i płacach, ale nie tylko. Szkolenie przeznaczone jest także dla osób, które zamierzają uzupełnić swoją wiedzę z zakresu prawa pracy i rozliczania wynagrodzeń.

Od podstaw na praktycznych przykładach przedstawione zostaną obowiązki pracodawcy związane z zawieraniem i rozwiązywaniem umów o pracę, przygotowaniem podstawowej dokumentacji związanej z nawiązaniem stosunku pracy, udzieleniem urlopów wypoczynkowych, urlopów związanych z rodzicielstwem i innych zwolnień od pracy, rozliczaniem czasu pracy. Uczestnicy spotkania poznają przepisy prawa określające prawa i obowiązki pracowników i pracodawców i nauczą się je stosować w praktyce.

Zagadnienia dotyczące rozliczania wynagrodzeń zostaną przedstawione w formie warsztatowej na praktycznych przykładach. Dwa dni przeznaczone zostaną na zapoznanie się z zagadnieniami dotyczącymi rozliczania wynagrodzeń ze stosunku pracy, zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa i innych świadczeń przysługujących pracownikowi.

Przed każdym dniem szkoleniowym uczestnicy otrzymają obszerne materiały szkoleniowe, zawierające przepisy prawa, przykłady rozliczeń, aktualne orzecznictwo i interpretacje wydane przez ZUS i Dyrektora KIS. Na szkoleniu uczestnicy mogą zadawać pytania, zgłaszać wątpliwości.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

Dzień pierwszy (9.00-14.00)

 1. Podstawowe definicje i zagadnienia z zakresu prawa pracy:
  • pracownik, pracodawca,
  • źródła prawa pracy,
  • podstawowe zasady prawa pracy,
  • stosunek pracy a stosunek cywilnoprawny,
 2. Obowiązki pracodawcy związane z zatrudnieniem pracowników:
  • dokumenty składane przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie,
  • dane jakich może żądać pracodawca od osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  • badania wstępne,
  • szkolenia BHP,
  • oświadczenia i zgody jakich pracodawca żąda od pracowników.
 3. Zawieranie umów o pracę:
  • umowa na okres próbny: uzależnienie okresu próbnego od czasu trwania umowy na czas określony, ponowne zawarcie umowy na okres próbny po przerwie, przedłużenie umowy o czas urlopu, a także o czas innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy,
  • umowy na czas określony: zasady limitowania umów na czas określony, umowa na zastępstwo, prace sezonowe, zatrudnianie na okres kadencji, obiektywne przyczyny po stronie pracodawcy, przekształcenie w umowę na czas nieokreślony,
  • umowa na czas nieokreślony,
  • treść umowy o pracę,
  • termin zawarcia umowy o pracę,
  • uprawnienia pracowników, z którymi zawarto umowę na czas określony: zakaz dyskryminacji, obowiązki informacyjne, przedłużenie umowy do dnia porodu.
 4. Informacja o warunkach zatrudnienia po zmianie przepisów - na przykładach.
 5. Wypowiadanie i rozwiązywanie umów o pracę - analiza aktualnego orzecznictwa:
  • zakończenie umowy terminowej: okres zatrudnienia wpływający na okres wypowiedzenia, dopuszczalne przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę, skrócenie okresu wypowiedzenia, wydłużenie okresu wypowiedzenia a zasada uprzywilejowania pracownika, konsultacja ze związkami zawodowymi, rozwiązanie umowy na zastępstwo.
  • zakończenie umowy na czas nieokreślony: wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy o pracę przez pracodawcę, wypowiedzenie umowy przez pracownika, okres wypowiedzenia, skrócenie okresu wypowiedzenia,
  • rozwiązanie umowy o pracę przez pracodawcę bez wypowiedzenia z winy pracownika i bez winy pracownika,
  • rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika bez wypowiedzenia,
  • wygaśnięcie umowy o pracę,
  • zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia – zasady stosowania przepisów.
 6. Ochrona stosunku pracy - rozwiązywanie kazusów, analiza aktualnego orzecznictwa:
  • ochrona stosunku pracy pracowników w wieku przedemerytalnym,
  • ochrona w trakcie usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
  • ochrona w trakcie korzystania z uprawnień związanych z rodzicielstwem,
  • inne przypadki.
 7. Zmiana warunków zatrudnienia wynikających z umowy o pracę - analiza aktualnego orzecznictwa:
  • porozumienie zmieniające,
  • wypowiedzenie zmieniające,
  • zmiana regulaminu a wypowiedzenie zmieniające,
  • brak zgody pracownika na nowe warunki zatrudnienia konsekwencje, czas na podjęcie decyzji przez pracownika,
  • ochrona przed wypowiedzeniem a wypowiedzenie zmieniające,
  • powierzenie pracownikowi innych obowiązków bez zmiany warunków pracy i płacy.
 8. Zasady stosowane przy sporządzaniu świadectwa pracy - praktyczne przykłady:
  • szczegółowe omówienie zasad wypełniania świadectwa pracy.

Dzień drugi (9.00-14.00)

 1. Dokumentacja pracownicza - akta osobowe, przechowywanie akt osobowych.
 2. Urlop wypoczynkowy, urlop opiekuńczy i inne zwolnienia od pracy:
 3. Urlop wypoczynkowy:
  • okresy wliczane do stażu pracy, od którego zależy wymiar urlopu wypoczynkowego,
  • wymiar urlopu wypoczynkowego - na praktycznych przykładach,
  • zasady stosowane przy udzielaniu urlopu wypoczynkowego,
  • przypadki w jakich pracownikowi przysługuje urlop proporcjonalny,
  • urlop na żądanie,
  • planowanie urlopów,
  • przerwanie, przesunięcie urlopu wypoczynkowego,
  • niewykorzystanie urlopu.
 4. Urlop dla pracowników podnoszących kwalifikacje.
 5. Urlopy okolicznościowe i inne zwolnienia ze stosunku pracy, za które przysługuje wynagrodzenie.
 6. Zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej.
 7. Urlop opiekuńczy.
 8. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem
 9. Urlop macierzyński, urlop rodzicielski, urlop wychowawczy, urlop ojcowski:
  • ochrona stosunku pracy pracowników korzystających z urlopów związanych z rodzicielstwem,
  • wydłużenie okresu, w którym pracownik wychowujący dziecko może wyrazić zgodę m.in. na pracę nadliczbową,
  • uchylenie przepisów dotyczących składania wniosku o urlop rodzicielski nie później niż 21 dni po porodzie,
  • zmieniony wymiaru urlopu rodzicielskiego,
  • przyznanie nieprzenoszalnej części urlopu rodzicielskiego dla każdego z pracujących rodziców,
  • nowe zasady wykorzystywania urlopu rodzicielskiego,
  • łączenie urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy,
  • skrócenie okresu na skorzystanie z urlopu ojcowskiego,
  • urlop macierzyński i rodzicielski dla pracowników występujących o adopcję dziecka,
  • dopuszczenia pracownika do pracy po urlopach związanych z rodzicielstwem,
  • zmiany dotyczące urlopu wychowawczego i obniżonego wymiaru czasu pracy.

Dzień trzeci (9.00-14.00)

 1. Rozliczenie wynagrodzenia ze stosunku pracy na liście płac - 2024 r.
 2. Podstawa wymiaru składek.
 3. Obliczanie i pobieranie w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy.
 4. Koszty uzyskania przychodów:
  • możliwość rezygnacji,
  • koszty uzyskania przychodów a praca zdalna,
  • koszty uzyskania przychodów w miesiącu, w którym pracownik nie świadczy pracy,
  • koszty uzyskania przychodów ograniczone do wysokości przychodów ze stosunku pracy,
  • koszty uzyskania przychodów po ustaniu zatrudnienia,
  • koszty uzyskania przychodów w przypadku kilkukrotnej wypłaty wynagrodzenia w miesiącu.
 5. Zaliczki za miesiące od stycznia do grudnia, stawka podatku, próg podatkowy.
 6. Oświadczenia i wnioski mające wpływ na obliczenie zaliczki na podatek.
 7. Zgłoszenie pracownika do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.
 8. Przychody wolne od podatku na liście płac:
  • przychody otrzymane przez podatnika do ukończenia 26 r. ż.,
  • zwolnienie od podatku przychodów podatnika, który przeniósł miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - art. 21 ust.1 pkt 152 u.p.d.o.f.,
  • zwolnienie od podatku przychodów podatnika, który wykonywał władzę rodzicielską w stosunku do co najmniej czworga dzieci - art. 21 ust.1 pkt 153 u.p.d.o.f.,
  • zwolnienie od podatku przychodów otrzymanych przez podatnika po ukończeniu 60. roku życia w przypadku kobiety i 65. roku życia w przypadku mężczyzny art. 21 ust.1 pkt 154 u.p.d.o.f.
 9. Przychody wolne od składek.
 10. Lista płac w szczególnych przypadkach:
  • lista płac w przypadku kilku wypłat w miesiącu,
  • lista płac a oświadczenie pracownika o wspólnym rozliczeniu małżonków,
  • lista płac w przypadku, gdy pracownik przystąpił do PPK,
  • lista płac w przypadku, gdy pracownik choruje,
  • lista płac przy niskim wynagrodzeniu - obniżenie składki na ubezpieczenie zdrowotne do wysokości zaliczki na podatek,
  • lista płac przy wysokim wynagrodzeniu - roczne ograniczenie składek, przekroczenia progu podatkowego,
  • lista płac, gdy do przychodów ze stosunku pracy zastosowano zwolnienie od podatku,
  • lista płac a przychód, gdy pracownik uzyskuje świadczenia niepieniężne,
  • wieloskładnikowa lista płac.
 11. Potrącenia egzekucyjne i nieegzekucyjne z wynagrodzenia za pracę - na praktycznych przykładach.
 12. Czas pracy, normy i ogólny wymiar czasu pracy, systemy czasu pracy, wynagrodzenie za godziny nadliczbowe, czas wolny za godziny nadliczbowe.

Dzień czwarty (9.00-14.00)

 1. Zasady stosowane przy obliczaniu wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca:
  • wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca, gdy pracownik choruje,
  • praca w 31 dniu miesiąca,
  • choroba w dni robocze,
  • choroba po przepracowaniu wszystkich godzin przypadających do przepracowania w miesiącu,
  • nieobecność spowodowana inną przyczyną niż choroba pracownika,
  • zmiana wysokości wynagrodzenia, etatu w trakcie miesiąca,
  • wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze etatu,
  • liczba godzin przypadających do przepracowania w miesiącu”,
  • stałe wynagrodzenie w przypadku różnych nieobecności w miesiącu,
  • wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca, gdy pracownik w okresie wyczekiwania nie ma prawa do wynagrodzenia chorobowego.
 2. Wynagrodzenie za czas nieobecności w pracy:
  • wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego,
  • wynagrodzenie za urlop okolicznościowy i inne zwolnienia z pracy,
  • wynagrodzenia za czas gotowości do pracy i przestoju.
 3. Świadczenia przysługujące pracownikowi z tytułu ustania stosunku pracy.
 4. Zasady stosowane przy obliczaniu ekwiwalentu za urlop:
  • współczynnik ekwiwalentu,
  • ekwiwalent za urlop, gdy pracownik otrzymuje tylko stałe składniki wynagrodzenia,
  • ekwiwalent za urlop, gdy pracownik otrzymuje stałe i zmienne składniki wynagrodzenia przysługujące za okres nie dłuższy niż jeden miesiąc,
  • podstawa ekwiwalentu, gdy pracownik był nieobecny w pracy w okresie przyjętym do ustalenia podstawy,
  • ekwiwalent za urlop, gdy pracownik otrzymuje składniki wynagrodzenia za okresy dłuższe niż jeden miesiąc,
  • ekwiwalent za urlop pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze etatu,
  • zmiana wysokości wynagrodzenia, zmiana etatu a podstawa ekwiwalentu.
 5. Zasady stosowane przy ustalaniu wysokości odpraw i odszkodowań - przykłady.
 6. Lista płac, gdy pracownik choruje:
  • świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,
  • wynagrodzenie chorobowe,
  • prawo do zasiłku chorobowego, okres zasiłkowy, wysokość zasiłku,
  • zasady stosowane przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku.
 7. Koniec roku - obowiązki płatnika.

Prowadzący:

Barbara Tomaszewska

Barbara Tomaszewska

Doradca podatkowy, specjalizuje się w zagadnieniach prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, naliczania wynagrodzeń. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu Podatków w Szkole Głównej Handlowej, Prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu, Doradztwa podatkowego na Uniwersytecie Szczecińskiem. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Departamencie Kadr i Płac dużej korporacji ubezpieczeniowej. Obecnie od 2007 r. prowadzi firmę zajmującą się doradztwem i szkoleniami z dziedziny prawa pracy, podatków i ubezpieczeń. W ramach świadczonych usług udziela porad, przygotowuje opinie, sporządza wymaganą dokumentację z zakresu spraw kadrowych, spraw związanych z naliczaniem wynagrodzeń i ich administracją. Prowadzi szkolenia, wykłady, warsztaty praktyczne i kursy z prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, zarządzania wynagrodzeniami, naliczania wynagrodzeń i związanego z tym prawa podatkowego. Od wielu lat współpracuje z Wydawnictwem Wolters Kluwer, w zakresie pisania komentarzy, opinii, artykułów i odpowiedzi na pytania z zakresu prawa pracy, wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych i zagadnień związanych z podatkiem dochodowym.

Autor komentarza do Ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, publikacji książkowej Wynagrodzenia za pracę i inne świadczenia płacowe ze stosunku pracy (cz. I i II).