Czas trwania: 20 godzin
Tematyka: Kadry / Prawo Pracy

Kadry i płace, kurs od podstaw po zmianach w przepisach 2022/2023 – czyli wszystko co powinieneś wiedzieć pracując na stanowisku kadrowca (Szkolenie 4-dniowe)

Kurs przeznaczony jest dla osób, które dopiero zaczynają pracę w dziale kadr i płac, a także dla osób, które już pracują w dziale kadr i płac i posiadaną wiedzę chcą uporządkować i uzupełnić.  Zagadnienia obejmujące program będą omawiane od podstaw. Poza wymaganą i niezbędną wiedzą teoretyczną każde z zagadnień zostanie uzupełnione praktycznymi przykładami. Moduł dotyczący wynagrodzeń będzie miał charakter warsztatowy, rozliczenie wynagrodzenia zostanie przedstawione na praktycznych przykładach. Udział w kursie gwarantuje uzyskanie podstawowej i niezbędnej wiedzy do samodzielnego prowadzenia kadr i płac i stanowi bazę do dalszego uzupełniania wiedzy z tego zakresu.

Kurs obejmuje cztery dni szkoleniowe:

1 dzień - 22.11.2023 r.
2 dzień - 06.12.2023 r.
3 dzień - 13.12.2023 r.
4 dzień - 19.12.2023 r.

Serdecznie zapraszamy!

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

Dzień pierwszy

1. Podstawowe definicje i zagadnienia z zakresu prawa pracy:

 • pracownik, pracodawca,
 • źródła prawa pracy,
 • podstawowe zasady prawa pracy,
 • stosunek pracy a stosunek cywilnoprawny.

2. Obowiązki pracodawcy związane z zatrudnieniem pracowników:

 • dokumenty składane przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie - obecnie obowiązujące, przepisy i planowane zmiany,
 • dane jakich może żądać pracodawca od osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • podstawowe zasady prowadzenia i przechowywania akt osobowych i innej dokumentacji w sprawach pracowniczych,
 • badania profilaktyczne i szkolenia BHP,
 • oświadczenia i zgody jakich pracodawca żąda od pracowników,

3. Zawieranie umów o pracę:

a) planowane zmiany przepisów dotyczących umów na okres próbny:

 • wydłużony okres zatrudnienia na podstawie umowy na okres próbny, w jakich przypadkach jest możliwy,
 • uzależnienie okresu próbnego od czasu trwania umowy na czas określony,
 • ponowne zawarcie umowy na okres próbny po przerwie.

b) umowy na czas określony po zmianach:

 • zasady limitowania umów na czas określony,
 • przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie umowy o pracę,
 • zawiadomienie na piśmie reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej, podając przyczynę uzasadniającą rozwiązanie umowy,
 • umowy na czas nieokreślony,
 • rozszerzona treść umowy o pracę - planowane zmiany przepisów (dzień rozpoczęcia pracy, warunki okresu próbnego, spodziewany czas trwania stosunku pracy lub data jego zakończenia),
 • termin zawarcia umowy o pracę.

4. Informacja o warunkach zatrudnienia po zmianie przepisów - planowane zmiany przepisów:

 • nowe obowiązki informacyjne pracodawcy,
 • informowanie o zasadach dotyczących pracy w godzinach nadliczbowych i rekompensaty za nią,
 • informowanie o zasadach dotyczących przechodzenia ze zmiany na zmianę,
 • informowanie o zasadach przemieszczania się między miejscami wykonywania pracy,
 • informowanie o innych niż określone w umowie o pracę składnikach wynagrodzenia oraz świadczeniach pieniężnych lub rzeczowych,
 • informowanie o procedurach przyznawania i ustalania urlopu,
 • informowanie o obowiązującej procedurze rozwiązania stosunku pracy,
 • prawo pracownika do szkoleń zapewnianych przez pracodawcę,
 • informacja dla pracownika, który wykonuje zadania służbowe na obszarze państwa będącego członkiem Unii Europejskiej lub na obszarze państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej,
 • zmienione zasady informowania pracowników o zmianie warunków zatrudnienia,
 • obowiązek pracodawcy informowania o wolnych stanowiskach pracy i procedurach awansu,
 • zobowiązanie pracodawcy do przeprowadzenia szkoleń pracowników, niezbędnych do wykonywania określonego rodzaju pracy lub na określonym stanowisku.

5. Wypowiadanie i rozwiązywanie umów o pracę - analiza aktualnego orzecznictwa:

 • okres zatrudnienia wpływający na okres wypowiedzenia,
 • dopuszczalne przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony,
 • nieobecność w pracy a możliwość wypowiedzenia umowy o pracę,
 • skrócenie okresu wypowiedzenia,
 • wydłużenie okresu wypowiedzenia a zasada uprzywilejowania pracownika
 • rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika i bez winy pracownika,
 • zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia - zasady stosowania przepisów.

6. Ochrona stosunku pracy - rozwiązywanie kazusów, analiza aktualnego orzecznictwa:

 • ochrona stosunku pracy pracowników w wieku przedemerytalnym,
 • ochrona w trakcie usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
 • ochrona w trakcie korzystania z uprawnień związanych z rodzicielstwem,
 • ochrona związkowa.

7. Zmiana warunków zatrudnienia - analiza aktualnego orzecznictwa:

 • porozumienie zmieniające czy wypowiedzenie zmieniające - jaką decyzję powinien podjąć pracodawca,
 • zmiana regulaminu i wypowiedzenie zmieniające,
 • brak zgody pracownika na nowe warunki zatrudnienia, czas na podjęcie decyzji przez pracownika,
 • ochrona przed wypowiedzeniem a wypowiedzenie zmieniające,
 • powierzenie pracownikowi innych obowiązków bez zmiany warunków pracy i płacy.

8. Zasady stosowane przy sporządzaniu świadectwa pracy - praktyczne przykłady:

 • szczegółowe omówienie zasad wypełniania świadectwa pracy,
 • uprawnienie rodzicielskie w świadectwie pracy,
 • urlop wypoczynkowy, urlop bezpłatny, urlop wychowawczy w świadectwie pracy.

Dzień Drugi

9. Urlop wypoczynkowy, urlop opiekuńczy i inne zwolnienia od pracy:

a) urlop wypoczynkowy:

 • okresy wliczane do stażu pracy, od którego zależy wymiar urlopu wypoczynkowego,
 • wymiar urlopu wypoczynkowego - jaki liczyć i od czego zależy,
 • zasady stosowane przy udzielaniu urlopu wypoczynkowego,
 • przypadki w jakich pracownikowi przysługuje urlop proporcjonalny.

b) urlop dla pracowników podnoszących kwalifikacje,
c) urlopy okolicznościowe i inne zwolnienia ze stosunku pracy, za które przysługuje wynagrodzenie,
d) zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej,
e) wolne z tytułu opieki nad dzieckiem po zmianach,
f) urlop opiekuńczy.

10. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem:

a) urlopy związane z rodzicielstwem - urlop macierzyński, urlop rodzicielski, urlop wychowawczy, urlop ojcowski:

 • ochrona stosunku pracy pracowników korzystających z urlopów związanych z rodzicielstwem,
 • wydłużenie okresu, w którym pracownik wychowujący dziecko może wyrazić zgodę m.in. na pracę nadliczbową,
 • uchylenie przepisów dotyczących składania wniosku o urlop rodzicielski nie później niż 21 dni po porodzie,
 • zmieniony wymiaru urlopu rodzicielskiego,
 • przyznanie nieprzenoszalnej części urlopu rodzicielskiego dla każdego z pracujących rodziców,
 • nowe zasady wykorzystywania urlopu rodzicielskiego,
 • łączenie urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy,
 • skrócenie okresu na skorzystanie z urlopu ojcowskiego,
 • urlop macierzyński i rodzicielski dla pracowników występujących o adopcję dziecka,
 • dopuszczenia pracownika do pracy po urlopach związanych z rodzicielstwem,
 • zmiany dotyczące urlopu wychowawczego i obniżonego wymiaru czasu pracy.

11. Praca zdalna w przepisach Kodeksu pracy:

 • definicja pracy zdalnej,
 • zasady wykonywania pracy zdalnej,
 • praca zdalna na polecenie pracodawcy,
 • wniosek o zaprzestanie wykonywania pracy zdalnej i przywrócenie poprzednich warunków wykonywania pracy,
 • ustalenie zasad wykonywania pracy zdalnej,
 • obowiązek informacyjny pracodawcy,
 • zaprzestanie wykonywania pracy zdalnej,
 • obowiązki pracodawcy w przypadku pracy zdalnej zapewnienie materiałów i narzędzi pracy niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej,
 • kontrola w miejscu wykonywania pracy zdalnej,
 • przestrzeganie przepisów BHP,
 • okazjonalna praca zdalna.

Dzień trzeci

12. Zasady stosowane przy obliczaniu wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca:

 • wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca gdy pracownik choruje,
 • praca w 31 dniu miesiąca,
 • choroba w dni robocze,
 • choroba po przepracowaniu wszystkich godzin przypadających do przepracowania w miesiącu,
 • nieobecność spowodowana inną przyczyną niż choroba pracownika
 • zmiana wysokości wynagrodzenia, etatu w trakcie miesiąca,
 • wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze etatu,
 • liczba godzin przypadających do przepracowania w miesiącu”,
 • stałe wynagrodzenie w przypadku różnych nieobecności w miesiącu,
 • wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca gdy pracownik w okresie wyczekiwania nie ma prawa do wynagrodzenia chorobowego.

13. Wynagrodzenie za czas nieobecności w pracy:

 • wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego,
 • wynagrodzenie za urlop okolicznościowy i inne zwolnienia z pracy,
 • wynagrodzenia za czas gotowości do pracy i przestoju,
 • wynagrodzenie za czas przepracowany w miesiącu, w którym pracownik został wezwany przez WKU, Sąd.

14. Świadczenia przysługujące pracownikowi z tytułu ustania stosunku pracy:
 
a) Zasady stosowane przy obliczaniu ekwiwalentu za urlop:

 • współczynnik ekwiwalentu,
 • ekwiwalent za urlop gdy pracownik otrzymuje tylko stałe składniki wynagrodzenia,
 • ekwiwalent za urlop gdy pracownik otrzymuje stałe i zmienne składniki wynagrodzenia przysługujące za okres nie dłuższy niż jeden miesiąc,
 • podstawa ekwiwalentu gdy pracownik był nieobecny w pracy w okresie przyjętym do ustalenia podstawy,
 • ekwiwalent za urlop gdy pracownik otrzymuje składniki wynagrodzenia za okresy dłuższe niż jeden miesiąc,
 • ekwiwalent za urlop pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze etatu,
 • zmiana wysokości wynagrodzenia, zmiana etatu a podstawa ekwiwalentu.

b) Zasady stosowane przy ustalaniu wysokości odpraw i odszkodowań - przykłady.

15. Rozliczanie czasu pracy:

a) normy i wymiar czasu pracy,
b) systemy czasu pracy,
c) praca w godzinach nadliczbowych:

 • zasady polecania pracy w godzinach nadliczbowych,
 • rodzaje nadgodzin,
 • wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych,
 • czas wolny za godziny nadliczbowe,
 • praca w dni wolne od pracy.

Dzień czwarty

16. Stosunek pracy obowiązkowy tytuł do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego:

 • podstawa wymiaru składek,
 • roczne ograniczenie składek,
 • zgłoszenie pracownika do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

17. Rozliczenie przychodów ze stosunku pracy w 2022 r. i od 2023 r.:

a) podstawa obliczenia zaliczki na podatek,
b) koszty uzyskania przychodów:

 • możliwość rezygnacji,
 • koszty uzyskania przychodów a praca zdalna,
 • koszty uzyskania przychodów w miesiącu, w którym pracownik nie świadczy pracy,
 • koszty uzyskania przychodów ograniczone do wysokości przychodów ze stosunku pracy,
 • koszty uzyskania przychodów po ustaniu zatrudnienia;
 • koszty uzyskania przychodów w przypadku kilkukrotnej wypłaty wynagrodzenia w miesiącu;

c) stawka podatku, próg podatkowy,
d) kwota zmniejszająca zaliczkę na podatek:

 • kilka wypłat w miesiącu a kwota zmniejszająca,
 • podwójna kwota zmniejszająca.

e) oświadczenia i wnioski mające wpływ na obliczenie zaliczki na podatek.

18. Przychody wolne od podatku na liście płac:

 • przychody otrzymane przez podatnika do ukończenia 26 r.ż.,
 • zwolnienie od podatku przychodów podatnika, który przeniósł miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - art. 21 ust.1 pkt 152 u.p.d.o.f.,
 • zwolnienie od podatku przychodów podatnika, który wykonywał władzę rodzicielską w stosunku do co najmniej czworga dzieci - art. 21 ust.1 pkt 153 u.p.d.o.f.
 • zwolnienie od podatku przychodów otrzymanych przez podatnika po ukończeniu 60. roku życia w przypadku kobiety i 65. roku życia w przypadku mężczyzny art. 21 ust.1 pkt 154 u.p.d.o.f.

19. Obniżenie składki na ubezpieczenie zdrowotne do wysokości zaliczki na podatek.

20. Podstawowe zasady stosowane przy obliczaniu podstawy wymiaru zasiłku na praktycznych przykładach.

21. Lista płac w szczególnych przypadkach:

 • lista płac w przypadku kilku wypłat w miesiącu,
 • lista płac a oświadczenie pracownika o wspólnym rozliczeniu małżonków,
 • lista płac w przypadku gdy pracownik przystąpił do PPK,
 • lista płac w przypadku gdy pracownik choruje,
 • lista płac przy niskim wynagrodzeniu,
 • lista płac przy wysokim wynagrodzeniu,
 • obniżenie składki na ubezpieczenie zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek,
 • lista płac gdy z pracownikiem zawarto umowę zlecenia,
 • lista płac w przypadku gdy pracownik korzysta ze zwolnienia od podatku dla pracowników do 26 roku życia,
 • lista płac gdy do przychodów ze stosunku pracy zastosowano zwolnienie od podatku,
 • lista płac a przychód z tytułu używania samochodu służbowego do celów prywatnych,
 • wieloskładnikowa lista płac,
 • lista płac - wynagrodzenie za pracę, wynagrodzenie chorobowe, zasiłek chorobowy,
 • lista płac a świadczenia z zfśs,
 • lista płac w przypadku przekroczenia progu podatkowego,
 • lista płac w przypadku przekroczenia limitu składek,
 • lista płac - 50% kup i zwolnienia z podatku.

22. Potrącenia egzekucyjne i nieegzekucyjne z wynagrodzenia za pracę i z zasiłków - na praktycznych przykładach.

Prowadzący:

Barbara Tomaszewska

Barbara Tomaszewska


Doradca podatkowy, specjalizuje się w zagadnieniach prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, naliczania wynagrodzeń. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu Podatków w Szkole Głównej Handlowej, Prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu, Doradztwa podatkowego na Uniwersytecie Szczecińskiem. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Departamencie Kadr i Płac dużej korporacji ubezpieczeniowej. Obecnie od 2007 r. prowadzi firmę zajmującą się doradztwem i szkoleniami z dziedziny prawa pracy, podatków i ubezpieczeń. W ramach świadczonych usług udziela porad, przygotowuje opinie, sporządza wymaganą dokumentację z zakresu spraw kadrowych, spraw związanych z naliczaniem wynagrodzeń i ich administracją. Prowadzi szkolenia, wykłady, warsztaty praktyczne i kursy z prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, zarządzania wynagrodzeniami, naliczania wynagrodzeń i związanego z tym prawa podatkowego. Od wielu lat współpracuje z Wydawnictwem Wolters Kluwer, w zakresie pisania komentarzy, opinii, artykułów i odpowiedzi na pytania z zakresu prawa pracy, wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych i zagadnień związanych z podatkiem dochodowym.  


Autor komentarza do Ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, publikacji książkowej Wynagrodzenia za pracę i inne świadczenia płacowe ze stosunku pracy (cz. I i II).