Strefa merytoryczna
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: JPK VAT / VAT

JPK_V7 – zmiany w przepisach 2021 – 2023 oraz praktyczne problemy w wyjaśnieniach ekspertów oraz Ministerstwa Finansów

Szanowni Państwo,

pomimo faktu, że przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług, dotyczące wykazywanie danych JPK_V7 obowiązują dopiero od października 2020 r. wciąż następują w nich istotne zmiany, które przede wszystkim:

 • naprawiają błędy w przepisach pierwotnie uchwalonych,
 • mają na celu ułatwić wykazywanie niektórych danych i ograniczyć obowiązki w tym zakresie,
 • zniesienie konieczności składania „czynnego żalu” w związku z korektami JPK od roku 2022,
 • obowiązków składania JPK w zakresie podatku dochodowego od 2024 r.

Niejasność i brak precyzji przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów powoduje, że podatnicy wciąż mają wiele wątpliwości, czy prawidłowo wykazywane są szczegółowe dane i oznaczenia dotyczące poszczególnych transakcji. W związku z tym faktem, sposób wykazywania niektórych danych nie wynika wprost z przepisów, a z objaśnień Ministerstwa Finansów lub przyjętych przez podatników rozwiązań.

Niniejsze szkolenie ma na celu omówienie najczęściej zgłaszanych przez Państwa wątpliwości odnośnie:

 • zmian w przepisach, w szczególności dotyczących oznaczeń TP, GTU, MPP oraz wykazywania faktur uproszczonych,
 • korygowania JPK_V7 i związanych z tym konsekwencjami, w szczególności w jakich sytuacjach istnieje konieczność złożenia „czynnego żalu”?
 • zakresu poszczególnych grup towarowo-usługowych (tzw. GTU),
 • stosowania oznaczenie TP,
 • dostaw towarów oraz świadczenia usług objętych oznaczaniem EE od lipca 2021 r.,
 • dostaw towarów oraz świadczenia usług objętych oznaczaniem WSTO_EE od lipca 2022 r.,
 • braku stosowania oznaczenie MPP od lipca 2021 r.,
 • stosowania dokumentu WEW (dokument wewnętrzny),
 • właściwego wykazywania sprzedaży detalicznej fiskalizowanej,
 • właściwego wykazywania sprzedaży detalicznej niefiskalizowanej,
 • wykazywania faktur uproszczonych z punktu widzenia dostawców i nabywców,
 • dokumentów oraz oznaczeń wykazywanych w przypadku importu towarów, importu usług, WNT i innych transakcji w obrocie międzynarodowym,
 • stosowania „prefiksów” krajów przy numerze NIP,
 • wykazywania korekty „ulgi na złe długi” z uwzględnieniem zmian od 2022 r.,
 • wykazywania sprzedaży VAT-marża w przypadku fiskalizacji tego rodzaju sprzedaży.

Nasi eksperci chętnie odpowiedzą na inne Państwa pytania dotyczące JPK.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. KOREKTY JPK - PRZYCZYNY I KONSEKWENCJE:

a) technika prezentacji korygowanych danych wykazywanych w JPK_V7 według wyjaśnień Ministerstwa Finansów.

b) 14-dniowy termin „autokorekty” ewidencji VAT:

 • jak praktycznie liczyć czas na złożenie korekty ewidencji VAT składanej w ramach pliku JPK_V7?
 • w jakich sytuacjach korekta wynika z błędu, a w jakich wynika ze zmiany danych wykazanych w ewidencji złożonej pierwotnie?
 • potencjalne sankcje karne-skarbowe w przypadku błędów w JPK_V7,
 • wadliwość a nierzetelność ewidencji VAT,
 • przyczyny korekty a konieczność złożenia „czynnego żalu” od roku 2022.

b) korekta ewidencji VAT w wyniku czynności organu podatkowego:

 • korekta inspirowana działaniami organu podatkowego a konsekwencje karne-skarbowe oraz „czynny żal” od roku 2022,
 • procedura nakładania kary pieniężnej 500 zł za błędy w JPK_V7 – jakie warunki muszą być spełnione, żeby organ podatkowy zastosował sankcję w postaci kary pieniężnej,
 • kara pieniężna a konsekwencje karne skarbowe - czy jedno wyklucza drugie?

d) zmiana przepisów dotycząca barku konieczności składania „czynnego żalu” a korekty

2. GRUPY TOWAROWO-USŁUGOWE PO ZMIANACH OD LIPCA 2021 - ZAGADNIENIA PRAKTYCZNE:

a) zakres poszczególnych grup towarowo-usługowych (tzw. GTU):

 • nomenklatury statystyczne CN i PKWiU - znaczenie dla oznaczenia GTU,
 • jak prawnie rozwiać wątpliwości dotyczące stosowania oznaczenia GTU - w jakich sytuacjach interpretacja indywidulana lub WIS, a w jakich opinia urzędu statystycznego?
 • jakie dokumenty należy oznaczać GTU?
 • treść faktury a oznaczenie GTU,
 • dostawa lokali a oznaczenie GTU_10,
 • jakie części samochodowe podlegają oznaczeniu GTU_07?
 • różne rodzaje usług transportowych i magazynowych a GTU_13,
 • wyroby medyczne a oznaczenie GTU_09 - czy sprzedaż krajową również należy oznaczać?
 • refakturowanie i zaliczki a oznaczenia GTU,
 • pytania uczestników dotyczące GTU.

3. OZNACZENIA DOKUMENTÓW ORAZ PROCEDUR PODATKOWYCH PO ZMIANACH OD LIPCA 2021 - ZAGADNIENIA PRAKTYCZNE:

a) transakcje z podmiotami powiązanymi a oznaczenie TP:

 • jakie relacje zarządcze, kapitałowe i rodzinne powodują konieczność stosowania oznaczenia TP?
 • czy dla oznaczenia TP ma znaczenie limit kwotowy transakcji?
 • czy oznaczenie TP dotyczy również transakcji dokonywanych przez jednostki budżetowe?

h) korekta z tytułu „ulgi na złe długi” w JPK_V7 po zmianach od 2022 r.:

 • jak właściwie wykazywać korektę z tytułu „ulgi na złe długi” z perspektywy dostawcy i nabywcy?
 • zasady podatkowe wykazywania korekty z tytułu „ulgi na złe długi”,
 • wykazywanie korekty z tytułu „ulgi na złe długi” a oznaczenia GTU oraz oznaczenia procedur podatkowych,
 • wpływ orzeczenia TSUE z dnia 15 października 2020 r. na sytuację polskich podatników VAT,
 • w jakiej części TSUE zakwestionował przepisy polskiej ustawy o VAT?
 • jak po orzeczeniu TSUE stosować przepisy o „uldze na złe długi”,
 • czy można złożyć korekty deklaracji VAT za przeszłe okresy rozliczeniowe?

c) dostawy towarów oraz usługi objęte oznaczaniem EE od lipca 2021 r.:

 • zakres dostaw towarów oraz świadczenia usług objętych oznaczeniem EE,
 • rodzaj nabywcy towaru lub usługi a konieczność oznaczenia EE,
 • świadczenia na rzecz pracowników i wspólników a oznaczenie EE,
 • zmiana oznaczenia EE na WSTO_EE od roku 2022.

d) zniesienia obowiązku stosowania oznaczenia MPP od lipca 2021:

 • czy stosowanie oznaczenia MPP oznacza likwidację obowiązku podzielonej płatności?
 • stosowanie oznaczenia MPP w okresie od lipca do grudnia 2021 r.,
 • czy od roku 2022 będzie definitywny brak możliwości stosowania oznaczenia MPP?

e) zdarzenia wykazywane dokumentem wewnętrznym oznaczonym jako WEW:

 • sytuacje, w których należy stosować dokument WEW (dokument wewnętrzny),
 • jakie wykazywać dane nabywcy w przypadku zastosowania dokumentu WEW?
 • zastąpienie oryginalnego dokumentu dokumentem WEW – w jakich sytuacjach jest dopuszczalne?
 • dokument WEW a oznaczenie GTU,
 • dokument WEW a inne oznaczenia występujące w JPK_V7;
 • czy dokument WEW może być stosowany w przypadku importu towarów, importu usług, WNT i innych transakcji w obrocie międzynarodowym?
 • planowana zmiana przepisów dotycząca stosowania dokumentu WEW do korekt podatku VAT in minus.

f) dane kontrahenta w JPK_V7:

 • jak stosować „prefix” kraju przy numerze NIP?
 • transakcje z pracownikami, a dane wykazywane w JPK_V7
 • sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, a dane kontrahenta w JPK_V7.

g) sprzedaż detaliczna fiskalizowana w JPK_V7:

 • jak właściwie wykazywać sprzedaż detaliczną fiskalizowaną?
 • zasady wykazywania faktur do paragonów,
 • zasady wykazywania faktur korygujących wystawianych do faktur do paragonów,
 • korekty obrotu zaewidencjonowanego na kasie rejestrującej a dane wykazywane w JPK_V7,
 • jak wykazywać faktury uproszczone z punktu widzenia dostawców i nabywców?
 • jaki numer dokumentu stosować w przypadku wykazywania faktur uproszczonych,
 • objaśnienia podatkowe Ministra Finansów dotyczące faktur uproszczonych,
 • wykazywanie sprzedaży VAT marża w przypadku fiskalizowania wg wyjaśnień Krajowej Informacji Skarbowej,
 • planowane zmiany przepisów dotyczące wykazywania faktur uproszczonych oraz innych specyficznych rodzajów faktur (np. biletów kolejowych lub za przejazd autostradą).

h) sprzedaż detaliczna nie fiskalizowana w JPK_V7:

 • jak właściwie wykazywać sprzedaż detaliczną nie fiskalizowaną, nieudokumentowaną fakturą?
 • zasady wykazywania faktur wystawionych do detalicznej sprzedaży nie fiskalizowanej?
 • czy wystawienie faktury do sprzedaży nie fiskalizowanej po złożeniu JPK wymaga korekty ewidencji?
 • jaki numer dokumentu stosować w przypadku wykazywania sprzedaży nie fiskalizowanej?
 • wykazywanie sprzedaży VAT marża w przypadku braku fiskalizacji.

4. POLSKI ŁAD a JPK:

a) faktura ustrukturyzowana a obowiązek dostarczenia JPK_FA,

b) wprowadzenie obowiązków składania ksiąg podatkowych w zakresie podatku dochodowego od stycznia 2024 r.

Prowadzący:

Michał Gabrysiak

Michał Gabrysiak


Ekspert z zakresu krajowego i międzynarodowego prawa podatkowego i Partner w spółce doradztwa podatkowego Tax Support Center Sp. z o.o. Wieloletni pracownik renomowanych spółek doradztwa podatkowego (BIG 4), a także kierownik działu podatków Grupy PPG. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiadający wieloletnie doświadczenie w stosowaniu prawa podatkowego na wszelkich płaszczyznach biznesu. Wieloletni i doświadczony wykładowca oraz trener wielu renomowanych firm. Autor licznych publikacji publikowanych m.in. w Rzeczpospolitej, pozycjach wydawnictwa Difin, Presscom WoltersKluwer i innych.


Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku VAT, wszelkich kwestiach dotyczących cen transferowych, a także różnorakich przekształceniach i reorganizacjach wewnątrz grup kapitałowych.