Strefa merytoryczna
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Jednolity Plik Kontrolny

JPK_V7 – planowane zmiany w przepisach oraz praktyczne problemy w wyjaśnieniach ekspertów oraz Ministerstwa Finansów

Szanowni Państwo

Pomimo faktu, że przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług, dotyczące wykazywanie danych JPK_V7 obowiązują dopiero od października 2020 r., już planowane są w nich istotne zmiany, które przede wszystkim:

 • naprawiają błędy w przepisach pierwotnie uchwalonych,
 • mają na celu ułatwić wykazywanie niektórych danych i ograniczyć obowiązki w tym zakresie,
 • zniesienie konieczności składania „czynnego żalu” w związku z korektami JPK.

Niejasność i brak precyzji przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów powoduje, że podatnicy wciąż mają wiele wątpliwości, czy prawidłowo wykazywane są szczegółowe dane i oznaczenia dotyczące poszczególnych transakcji. W związku z tym faktem, sposób wykazywania niektórych danych nie wynika wprost z przepisów, a z objaśnień Ministerstwa Finansów lub przyjętych przez podatników rozwiązań.

Niniejsze szkolenie ma na celu omówienie najczęściej zgłaszanych przez Państwa wątpliwości odnośnie:

 • planowanych zmian w przepisach, w szczególności dotyczących oznaczeń TP, GTU, MPP oraz wykazywania faktur uproszczonych
 • korygowania JPK_V7 i związanych z tym konsekwencjami, w szczególności w jakich sytuacjach istnieje konieczność złożenia „czynnego żalu”?
 • jaki jest dokładny zakres poszczególnych grup towarowo-usługowych (tzw. GTU)?
 • dla jakich transakcji stosować oznaczenie TP?
 • jakie usługi są objęte oznaczaniem EE?
 • jak właściwie stosować oznaczenie MPP?
 • w jakich sytuacjach stosować dokument WEW (dokument wewnętrzny)?
 • jak właściwie wykazywać sprzedaż detaliczną fiskalizowaną?
 • jak właściwie wykazywać sprzedaż detaliczną nie fiskalizowaną?
 • jak wykazywać faktury uproszczone z punktu widzenia dostawców i nabywców?
 • jakie dokumenty wykazywać i jakie oznaczenia stosować w przypadku importu towarów, importu usług, WNT i innych transakcji w obrocie międzynarodowym?
 • jak stosować „prefiks” kraju przy numerze NIP?
 • jak wykazywać korektę z tytułu „ulgi na złe długi”?
 • jak wykazywać sprzedaż VAT-marża w przypadku fiskalizacji tego rodzaju sprzedaży.

Nasi eksperci chętnie odpowiedzą na inne Państwa pytania dotyczące JPK.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. KOREKTY JPK - PRZYCZYNY I KONSEKWENCJE:

a) 14-dniowy termin „autokorekty” ewidencji VAT:

- jak praktycznie liczyć czas na złożenie korekty ewidencji VAT składanej w ramach pliku JPK_V7?

- w jakich sytuacjach korekta wynika z błędu, a w jakich wynika ze zmiany danych wykazanych w ewidencji złożonej pierwotnie?

- potencjalne sankcje karne-skarbowe w przypadku błędów w JPK_V7,

- wadliwość a nierzetelność ewidencji VAT,

- przyczyny korekty a konieczność złożenia „czynnego żalu”,

- kiedy i w jakiej formie złożyć „czynny żal”?

- kto powinien podpisać „czynny żal”?

- w jakich sytuacjach czynny żal chroni przed konsekwencjami karnymi-skarbowymi?

b) korekta ewidencji VAT w wyniku czynności organu podatkowego:

- korekta inspirowana działaniami organu podatkowego a „czynny żal”,

- korekta inspirowana działaniami organu podatkowego a konsekwencje karne-skarbowe,

- procedura nakładania kary pieniężnej 500 zł za błędy w JPK_V7 – jak bardzo trzeba się postarać, żeby organ podatkowy zastosował sankcję w postaci kary pieniężnej,

- kara pieniężna a konsekwencje karne skarbowe - czy jedno wyklucza drugie?

c) technika korygowania danych wykazywanych w JPK_V7 wg wyjaśnień Ministerstwa Finansów.

d) planowana zmiana przepisów dotycząca barku konieczności składania „czynnego żalu”

2. GRUPY TOWAROWO-USŁUGOWE - ZAGADNIENIA PRAKTYCZNE:

a) zakres poszczególnych grup towarowo-usługowych (tzw. GTU):

- nomenklatury statystyczne CN i PKWiU - znaczenie dla oznaczenia GTU;

- jak prawnie rozwiać wątpliwości dotyczące stosowania oznaczenia GTU – w jakich sytuacjach interpretacja indywidulana lub WIS, a w jakich opinia urzędu statystycznego?;

- jakie dokumenty należy oznaczać GTU?

- treść faktury a oznaczenie GTU,

- dostawa lokali a oznaczenie GTU_10,

- jakie części samochodowe podlegają oznaczeniu GTU_07?

- różne rodzaje usług transportowych i magazynowych a GTU_13,

- wyroby medyczne a oznaczenie GTU_09 – czy sprzedaż krajową również należy oznaczać?

- refakturowanie i zaliczki a oznaczenia GTU,

- pytania uczestników dotyczące GTU.

b) planowana zmiana przepisów dotycząca oznaczeń GTU.

3. OZNACZENIA DOKUMENTÓW ORAZ PROCEDUR PODATKOWYCH - ZAGADNIENIA PRAKTYCZNE:

a) transakcje z podmiotami powiązanymi a oznaczenie TP:

- jakie relacje zarządcze, kapitałowe i rodzinne powodują konieczność stosowania oznaczenia TP?;

- czy dla oznaczenia TP ma znaczenie limit kwotowy transkacji?

- czy oznaczenie TP dotyczy również transakcji dokonywanych przez jednostki budżetowe?

- planowana zmiana przepisów dotycząca oznaczenia TP.

b) usługi objęte oznaczaniem EE:

- zakres usług objętych oznaczeniem EE,

- rodzaj nabywcy usługi a konieczność oznaczenia EE;

- świadczenia na rzecz pracowników a oznaczenie EE.

c) właściwe stosowanie oznaczenia MPP:

- jakie dokumenty sprzedaży i zakupu należy oznaczać MPP?;

- kiedy faktycznie występuje obowiązek podzielonej płatności?;

- faktury korygujące a oznaczenie MPP;

- błędna treść faktury a oznaczenie MPP.

- planowana zmiana przepisów dotycząca oznaczenia MPP

d) zdarzenia wykazywane dokumentem wewnętrznym oznaczonym jako WEW:

- sytuacje, w których należy stosować dokument WEW (dokument wewnętrzny);

- jakie wykazywać dane nabywcy w przypadku zastosowania dokumentu WEW?;

- zastąpienie oryginalnego dokumentu dokumentem WEW – w jakich sytuacjach jest dopuszczalne?

- dokument WEW a oznaczenie GTU;

- dokument WEW a inne oznaczenia występujące w JPK_V7;

- czy dokument WEW może być stosowany w przypadku importu towarów, importu usług, WNT i innych transakcji w obrocie międzynarodowym?

- planowana zmiana przepisów dotycząca stosowania dokumentu WEW do korekt podatku VAT in minus

e) dane kontrahenta w JPK_V7:

- jak stosować „prefix” kraju przy numerze NIP?

- transakcje z pracownikami, a dane wykazywane w JPK_V7

- sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, a dane kontrahenta w JPK_V7.

f) sprzedaż detaliczna fiskalizowana w JPK_V7:

- jak właściwie wykazywać sprzedaż detaliczną fiskalizowaną?

- zasady wykazywania faktur do paragonów,

- zasady wykazywania faktur korygujących wystawianych do faktur do paragonów,

- korekty obrotu zaewidencjonowanego na kasie rejestrującej a dane wykazywane w JPK_V7,

- jak wykazywać faktury uproszczone z punktu widzenia dostawców i nabywców?

- jaki numer dokumentu stosować w przypadku wykazywania faktur uproszczonych,

- objaśnienia podatkowe Ministra Finansów dotyczące faktur uproszczonych,

- wykazywanie sprzedaży VAT marża w przypadku fiskalizowania wg wyjaśnień Krajowej Informacji Skarbowej,

- planowane zmiany przepisów dotyczące wykazywania faktur uproszczonych oraz innych specyficznych rodzajów faktur (np. biletów kolejowych lub za przejazd autostradą).

g) sprzedaż detaliczna nie fiskalizowana w JPK_V7:

- jak właściwie wykazywać sprzedaż detaliczną nie fiskalizowaną, nie udokumentowaną fakturą?

- zasady wykazywania faktur wystawionych do detalicznej sprzedaży nie fiskalizowanej?

- czy wystawienie faktury do sprzedaży nie fiskalizowanej po złożeniu JPK wymaga korekty ewidencji?

- jaki numer dokumentu stosować w przypadku wykazywania sprzedaży nie fiskalizowanej?

- wykazywanie sprzedaży VAT marża w przypadku braku fiskalizacji.

h) korekta z tytułu „ulgi na złe długi” w JPK_V7:

- jak właściwie wykazywać korektę z tytułu „ulgi na złe długi” z perspektywy dostawcy i nabywcy?

- zasady podatkowe wykazywania korekty z tytułu „ulgi na złe długi”

- wykazywanie korekty z tytułu „ulgi na złe długi” a oznaczenia GTU oraz oznaczenia procedur podatkowych,

- wpływ orzeczenia TSUE z dnia 15 października 2020 r. na sytuację polskich podatników VAT,

- w jakiej części TSUE zakwestionował przepisy polskiej ustawy o VAT?

- jak po orzeczeniu TSUE stosować przepisy o „uldze na złe długi”,

- czy można złożyć korekty deklaracji VAT za przeszłe okresy rozliczeniowe?

Prowadzący: