Czas trwania: 3 godziny
Tematyka: Mobbing / Prawo Pracy

Jak odróżnić mobbing od dyskryminacji, czyli jak pracodawca może rozpoznać zagrożenia i unikać roszczeń z tym związanych?

Pojęcia mobbingu i dyskryminacji są w najlepszym razie mylone, a najczęściej używane zamiennie w opisie tego samego zjawiska. Tymczasem obie kwestie dotyczą kompletnie różnych sytuacji. W trakcie szkolenia wskażemy czym różni się mobbing i dyskryminacja, jak należy zachować się w razie zaistnienia któregoś z tych zjawisk, jak zapobiegać pojawianiu takich sytuacji, wreszcie jakie roszczenia mają potencjalne ofiary mobbingu i dyskryminacji. Na podstawie konkretnych przykładów postaramy się zidentyfikować oba zjawiska pod kątem ewentualnego wypełnienia przesłanek ustawowych odnośnie mobbingu i dyskryminacji.

W trakcie zajęć przedstawiony zostanie aktualny stan prawny, z uwzględnieniem ostatnich zmian, które weszły w życie we wrześniu ubiegłego roku. W celu lepszego zrozumienia poruszanych zagadnień wykorzystane zostanie orzecznictwo Sądu Najwyższego oraz stanowiska urzędów (Ministerstwo Pracy, Państwowa Inspekcja Pracy).

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Mobbing:

  1. Pojęcie mobbingu. Różnica pomiędzy psychologicznym aspektem ujęcia zjawiska a definicją kodeksową. Czy każda ofiara mobbingu może dochodzić swoich praw przed sądem pracy?
  2. Płaszczyzny i rodzaje mobbingu. Mobbing wstępujący, pionowy i poziomy. Kto może zostać ofiarą, a kto sprawcą mobbingu?
  3. Kryteria prawne mobbingu. Kto może jednoznacznie ocenić, czy konkretne zachowanie wypełnia znamiona mobbingu?
  4. Przykładowe zachowania mogące wskazywać na potencjalne zagrożenie wystąpienia mobbingu.
  5. Obowiązek przeciwdziałania mobbingowi. Prewencja antymobbingowa. Przykłady działań podejmowanych przez pracodawców. Wewnętrzna polityka mobbingowa.
  6. Obrona przed mobbingiem. Co powinien zrobić pracownik, który jest ofiarą mobbingu?
  7. Dochodzenie przez pracownika roszczeń z powodu mobbingu. W jakich sytuacjach pracownik może domagać się odszkodowania bądź zadośćuczynienia pieniężnego?
 2. Dyskryminacja i nierówne traktowanie w zatrudnieniu:

  1. Podobieństwa i różnice między mobbingiem a dyskryminacją.
  2. Dyskryminacja w zatrudnieniu po zmianach przepisów - rozszerzenie przesłanek dyskryminacji.
  3. Objawy i kryteria dyskryminacji.
  4. Dyskryminacja w rekrutacji. Jakie elementy nie mogą pojawić się w treści ogłoszenia rekrutacyjnego? Jaką odpowiedzialność ponosi pracodawca, który naruszy zakaz dyskryminacji w rekrutacji?
  5. Jaka jest różnica pomiędzy dyskryminacją pośrednią a bezpośrednią?
  6. Jednakowe wynagrodzenie za jednakową pracę. W jakich sytuacjach pracodawca ma prawo różnicować wysokość wynagrodzenia poszczególnych pracowników, a kiedy jest to niedopuszczalne?
  7. Czym różni się molestowanie od molestowania seksualnego?
  8. W jakich sytuacjach pracodawca nie narusza zasady równego traktowania w zatrudnieniu?
  9. Błędne przypisanie cechy prawnie chronionej, czyli zakres ochrony pracownika przed dyskryminacją.
  10. Dochodzenie roszczeń związanych z dyskryminacją. Wysokość odszkodowania przysługującego w razie naruszenia przepisów o dyskryminacji.
  11. Zakaz działań odwetowych w przypadku złożenia przez pracownika pozwu do sądu z powodu dyskryminacji. Zakres ochrony osób, które udzieliły pomocy ofiarom dyskryminacji.
  12. Bezprawność zachęcania do dyskryminacji.

Prowadzący:

Michał Podsiedlik

Michał Podsiedlik

Prawnik, Absolwent Uniwersytetu Śląskiego na Wydziale Prawa i Administracji oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Specjalista ds. bhp, po ukończonych studiach podyplomowych na Politechnice Śląskiej. Wieloletni pracownik Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach, gdzie poza funkcją eksperta ds. prawa prawy pełnił także rolę rzecznika prasowego. Doświadczenie i praktyczne wdrażanie zagadnień z zakresu prawa pracy zdobywał w dziale nadzorującym kwestie kadrowe. Obecnie przedsiębiorca zajmujący się szkoleniami z dziedziny prawa pracy.

Ekspert prawa pracy specjalizujący się przede wszystkim w zagadnieniach dotyczących czasu pracy, dokumentacji pracowniczej, a także mobbingu, dyskryminacji i równego traktowania w zatrudnieniu. Od kilkunastu lat trener z dużym doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń z zakresu prawa pracy, który w trakcie zajęć stara się wyjaśniać w przystępny sposób nawet najbardziej skomplikowane zagadnienia prawne, a poszczególne przepisy przekładać na rozwiązania praktyczne. Doradca i konsultant, który wraz z klientami wypracowuje najbardziej adekwatne dla nich rozwiązania prawne, godząc funkcjonowanie organizacji z ramami kodeksu pracy.