Strefa merytoryczna
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Polski Ład

Indywidualna działalność gospodarcza a działalność prowadzona w ramach spółek: jawnej, partnerskiej, komandytowej lub jednoosobowej spółki z o.o.

Rozpoczynając działalność lub już ją prowadząc, poszukujemy sposobów na optymalizację kosztów. Obciążenia publicznoprawne to nie tylko podatki. W sferze ubezpieczeń społecznych warto rozważyć formę prowadzenia działalności gospodarczej, ponieważ dla indywidulanej działalności i dla działalności prowadzonej w formie spółki, obowiązują odmienne zasady przykładające się na różne wysokości obciążeń finansowych np.: różne okresy obowiązkowego ubezpieczenia, odmienne rozstrzyganie tzw. zbiegów tytułów ubezpieczeniowych czy przeznaczone tylko dla jednej formy działalności ulgi w naliczaniu składek społecznych tj. ulga na start, preferencyjne składki czy mały ZUS+. Duże znaczenie ma również zmieniony sposób naliczania składki zdrowotnej według tzw. Polskiego Ładu, gdzie są obciążenia w różnych wysokościach w zależności od formy działalności i dodatkowo rodzaju opodatkowania. Możliwe jest również uniknięcie wielokrotności składki zdrowotnej przy kilku działalnościach.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Definicja pozarolniczej działalności z uwzględnieniem podziału:

 • pozarolnicza działalność gospodarcza,
 • twórca i artysta,
 • wolny zawód,
 • wspólnik jednoosobowej spółki z o.o., oraz wspólnik spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej i komandytowo-akcyjnej,
 • akcjonariusz prostej spółki akcyjnej,
 • osoba prowadząca publiczną i niepubliczną szkołę, placówkę lub zespół placówek.

2. Zakres odpowiedzialności za zadłużenie składkowe w poszczególnych rodzajach działalności.

3. Zasady podlegania i okresy tego podlegania. Odmienność postepowania ZUS w stosunku do poszczególnych rodzajów działalności - zmiana przepisów w 2021 r.

4. Charakter ubezpieczeń i zmiana zasad w 2022 r.  r. dotyczących dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego.

5. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne nie dla wszystkich rodzajów działalności:

 • ulga na start,
 • mała składka,
 • mały ZUS+

6. Podstawa wymiaru składki zdrowotnej dla różnych rodzajów działalności:

 • spółki komandytowe i jednoosobowe spółki z o.o.,
 • twórcy i artyści,
 • akcjonariusze prostych spółek akcyjnych,
 • działalność gospodarcza.

7. Ustalanie podstawy wymiaru składki zdrowotnej w zależności od formy opodatkowania:

 • zasady ogólne - liniowy,
 • zasady ogólne - skala,
 • karta podatkowa,
 • ryczałt ewidencjonowany.

8. Sposób ustalania składki zdrowotnej przy wielu działalnościach:

 • działalność gospodarcza opodatkowanych PIT,
 • udziałowiec kilku spółek opodatkowanych CIT,
 • działalność gospodarcza PIT i udziałowiec spółek CIT.

9. Rozstrzyganie podlegania ubezpieczeniom społecznym w zbiegu z innymi tytułami do ubezpieczeń z innymi tytułami i okolicznościami:

 • umowa o pracę,
 • umowa cywilnoprawna przy działalności gospodarczej bez ulg i z ulgami,
 • urlopy bezpłatne,
 • urlopy wychowawcze,
 • zasiłki macierzyński,
 • pozostałe tytułu,
 • emeryt-rencista,
 • uczeń-student.

Prowadzący:

Dariusz Suchorowski

Dariusz Suchorowski

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku polityka społeczna oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku prawo pracy i ubezpieczeń społecznych.
Od początku pracy zawodowej związany z ubezpieczeniami społecznymi, realizując zadania kolejno jako inspektor i inspektor kontroli ZUS. Następnie zarządzał i nadzorował kontrolę płatników składek na obszarze województwa świętokrzyskiego.
Wiedza i doświadczenie nabyte podczas 20 letniej pracy na dotychczasowych stanowiskach, pozwoliło objąć na kolejne 15 lat funkcję zastępcy dyrektora ds. dochodów Oddziału ZUS w Kielcach.
Był również wykładowcą na studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Handlowej w Kielcach oraz kursach organizowanych przez Szkołę Zarządzania w Kielcach.
Ponadto zapraszany, celem przedstawienia w przestępny i zrozumiały sposób, zmian przepisów na konferencje, kursy, spotkania organizowane przez podmioty zrzeszające przedsiębiorców np.: Business Centre Club Loża Świętokrzyska, Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Kielcach, Cech Rzemiosł w Opatowie, Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Targi Kielce, Biznes Center Club Loża Świętokrzyska, Świętokrzyski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych.