Strefa merytoryczna
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Polski Ład / Wynagrodzenia

Indywidualna działalność a działalność w ramach spółek

Rozpoczynając działalność lub już ją prowadząc, poszukujemy sposobów na optymalizację kosztów. Obciążenia publicznoprawne to nie tylko podatki. W sferze ubezpieczeń społecznych warto rozważyć formę prowadzenia działalności gospodarczej, ponieważ dla indywidulanej działalności i dla działalności prowadzonej w formie spółki, obowiązują odmienne zasady przykładające się na różne wysokości obciążeń finansowych np.: różne okresy obowiązkowego ubezpieczenia, odmienne rozstrzyganie tzw. zbiegów tytułów ubezpieczeniowych czy przeznaczone tylko dla jednej formy działalności ulgi w naliczaniu składek społecznych tj. ulga na start, preferencyjne składki czy mały ZUS+. Duże znaczenie ma również zmieniony sposób naliczania składki zdrowotnej według tzw. Polskiego Ładu, gdzie są obciążenia w różnych wysokościach w zależności od formy działalności i dodatkowo rodzaju opodatkowania. Możliwe jest również uniknięcie wielokrotności składki zdrowotnej przy kilku działalnościach. Przy jednej z trzech formach opodatkowania konieczne jest dokonanie rozliczenia rocznego składki zdrowotnej i należy dokonać tego w prawidłowy sposób. Na szkoleniu zostaną omówione wszystkie te zagadnienia wraz z rozwiązaniem przykładowych sytuacji.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Definicja pozarolniczej działalności z uwzględnieniem podziału:

 • pozarolnicza działalność gospodarcza,
 • twórca i artysta,
 • wolny zawód,
 • wspólnik jednoosobowej spółki z o.o. oraz wspólnik spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej i komandytowo-akcyjnej,
 • akcjonariusz prostej spółki akcyjnej,
 • osoba prowadząca publiczną i niepubliczną szkołę, placówkę lub zespół placówek.

2. Zakres odpowiedzialności za zadłużenie składkowe w poszczególnych rodzajach działalności.

3. Zasady podlegania i okresy tego podlegania. Odmienność postepowania ZUS w stosunku do poszczególnych rodzajów działalności - zmiana przepisów w 2021 r.

4. Charakter ubezpieczeń i zmiana zasad w 2022 r. dotyczących dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego.

5. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne nie dla wszystkich rodzajów działalności:

 • ulga na start,
 • mała składka,
 • mały ZUS+

6. Podstawa wymiaru składki zdrowotnej dla różnych rodzajów działalności:

 • Spółki komandytowe i jednoosobowe spółki z o.o.
 • Twórcy i artyści.
 • Akcjonariusze prostych spółek akcyjnych.
 • Działalność gospodarcza.

7. Ustalanie podstawy wymiaru składki zdrowotnej w zależności od formy opodatkowania:

 • Zasady ogólne - liniowy.
 • Zasady ogólne - skala.
 • Karta podatkowa.
 • Ryczałt ewidencjonowany.

8. Sposób ustalania składki zdrowotnej przy wielu działalnościach:

 • Działalność gospodarcza opodatkowanych PIT.
 • Udziałowiec kilku spółek opodatkowanych CIT.
 • Działalność gospodarcza PIT i udziałowiec spółek CIT.

9. Zmiana sposobu opodatkowania ze zryczałtowanego podatku dochodowego na opodatkowanie według skali - zalety i wady.

10. Rozliczenie roczne składki zdrowotnej - kogo obowiązuje, zasady, termin i brak konieczności korygowania dokumentów dotychczas składnych do ZUS.

11. Rozstrzyganie podlegania ubezpieczeniom społecznym w zbiegu z innymi tytułami do ubezpieczeń z innymi tytułami i okolicznościami:

 • umowa o pracę,
 • umowa cywilnoprawna przy działalności gospodarczej bez ulg i z ulgami,
 • urlopy bezpłatne,
 • urlopy wychowawcze,
 • zasiłki macierzyński,
 • pozostałe tytułu
 • emeryt-rencista,
 • uczeń-student.