Czas trwania: 4 godziny
Tematyka: Podatki i procedury podatkowe

Import i Eksport Usług – rozliczenie podatkowe

Specyfika ustalenia miejsca świadczenia usług jest jedną z najbardziej charakterystycznych cech podatku VAT. Różni się zasadniczo od reguł stosowanych w obrocie towarowym. Dodatkowo, od ogólnej zasady ustalania miejsca świadczenia usługi może wystąpić wiele wyjątków.

Tym samym nie każde nabycie usługi od kontrahenta zagranicznego jest importem usług i nie każde świadczenie usługi na rzecz kontrahenta zagranicznego to eksport usług. Dodatkowo, świadczenie usług lub ich refakturowanie może sprawić, że polski podatnik będzie musiał zarejestrować się dla potrzeb VAT w innym kraju.

W trakcie szkolenie w szczególności omówimy:

 • prawidłowego określenia miejsca opodatkowania usługi w obrocie międzynarodowym,

 • ustalenia daty powstania obowiązku podatkowego,

 • ustalenia prawidłowej podstawy opodatkowania w podatku VAT (w tym kursu walutowego), w szczególności w przypadku importu usług oraz świadczeń kompleksowych,

 • refakturowania usług w obrocie międzynarodowym.

Przypominamy również, że od roku 2021 oraz od roku 2022 r. zmianie uległy przepisy, które dotyczą również obrotu usługowego, a przede wszystkim:

 • zasad wykazywania korekt in plus oraz in minus w przypadku importu usług,

 • likwidacja tzw. szyku rozwartego przy korekcie importu usług,

 • możliwości dobrowolnego opodatkowania usług zwolnionych z VAT.

To oczywiście tylko niektóre zagadnienia poruszane w trakcie szkolenia (zachęcamy do zapoznania się z programem szkolenia).

Proszę wziąć pod uwagę, że nasi trenerzy są również otwarci na udzielenie Państwu odpowiedzi na pytania związane z blokami tematycznymi objętymi programem szkolenia.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

I. Import i eksport usług:

1. Import i eksport usług – miejsce opodatkowania:

a) określenie miejsca świadczenia usług – zasada ogólna:

 • usługi świadczone dla podatników VAT,

 • usługi świadczone dla osób i podmiotów niebędących podatnikami VAT,

b) określenie miejsca świadczenia usług – zasady szczególne:

 • transakcje związane z nieruchomościami,

 • wstęp na targi, konferencje i inne tego rodzaju wydarzenia,

 • usługi gastronomiczne i cateringowe,

 • krótkotrwały wynajem środków transportu,

 • usługi elektroniczne, nadawcze, telekomunikacyjne,

 • inne wyjątki.

c) miejsce świadczenia usługi a miejsce opodatkowania:

 • jak określić kraj, w którym opodatkowana jest usługa,

 • jak określić, czy do wykazania podatku w danym kraju zobowiązany jest wykonawca usługi, czy nabywca usługi?

 • świadczenie usług a obowiązek rejestracji w innym państwie,

 • delegacje zagraniczne pracowników a import usług,

 • określenie miejsca opodatkowania usług świadczonych dla kontrahenta zagranicznego zarejestrowanego do VAT w Polsce – czy to jest eksport usług?

 • określenie miejsca opodatkowania usług świadczonych przez kontrahenta zagranicznego zarejestrowanego do VAT w Polsce – czy to jest import usług?

 • brak adnotacji „odwrotne obciążenie” w fakturze dokumentującej import/eksport usług – wpływ na określenie miejsca opodatkowania,

 • refakturowanie usług w obrocie międzynarodowym a miejsce świadczenia usług.

d) kluczowe uregulowania dotyczące miejsca opodatkowania usług zawarte w ROZPORZĄDZENIU WYKONAWCZYM RADY (UE) NR 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającym środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej,

e) istotne znaczenie definicji stałego miejsca prowadzenia działalności dla określenia miejsca opodatkowania usługi:

 • stałe miejsce prowadzenia działalności a siedziba,

 • stałe miejsce prowadzenia działalności a miejsce opodatkowania usługi.

2. Specyfika usług transportu w obrocie międzynarodowym:

a) określenie miejsca opodatkowania usług transportu towarów:

 • miejsce opodatkowania oraz stawka podatku dla międzynarodowego oraz wewnątrzwspólnotowego transportu towarów – miejsca opodatkowania a kraj siedziby odbiorcy usług,

 • usługi pomocnicze oraz usługi pośredników (spedytorów) przy transporcie towarów – stawka podatku oraz miejsce opodatkowania,

 • usługi transportu towarów – czy to zawsze jest import/eksport usług?

 • warunki zastosowanie stawki 0% podatku dla międzynarodowego transportu towarów VAT w świetle ustawy o VAT.

b) określenie miejsca opodatkowania usług transportu osób:

 • specyfika określenia miejsca opodatkowania usług transportu osób,

 • usługi transportu osób – czy to jest import/eksport usług?

3. Moment powstania obowiązku podatkowego i inne obowiązku związane z importem usług:

a) prawidłowe ustalenie powstania obowiązku podatkowego – różnice miedzy obrotem międzynarodowym a krajowym:

 • import i eksport usług a obowiązek podatkowy na zasadach ogólnych,

 • import i eksport usług a obowiązek podatkowy na zasadach szczególnych,

 • zaliczka na eksport i import usług - czy zawsze podlega opodatkowaniu,

 • refakturowanie usług w obrocie międzynarodowym a obowiązek podatkowy.

b) prawidłowe ustalenie podstawy opodatkowania:

 • import i eksport usług a określenie podstawy opodatkowania,

 • kurs waluty właściwy dla wykazania importu usług w podatku VAT oraz w podatku dochodowym,

 • brak faktury od kontrahenta zagranicznego a określenie podstawy opodatkowania,

 • błędna faktura od kontrahenta zagranicznego a określenie podstawy opodatkowania,

 • podatek u źródła a określenie podstawy opodatkowania w imporcie usług.

c) korekta podstawy opodatkowania z tytułu importu usług:

 • moment wykazania korekty w przypadku okoliczności pierwotnych,

 • moment wykazania korekty w przypadku okoliczności następczych,

 • kurs waluty właściwy dla wykazania korekty importu usług.

d) import usług a konieczność rejestracji VAT-UE;

e) wykazywanie usług wewnątrzwspólnotowych w VAT-UE;

4. Moment odliczenia podatku VAT w usługowych transakcjach międzynarodowych:

a) zasady odliczania podatku naliczonego przy imporcie usług:

 • warunki i zasady odliczenia podatku w przypadku importu usług,

 • brak faktury a prawo do odliczenia podatku VAT,

 • błędna faktura a prawo do odliczenia podatku VAT.

b) wykazanie importu usług w niewłaściwej rubryce deklaracji lub w niewłaściwym okresie rozliczeniowym a skutki korekty dokonanej po upływie trzech miesięcy – zmiana przepisów o „szyku rozwartym” po wyroku TSUE,

II. Podatek VAT innych krajów w kosztach i przychodach podatkowych

1. Podatek VAT zawarty w wydatkach dokonywanych poza terytorium Polski – zmiana podejście organów podatkowych od roku 2020:

a) podatek VAT zawarty dokumentach potwierdzających nabycie towarów i usług na terytorium innego państwa członkowskiego a koszty uzyskania przychodów,

b) jak wpływa możliwość pozyskania zwrotu podatku od wartości dodanej w trybie VAT-REF a koszty i przychody podatkowe?

c) podatek VAT zawarty zakupach towarów i usług na terytorium państwa innego niż członkowskie a koszty uzyskania przychodów,

d) błędnie zafakturowany podatek VAT przez zagranicznego kontrahenta a koszty podatkowe.

2. Polski podatnik PIT/CIT jako podatnik VAT w innym państwie – zmiana podejście organów podatkowych:

a) Podatek VAT wykazywany w innych państwach przez polskiego podatnika podatku dochodowego a przychód podatkowy w Polsce – brutto czy netto?

b) czy dla wykazania przychodu ma znaczenie, czy polski podatnik podatku dochodowego jest podatnikiem podatku VAT w innym państwie unijnym czy poza unijnym?

3. Zwrot podatku VAT w innym państwie a wpływ na przychody i koszty podatkowe:

a) dlaczego warto pozyskać zwrot VAT-REF z państw UE po zmianie interpretacji organów podatkowych?

b) zwrot podatku VAT z państw spoza UE – odmienne stanowisko organów podatkowych.

Prowadzący:

Michał Krawczyk

Michał Krawczyk

Ekspert podatkowy, Wspólnik w Kancelarii KrafTax Sp. z o.o. W branży podatkowej od 1999 r. W latach 1999 – 2014 pracownik organów podatkowych, w tym 4 lata pracy w Izbie Skarbowej we Wrocławiu w dziale podatku VAT oraz 11 lat pracy w kontroli podatkowej. Od roku 2014 współpracuje z kancelariami podatkowymi oraz prowadzi własną działalność gospodarczą. W latach 2008 – 2014 współtworzył i prowadził szkolenia w ośrodkach szkoleniowych Ministerstwa Finansów oraz w ramach Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów. Obecnie projektuje oraz prowadzi szkolenia dla Platformy Szkoleniowej Expert4you oraz dla Krajowej Izby Podatkowej. Ukończył Szkołę Coachów Biznesu oraz Szkołę Trenerów Biznesu. Autor i współautor publikacji podatkowych.