Czas trwania: 5 godzin
Tematyka:

Gospodarka odpadami od A do Z – BDO, zasady ewidencji, magazynowania i transportu odpadów – najnowsze zmiany od 01.01.2024 r.

Najbardziej widocznym elementem prowadzonej polityki środowiskowej w każdej firmie jest gospodarka odpadami.

Odpady powstające w wyniku prowadzonej działalności zgodnie z wytycznymi prawa, każdy Przedsiębiorca musi zidentyfikować, nadać im kody odpadów i postępować z ich zagospodarowaniem zgodnie z obowiązującymi ustawami czy rozporządzeniami.
Ewidencjonowanie (raportowanie ilościowe i jakościowe odpadów) od 2020 r. odbywa się za pośrednictwem elektronicznej bazy o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami – BDO na Kartach Ewidencji i Kartach Przekazania Odpadów. Proszę pamiętać, że organy kontrolujące spełnianie obowiązków prawnych dotyczących korzystania ze środowiska prowadzą ciągły nadzór nad prowadzeniem właściwej gospodarki odpadami w firmie poprzez kontrole czy analizę konta Podmiotów w BDO, a kary za prowadzenie niewłaściwej gospodarki odpadami wciąż rosną i nie ma już mandatów.

To „zarządzanie” musi być spójne z aktualnymi wymogami prawnymi w zakresie gospodarki odpadami, produktami i odpadami opakowaniowymi, które realizują założenia GOZ-u (Gospodarki Obiegu Zamkniętego). Trzeba tutaj zaznaczyć, że wiele nowych obowiązków weszło w życie wprost z nowelizacji Ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012 r., ale też z zapisów innych ustaw i rozporządzeń często niezwiązanych bezpośrednio z tematyką gospodarki odpadami.

Dlatego specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy kompleksowe szkolenie, przedstawiające aktualne obowiązujące wytyczne do „zarządzania” odpadami w firmie, które są spójne z aktualnymi wymogami prawnymi w zakresie gospodarki odpadami, produktami i odpadami opakowaniowymi, które realizują założenia GOZ-u (Gospodarki Obiegu Zamkniętego) i ROP-u.

Na szkoleniu w formie praktycznej zostanie przedstawiona obsługa podstawowych funkcji w BDO. Zostaną przedstawione najważniejsze zasady obowiązujące w gospodarce odpadami, m.in.: w jaki sposób sklasyfikować dany odpad, jak magazynować i transportować odpady, kiedy działalność w zakresie gospodarki odpadami wymaga zezwoleń lub innych uzgodnień, jak przekazywać odpady osobom fizycznym/dokumentacja/ewidencja. W jaki sposób i kiedy mamy obowiązek składać wnioski aktualizacyjne w BDO. W jakich przypadkach niezbędne jest załączanie Pełnomocnictwa do wniosków i sprawozdań w BDO. Omówienie formy komunikowania się Urzędu Marszałkowskiego w sprawie złożonych dokumentów w BDO (wnioski, sprawozdania – wezwanie do korekty/tworzenie korekty do wniosku/sprawozdania).

Szkolenie przeznaczone jest szczególnie dla osób odpowiedzialnych za gospodarkę odpadami w firmach, zarówno tych z doświadczeniem, jak i początkujących.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Podstawy prawne gospodarki odpadami i podstawowe definicje:
  • Co jest odpadem? - definicja odpadów wraz z podziałem na rodzaje.
  • Podstawowe obowiązki Podmiotów związanych z wytwarzaniem, zbieraniem, przetwarzaniem odpadów.
  • Definicja odpadów rozbiórkowych, remontowych, bioodpadów, odpadów żywności, odpadu komunalnego.
  • Nowe zasady uznania substancji/przedmiotu za produkt uboczny/utrata statusu odpadów.
  • Nowa Karta ewidencji odpadów KEO i karta ewidencji odpadów komunalnych (KEOK) od 01 stycznia 2022 r. dla Podmiotów prowadzących działalność w zakresie przygotowania do ponownego użycia, recyklingu lub innego odzysku w ramach sporządzanej ewidencji odpadów - nowe wymogi podawania dodatkowo informacji o utracie statusu odpadów (jeżeli taka zachodzi), a także o produktach i materiałach powstających w wyniku ww. procesów.
  • Odpady budowlane i rozbiórkowe - charakterystyka źródła powstawania, zasada segregacji od roku 2025.
  • ROP - w gospodarce odpadami.
 2. Zgłoszenia, pozwolenia i zezwolenia w gospodarce odpadami (operat przeciwpożarowy):
  • Czy możemy sami przeprowadzać sortowanie, mycie czy rozbieranie odpadów na części? Czy możemy przyjmować odpady od osób fizycznych i innych przedsiębiorstw? Kiedy możemy transportować odpady?
  • Kiedy pojawia się potrzeba wystąpienia o pozwolenie na wytwarzanie lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów?
 3. Katalog odpadów i zasady klasyfikacji odpadów:
  • Jak przypisać wytwarzane przez siebie odpady do kodu i rodzaju odpadów?
  • Najczęstsze błędy przy klasyfikacji i jak ich unikać.
 4. Zasady ewidencji odpadów z wykorzystaniem BDO:
  • Ewidencja obowiązkowa/ zwolnienia z ewidencji - w jakich przypadkach i dla kogo?
  • KPO (Karta Przekazania Odpadów) - sposób konstrukcji.
  • KEO (Karta Ewidencji Odpadów) - zasada zakładania i wypełniania.
  • Przekazujący, Transportujący, Przejmujący odpady - omówienie funkcji.
  • Statusy KPO - najważniejsze wskazówki.
  • Odpady wytwarzane w ramach świadczonych usług - odpowiedzialność.
  • Wytwarzanie odpadów - w wyniku świadczenia usług (w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy o odpadach) i/lub działalności w zakresie obiektów liniowych (w rozumieniu art. 3 pkt 3a ustawy - Prawo budowlane).
  • Ewidencja odpadów przekazanych osobom fizycznym (pracownikom) - obowiązkowy wpis w KEO i Sprawozdaniu o ilości i rodzaju wytwarzanych odpadach
  • Korekta KPO odrzuconej.
 5. Przekazywanie osobom fizycznym i jednostkom organizacyjnym:
  • Kiedy i jak można przekazać pracownikom odpady np. palety, karton, ziemię? Sporządzenie dokumentacji (oświadczenia zgodnie z Rozporządzeniem z 10 listopada 2015 w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku. W jaki sposób wprowadzić przekazanie odpadów osobom fizycznym/fundacjom do Karty Ewidencji Odpadów/Jak wykazywać takie odpady w Sprawozdaniu o ilości i rodzajów wytwarzanych odpadów.
 6. Zasady magazynowania odpadów dla wytwórców oraz dla przetwarzających odpady:
  • Omówienie Rozporządzenie Ministra Klimatu z 11.09.2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów.
  • Jak długo można magazynować odpady?
  • Jakie warunki musi spełnić miejsce magazynowania odpadów?
  • Wymogi przeciwpożarowe - analiza obecnej wersji rozporządzenia w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów.
 7. Zasady transportu odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych:
  • Zasady oznakowania pojazdu przeznaczonego do transportu odpadów?
  • Potwierdzenie Wygenerowane z BDO - podstawowy dokument dla kierowcy na drogę.
  • Przewożenie własnych odpadów - zasada transportu - oznakowanie/KPO.

Prowadzący:

Zofia Klaszyńska

Zofia Klaszyńska

Audytor wewnętrzny systemu zarządzania środowiskowego w firmach z 12-letnim stażem. Doświadczony ekspert w weryfikacji obowiązków i wymagań prawnych dla Podmiotów korzystających ze środowiska w obszarach: emisji gazów i pyłów do atmosfery, gospodarki wodno-ściekowej, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii, wpisu do baz KOBIZE, CRO, BDO. Od wielu lat związany zawodowo z branżą odpadów produkcyjnych, przemysłowych niebezpiecznych. Pełnomocnik ds. systemu zarządzania środowiskiem, Weryfikator systemu EMAS, Specjalista ds. odpadów niebezpiecznych. Doradca i konsultant Prawa Ochrony Środowiska. Prowadząc własną firmę konsultingową, na co dzień spotyka się z przedsiębiorcami, którym poprzez audyty, szkolenia i udział w kontrolach pomaga w spełnianiu wszystkich aktualnych wymogów ochrony środowiska.