Strefa merytoryczna
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Gospodarka odpadami / Ochrona środowiska

Gospodarka odpadami od A do Z – BDO, zasady ewidencji, magazynowania i transportu odpadów

Zasady gospodarki odpadami, ewidencji i transportu reguluje Ustawa o odpadach z 14 grudnia 2012 r. wraz ze wszystkimi jej nowelizacjami.

Od 01 stycznia 2022 r. weszły w życie nowe wytyczne Ustawy o zmianie ustawy o odpadach i oraz niektórych innych ustaw z dnia 17 listopada 2021 r.

Dlatego specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy kompleksowe szkolenie, przedstawiające obowiązujące zasady ewidencji i sprawozdawczości w zakresie odpadów z wykorzystaniem bazy danych odpadowych (BDO). Omówione zostaną nowe zasady uznania substancji/przedmiotu za produkt uboczny/utrata statusu odpadów. Przybliżony zostanie temat odpadów budowlanych, rozbiórkowych, bioodpadów, odpadów żywności, komunalnych - nowe definicje i obowiązek selektywnej zbiórki tych odpadów. KPZPO Krajowy program zapobieganiu powstawania odpadów - narzędziem w budowaniu systemu zapobieganiu powstawania odpadów.

Od 01 stycznia 2022 r. prowadzenie działalności w zakresie przygotowania do ponownego użycia, recyklingu lub innego odzysku w ramach sporządzanej ewidencji odpadów będzie wymagało podawania dodatkowo informacji o utracie statusu odpadów (jeżeli taka zachodzi), a także o produktach i materiałach powstających w  wyniku ww. procesów. Takie informacje będą musiały być podawane zarówno na kartach ewidencji odpadów (KEO), kartach ewidencji odpadów komunalnych (KEOK).

Na szkoleniu w formie praktycznej zostanie przedstawiona obsługa podstawowych funkcji w BDO. Zostaną przedstawione najważniejsze zasady obowiązujące w gospodarce odpadami, m.in.: w jaki sposób sklasyfikować dany odpad, jak magazynować i transportować odpady, kiedy działalność w zakresie gospodarki odpadami wymaga zezwoleń lub innych uzgodnień, jak przekazywać odpady osobom fizycznym/dokumentacja/ewidencja. W jaki sposób i kiedy mamy obowiązek składać wnioski aktualizacyjne w BDO. W jakich przypadkach niezbędne jest załączanie Pełnomocnictwa do wniosków i sprawozdań w BDO. Omówienie formy komunikowania się Urzędu Marszałkowskiego w sprawie złożonych dokumentów w BDO (wnioski, sprawozdania - wezwanie do korekty/tworzenie korekty do wniosku/sprawozdania).

Wszyscy uczestnicy będą mieli możliwość zadawania pytań na szkoleniu i po jego zakończeniu.

Szkolenie przeznaczone jest szczególnie dla osób odpowiedzialnych za gospodarkę odpadami w firmach, zarówno tych z doświadczeniem jak i początkujących.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Podstawy prawne gospodarki odpadami i podstawowe definicje:

 • Co jest odpadem i kiedy kwalifikuje się go jako odpad niebezpieczny lub komunalny?
 • Podstawowe obowiązki wytwórcy i posiadacza odpadów
 • Kiedy urządzenie jest traktowane jako instalacja i czy odpady wytwarzane w czasie jego eksploatacji będą wymagać pozwolenia na wytwarzanie odpadów?
 • Definicja odpadów rozbiórkowych, remontowych, bioodpadów, odpadów żywności, odpadu komunalnego
 • Nowe zasady uznania substancji/przedmiotu za produkt uboczny/utrata statusu odpadów
 • KPZPO Krajowy program zapobieganiu powstawania odpadów - narzędziem w budowaniu systemu zapobieganiu powstawania odpadów
 • Nowa Karta ewidencji odpadów KEO i karta ewidencji odpadów komunalnych (KEOK) od 01 stycznia 2022 r. dla Podmiotów prowadzących działalność w zakresie przygotowania do ponownego użycia, recyklingu lub innego odzysku w ramach sporządzanej ewidencji odpadów – nowe wymogi podawania podawania dodatkowo informacji o utracie statusu odpadów (jeżeli taka zachodzi), a także o produktach i materiałach powstających w  wyniku ww. procesów.

2. Zgłoszenia, pozwolenia i zezwolenia w gospodarce odpadami (operat przeciwpożarowy):

 • Czy możemy sami przeprowadzać sortowanie, mycie czy rozbieranie odpadów na części? Czy możemy przyjmować odpady od osób fizycznych i innych przedsiębiorstw?  Kiedy możemy transportować odpady?
 • Kiedy pojawia się potrzeba wystąpienia o pozwolenie na wytwarzanie lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów?

3. Katalog odpadów i zasady kwalifikacji odpadów:

 • Jak przypisać wytwarzane przez siebie odpady do kodu i rodzaju odpadów?
 • Najczęstsze błędy przy klasyfikacji i jak ich unikać.

4. Zasady ewidencji odpadów z wykorzystaniem BDO:

 • Zasady działania i obsługi Bazy Danych o produktach, opakowaniach i gospodarce odpadami (BDO).
 • Kto musi prowadzić ewidencje i być zarejestrowanym w BDO? Jakimi sposobami można uniknąć potrzeby rejestracji w BDO?
 • Kiedy wytwarzający odpady nie ma obowiązku ponoszenia opłat za rejestracje w BDO i umieszczania numeru BDO na dokumentach?
 • Pierwsze logowanie do BDO i zasady dodawania użytkowników.
 • Wprowadzanie w BDO danych do Kart Przekazania Odpadów (KPO) i Kart Ewidencji Odpadów (KEO).
 • Najczęstsze błędy w procesie przekazywania odpadów i jak ich uniknąć?  Jak szacować wagę odpadów? Co zrobić jeśli odbiorca odpadów nie wystawia nam korekt wagi odpadów? 
 • Składanie rocznych sprawozdań za wytworzone odpady (przedłużenie terminu składania w 2020 roku).
 • Jeśli nie otrzymali Państwo jeszcze dostępu do BDO – jak prowadzić ewidencje w formie papierowej, nowe wzory KPO i KEO.
 • Komunikacja z Urzędem Marszałkowskim w sprawie złożonych wniosków bądź sprawozdań w BDO – omówienie wezwania do korekty/przygotowanie korekty wniosków/sprawozdań.
 • Pełnomocnictwo – jako wymóg formalny przy składaniu wniosków/sprawozdań w BDO.

5. Przekazywanie osobom fizycznym i jednostkom organizacyjnym:

 • Kiedy i jak można przekazać pracownikom odpady np. palety, karton, ziemię? Sporządzenie dokumentacji (oświadczenia zgodnie z Rozporządzeniem z 10 listopada 2015 w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku.
 • W jaki sposób wprowadzić przekazanie odpadów osobom fizycznym/fundacjom do Karty Ewidencji Odpadów/Jak wykazywać takie odpady w Sprawozdaniu o ilości i rodzajów wytwarzanych odpadów.

6. Zasady magazynowania odpadów dla wytwórców oraz dla przetwarzających odpady:

 • Omówienie aktualnego Rozporządzenie Ministra Klimatu z 11.09.2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów.
 • Jak długo można magazynować odpady?
 • Jakie warunki musi spełnić miejsce magazynowania odpadów?
 • Wymogi przeciwpożarowe - analiza obecnej wersji rozporządzenia w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów.
 • Nowe obowiązki przetwarzających odpady (monitoring, zabezpieczenie roszczeń itp.).

7. Zasady transportu odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych:

 • Jaki i kiedy oznakować samochód?
 • Jakie dokumenty są potrzebne do przewozu? Czy można przewozić odpady bez KPO?
 • Jakie wymagania trzeba spełnić aby przewozić odpady niebezpieczne?

Prowadzący:

Zofia Klaszyńska

Zofia Klaszyńska

Audytor wewnętrzny systemu zarządzania środowiskowego w firmach z 12-letnim stażem. Doświadczony expert w weryfikacji obowiązków i wymagań prawnych dla Podmiotów korzystających ze środowiska w obszarach: emisja gazów i pyłów do atmosfery, gospodarki wodno-ściekowej, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii, wpisu do baz: KOBIZE, CRO, BDO. Od wielu lat związany zawodowo z branżą odpadów produkcyjnych, przemysłowych niebezpiecznych. Pełnomocnik ds. systemu zarządzania środowiskiem, Weryfikator systemu EMAS, Specjalista ds. odpadów niebezpiecznych. Doradca i konsultant Prawa Ochrony Środowiska. Prowadząc własną firmę konsultingową na co dzień spotyka się z przedsiębiorcami, którym poprzez audyty, szkolenia i udział w kontrolach pomaga w spełnianiu wszystkich aktualnych wymogów ochrony środowiska.