Strefa merytoryczna
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Gospodarka odpadami

Gospodarka odpadami od A do Z – BDO, zasady ewidencji, magazynowania i transportu odpadów

Zasady gospodarki odpadami, ewidencji i transportu reguluje Ustawa o odpadach z 14 grudnia 2012 r. wraz ze wszystkimi jej nowelizacjami.

Od 01 stycznia 2021 r. weszły w życie nowe wytyczne Rozporządzenia Ministra Klimatu z 11.09.2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów.

Dlatego specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy kompleksowe szkolenie, przedstawiające obowiązujące zasady ewidencji i sprawozdawczości w zakresie odpadów z wykorzystaniem bazy danych odpadowych (BDO). Omówione zastaną wymagania dotyczące magazynowania odpadów.

Na szkoleniu w formie praktycznej zostanie przedstawiona obsługa podstawowych funkcji w BDO. Zostaną przedstawione najważniejsze zasady obowiązujące w gospodarce odpadami, m.in.: w jaki sposób sklasyfikować dany odpad, jak magazynować i transportować odpady, kiedy działalność w zakresie gospodarki odpadami wymaga zezwoleń lub innych uzgodnień, jak przekazywać odpady osobom fizycznym/dokumentacja/ewidencja. W jaki sposób i kiedy mamy obowiązek składać wnioski aktualizacyjne w BDO. W jakich przypadkach niezbędne jest załączanie Pełnomocnictwa do wniosków i sprawozdań w BDO. Omówienie formy komunikowania się Urzędu Marszałkowskiego w sprawie złożonych dokumentów w BDO (wnioski, sprawozdania - wezwanie do korekty/tworzenie korekty do wniosku/sprawozdania).

Wszyscy uczestnicy będą mieli możliwość zadawania pytań na szkoleniu i po jego zakończeniu.

Szkolenie przeznaczone jest szczególnie dla osób odpowiedzialnych za gospodarkę odpadami w firmach, zarówno tych z doświadczeniem jak i początkujących.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Podstawy prawne gospodarki odpadami i podstawowe definicje:

 • Co jest odpadem i kiedy kwalifikuje się go jako odpad niebezpieczny lub komunalny?
 • Podstawowe obowiązki wytwórcy i posiadacza odpadów
 • Kiedy urządzenie jest traktowane jako instalacja i czy odpady wytwarzane w czasie jego eksploatacji będą wymagać pozwolenia na wytwarzanie odpadów?

2. Zgłoszenia, pozwolenia i zezwolenia w gospodarce odpadami (operat przeciwpożarowy):

 • Czy możemy sami przeprowadzać sortowanie, mycie czy rozbieranie odpadów na części? Czy możemy przyjmować odpady od osób fizycznych i innych przedsiębiorstw?  Kiedy możemy transportować odpady?
 • Kiedy pojawia się potrzeba wystąpienia o pozwolenie na wytwarzanie lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów?

3. Katalog odpadów i zasady kwalifikacji odpadów:

 • Jak przypisać wytwarzane przez siebie odpady do kodu i rodzaju odpadów?
 • Najczęstsze błędy przy klasyfikacji i jak ich unikać.

4. Zasady ewidencji odpadów z wykorzystaniem BDO:

 • Zasady działania i obsługi Bazy Danych o produktach, opakowaniach i gospodarce odpadami (BDO).
 • Kto musi prowadzić ewidencje i być zarejestrowanym w BDO? Jakimi sposobami można uniknąć potrzeby rejestracji w BDO?
 • Kiedy wytwarzający odpady nie ma obowiązku ponoszenia opłat za rejestracje w BDO i umieszczania numeru BDO na dokumentach?
 • Pierwsze logowanie do BDO i zasady dodawania użytkowników.
 • Wprowadzanie w BDO danych do Kart Przekazania Odpadów (KPO) i Kart Ewidencji Odpadów (KEO).
 • Najczęstsze błędy w procesie przekazywania odpadów i jak ich uniknąć?  Jak szacować wagę odpadów? Co zrobić, jeśli odbiorca odpadów nie wystawia nam korekt wagi odpadów? 
 • Składanie rocznych sprawozdań za wytworzone odpady (przedłużenie terminu składania w 2020 roku).
 • Jeśli nie otrzymali Państwo jeszcze dostępu do BDO - jak prowadzić ewidencje w formie papierowej, nowe wzory KPO i KEO.
 • Komunikacja z Urzędem Marszałkowskim w sprawie złożonych wniosków bądź sprawozdań w BDO - omówienie wezwania do korekty/przygotowanie korekty wniosków/sprawozdań.
 • Pełnomocnictwo - jako wymóg formalny przy składaniu wniosków/sprawozdań w BDO.

5. Przekazywanie osobom fizycznym i jednostkom organizacyjnym:

 • Kiedy i jak można przekazać pracownikom odpady np. palety, karton, ziemię? Sporządzenie dokumentacji (oświadczenia zgodnie z Rozporządzeniem z 10 listopada 2015 w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku
 • W jaki sposób wprowadzić przekazanie odpadów osobom fizycznym/fundacjom do Karty Ewidencji Odpadów/Jak wykazywać takie odpady w Sprawozdaniu o ilości i rodzajów wytwarzanych odpadów

6. Zasady magazynowania odpadów dla wytwórców oraz dla przetwarzających odpady:

 • Omówienie aktualnego Rozporządzenie Ministra Klimatu z 11.09.2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów.
 • Jak długo można magazynować odpady?
 • Jakie warunki musi spełnić miejsce magazynowania odpadów?
 • Wymogi przeciwpożarowe - analiza obecnej wersji rozporządzenia w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów.
 • Nowe obowiązki przetwarzających odpady (monitoring, zabezpieczenie roszczeń itp.).

7. Zasady transportu odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych:

 • Jaki i kiedy oznakować samochód?
 • Jakie dokumenty są potrzebne do przewozu? Czy można przewozić odpady bez KPO?
 • Jakie wymagania trzeba spełnić, aby przewozić odpady niebezpieczne?

Prowadzący: