Strefa merytoryczna
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: VAT

Fakturowanie, dokumentowanie i ewidencjonowanie w VAT z uwzględnieniem JPK_VAT i Slim VAT

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z tematyką faktur, której znajomość jest niezbędna w celu prawidłowego dokumentowania i ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych. Szkolenie będzie dotyczyło zarówno treści faktur, terminów ich wystawiania, jak również korygowania dokumentów sprzedaży, w tym anulowania faktur oraz możliwości odliczania podatku naliczonego na ich podstawie.

W toku szkolenia zostaną omówione nowe regulacje, które weszły w życie od 1 stycznia 2021 r. (tzw. SLIM VAT) dotyczące korygowania transakcji podlegających VAT u sprzedawcy, jak i u nabywcy.

Ponadto w trakcie szkolenia zostaną omówione zagadnienia związane z oznaczaniem dowodów księgowych w nowym JPK_VAT, szczególnie istotne dla osób zajmujących się ewidencjonowaniem w VAT faktur i innych dowodów stanowiących podstawę do podatkowych rozliczeń.

W toku szkolenia wyjaśnione zostaną wątpliwości związane ze zmianami przepisów dotyczącymi faktur jakie zostały wprowadzone w 2020 roku. Ponadto w 2020 r. weszły w życie regulacje istotnie zmieniające dotychczasowe zasady postępowania związane z wystawianiem, a także otrzymywaniem faktur VAT do paragonów i konsekwencjami związanymi z brakiem NIP na paragonie.

Szkolenie umożliwi aktualizację wiedzy dotyczącej wystawiania faktur, jak również pomoże wyjaśnić wątpliwości interpretacyjne dotyczące nowych regulacji związanych z fakturowaniem, dokumentowaniem i ewidencjonowaniem transakcji VAT.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Obowiązki podatników związane z wystawianiem faktur i duplikatów faktur:

 • podmioty uprawnione do wystawiania faktur,
 • kiedy występuje obowiązek wystawienia faktury VAT?
 • rodzaje wystawianych faktur: faktura, duplikat faktury, faktura dokumentująca czynności dla których podatnikiem jest nabywca lub usługobiorca, faktura dokumentująca procedury szczególne, faktura VAT-RR,
 • elementy niezbędne na fakturach,
 • ujmowanie duplikatów faktur w ewidencji sprzedaży i zakupu,
 • faktury zaliczkowe i końcowe faktury zaliczkowe - sposoby postępowania,
 • konsekwencje wystawiania:
 • rachunków,
 • faktur proforma,
 • dokumentów bez oznaczeń „faktura VAT”,
 • terminy wystawiania faktur - zasady ogólne i szczególne,
 • faktura wystawiona przed transakcją - konsekwencje w VAT,
 • wystawianie faktur w mechanizmie podzielonej płatności:
 • wartość faktury a jej oznaczenie,
 • możliwość dzielenia transakcji na kilka faktur,
 • konsekwencje braku oznaczenia na fakturze mpp dla sprzedawcy i nabywcy,
 • korygowanie oznaczenia mpp przez nabywcę,
 • wystawianie faktur zbiorczych w mpp,
 • zaliczki w mechanizmie podzielonej płatności,
 • podawanie symbolu PKWiU na fakturze,
 • dokumenty i bilety, które mogą być uznane za faktury - zakres niezbędnych danych,
 • informacje zawarte na fakturach dokumentujących czynności zwolnione z VAT.

2. Zasady korygowania danych zawartych w fakturach (anulowanie faktury, faktura korygująca i nota korygująca) z uwzględnieniem Slim VAT:

 • możliwość anulowania faktury - w jakich sytuacjach,
 • okoliczności wystawiania dokumentów korygujących,
 • rozliczanie faktur korygujących od 1 stycznia 2021 r.,
 • korygowanie faktur „do zera”,
 • kto i kiedy może wystawić notę korygującą?
 • jakie błędy można korygować notą korygującą?

3. Faktura podstawą do odliczenia podatku naliczonego:

 • data otrzymania faktury a moment odliczenia podatku naliczonego,
 • termin odliczeń podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie mediów,
 • otrzymanie faktury przy WNT i imporcie usług a prawo do odliczenia podatku,
 • faktury otrzymane przed datą wykonania czynności lub przed zapłatą zaliczki a moment odliczenia podatku naliczonego,
 • błędy i pomyłki w fakturach a prawo do odliczenia podatku naliczonego przez odbiorcę,
 • ujmowanie duplikatów faktur oraz faktur korygujących podatek naliczony.

4. Paragony z NIP jako faktury. Zmiany w ewidencjonowaniu faktur uproszczonych:

 • kiedy NIP na paragonie jest obowiązkowy?
 • faktura bez NIP wystawiana do paragonu bez NIP,
 • wystawianie paragonów z NIP o wartości do 450 zł i powyżej tej kwoty - konsekwencje u sprzedawcy i nabywcy,
 • czy można wystawiać faktury do paragonu z NIP, których wartość nie przekracza 450 zł,
 • wystawianie paragonów i faktur przy sprzedaży na rzecz rolników ryczałtowych,
 • korygowanie paragonów z NIP,
 • paragony z NIP jako faktury uproszczone w ewidencji VAT i JPK_VAT:
 • od października 2020 r.,
 • od stycznia 2021 r.

5. Obowiązki ewidencyjne związane z nową strukturą JPK_VAT:

 • Nowy zakres danych w ewidencji podatku należnego:
 • nowe oznaczenia dowodów sprzedaży,
 • zakres danych przy eksporcie i imporcie towarów towarów,
 • oznaczanie poszczególnych rodzajów transakcji, m.in. podmioty powiązane,
 • oznaczenia grup towarów i usług,
 • problemy z wykazywaniem faktur wystawionych do paragonów „FP”,
 • refakturowanie a oznaczenia w JPK_VAT,
 • dowody wewnętrzne i przypadki ich wystawiania.
 • Zakres danych w ewidencji zakupów:
 • dane wynikające z dokumentów zakupu/dokumentów celnych/deklaracji importowych,
 • oznaczenia dokumentów zakupu, w tym MPP,
 • wystawianie dowodów wewnętrznych do odliczenia lub rozliczenia podatku naliczonego.

Prowadzący: