Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: KSeF i fakturowanie / Podatek VAT

Fakturowanie, dokumentowanie i ewidencjonowanie w VAT w 2024 r. Obowiązkowe faktury ustrukturyzowane

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z tematyką faktur, której znajomość jest niezbędna w celu prawidłowego dokumentowania i ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych. Szkolenie będzie dotyczyło zarówno treści faktur, terminów ich wystawiania, jak również korygowania dokumentów sprzedaży, w tym anulowania faktur, oraz możliwości odliczania podatku naliczonego na ich podstawie.

W toku szkolenia zostaną omówione regulacje dotyczące korygowania transakcji podlegających VAT u sprzedawcy, jak i u nabywcy.

Ponadto w trakcie szkolenia zostaną omówione zagadnienia związane z odliczaniem VAT, terminami odliczeń, ale również z określeniem zakresu odliczeń podatku naliczonego w związku z rodzajem działalności wykonywanej przez podatnika.

Bardzo ważną kwestią wymagającą przygotowania całej firmy do zbliżających się zmian są regulacje dotyczące obowiązkowych faktur ustrukturyzowanych. Ponieważ przepisy KSeF są poddawane zmianom i wejdą w życie od 2026 r. szkolenie wyjaśnia regulacje w tym zakresie z uwzględnieniem projektowanych propozycji zmian związanych z funkcjonowaniem KSeF.

Uczestnictwo w szkoleniu pozwoli na usystematyzowanie wiedzy dotyczącej wystawiania faktur, jak również pomoże wyjaśnić wątpliwości interpretacyjne dotyczące nowych regulacji związanych z fakturowaniem, dokumentowaniem i ewidencjonowaniem transakcji VAT.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Obowiązki podatników związane z wystawianiem faktur i duplikatów faktur:
  • podmioty uprawnione do wystawiania faktur,
  • kiedy występuje obowiązek wystawienia faktury VAT?
  • rodzaje wystawianych faktur: faktura, duplikat faktury, faktura dokumentująca czynności dla których podatnikiem jest nabywca lub usługobiorca, faktura dokumentująca procedury szczególne, faktura VAT-RR,
  • elementy niezbędne na fakturach,
  • ujmowanie duplikatów faktur w ewidencji sprzedaży i zakupu,
  • faktury zaliczkowe i końcowe faktury zaliczkowe - sposoby postępowania,
  • konsekwencje wystawiania: rachunków, faktur proforma, dokumentów bez oznaczeń „faktura VAT”,
  • terminy wystawiania faktur - zasady ogólne i szczególne,
  • faktura wystawiona przed transakcją - konsekwencje w VAT,
  • wystawianie faktur w mechanizmie podzielonej płatności, wartość faktury a jej oznaczenie, konsekwencje braku oznaczenia na fakturze mpp dla sprzedawcy i nabywcy, zaliczki w mechanizmie podzielonej płatności,
  • podawanie symbolu PKWiU na fakturze,
  • dokumenty i bilety, które mogą być uznane za faktury - zakres niezbędnych danych,
  • wystawianie faktur uproszczonych,
  • informacje zawarte na fakturach dokumentujących czynności zwolnione z VAT.
 2. Zasady korygowania danych zawartych w fakturach (anulowanie faktury, faktura korygująca i nota korygująca):
  • możliwość anulowania faktury - w jakich sytuacjach,
  • okoliczności wystawiania dokumentów korygujących,
  • rozliczanie faktur korygujących „in plus” i „in minus”,
  • możliwość korygowania faktur „do zera”,
  • kto i kiedy może wystawić notę korygującą?
  • jakie błędy można korygować notą korygującą?
  • możliwość korygowania paragonów uproszczonych.
 3. Faktura podstawą do odliczenia podatku naliczonego:
  • data otrzymania faktury a moment odliczenia podatku naliczonego,
  • termin odliczeń podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie mediów,
  • termin odliczenia VAT przy nabyciu towarów lub usług od podatnika rozliczającego się metodą kasową,
  • termin odliczenia VAT przy nabyciu towarów lub usług od rolnika ryczałtowego,
  • jak odnaleźć nr faktury na paragonie z NIP,
  • odliczenie VAT przy WNT,
  • brak faktury przy imporcie usług a prawo do odliczenia podatku,
  • faktury otrzymane przed datą wykonania czynności lub przed zapłatą zaliczki a moment odliczenia podatku naliczonego.
 4. Zakres odliczenia – zagadnienia podstawowe:
  • odliczanie VAT w związku z działalnością: opodatkowaną, opodatkowaną i zwolnioną, opodatkowaną, zwolnioną oraz działalnością nie mającą charakteru działalności gospodarczej, opodatkowaną i działalnością nie mającą charakteru działalności gospodarczej,
  • określanie wysokości podatku do odliczenia,
  • konsekwencje rezygnacji z prawa do odliczenia,
  • wykonywanie czynności opodatkowanych, a brak prawa do odliczenia podatku naliczonego.
 5. Wystawianie i otrzymywanie faktur w KSeF w 2026 r. – najważniejsze kwestie:
  • wystawianie faktur w KSeF przez podatników VAT,
  • faktury przesyłane poza KSeF,
  • data wystawienia i otrzymania faktury ustrukturyzowanej,
  • data obowiązku podatkowego i termin odliczenia dla faktur przesyłanych do KSeF,
  • konsekwencje zmian wynikających z wprowadzenia KSeF: likwidacja faktur jako paragonów z NIP, zakaz wystawiania faktur z kasy fiskalnej, brak konieczności akceptacji dla faktur przesyłanych poprzez KSeF, zasady korekt faktur, likwidacja not korygujących, nowy sposób wystawiania/udostępniania duplikatów faktur,
  • akceptacje faktur elektronicznych,
  • kary za nieprawidłowości związane z wystawianiem faktur.

Prowadzący:

Wojciech Zajączkowski

Wojciech Zajączkowski

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, podyplomowych studiów prawa podatkowego na Uniwersytecie Łódzkim oraz podyplomowych studiów prawa podatkowego Unii Europejskiej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Finansów Publicznych Instytutu Finansów Uniwersytetu Łódzkiego. Wieloletni pracownik Izby Skarbowej w Łodzi. W latach 2001-2011 trener Ministra Finansów z zakresu podatku VAT oraz integracji europejskiej. Autor artykułów z zakresu prawa podatkowego. Przeprowadził ponad siedem tysięcy godzin szkoleń i wykładów z zakresu podatków, ze szczególnym uwzględnieniem podatku od towarów i usług. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku VAT.

Zastrzegamy prawo do zmiany osoby prowadzącej szkolenie.