Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Fakturowanie i KSeF / Podatek VAT

Fakturowanie, dokumentowanie i ewidencjonowanie w VAT w 2023 r. Obowiązkowe faktury ustrukturyzowane

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z tematyką faktur, której znajomość jest niezbędna w celu prawidłowego dokumentowania i ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych. Szkolenie będzie dotyczyło zarówno treści faktur, terminów ich wystawiania, jak również korygowania dokumentów sprzedaży, w tym anulowania faktur oraz możliwości odliczania podatku naliczonego na ich podstawie.

W toku szkolenia zostaną omówione regulacje dotyczące korygowania transakcji podlegających VAT u sprzedawcy, jak i u nabywcy.

Ponadto w trakcie szkolenia zostaną omówione zagadnienia związane z oznaczaniem dowodów księgowych w JPK_V7, szczególnie istotne dla osób zajmujących się ewidencjonowaniem w VAT faktur i innych dowodów stanowiących podstawę do podatkowych rozliczeń, z uwzględnieniem zmian, jakie mają zacząć obowiązywać.

Bardzo ważną kwestią wymagającą przygotowania całej firmy do zbliżających się zmian są regulacje dotyczące obowiązkowych faktur ustrukturyzowanych. Doniosłość tych zmian będzie miało wpływ na funkcjonowanie całej firmy od działów księgowości, sprzedaży, działy logistyki, po działy zaopatrzenia, informatyków, jak i poszczególnych pracowników mających kontakt z fakturami zakupowymi. Mimo że przepisy wejdą w życie od 2024 r., czasu na duże zmiany nie zostało zbyt wiele.

Uczestnictwo w szkoleniu pozwoli na usystematyzowanie wiedzy dotyczącej wystawiania faktur, jak również pomoże wyjaśnić wątpliwości interpretacyjne dotyczące nowych regulacji związanych z fakturowaniem, dokumentowaniem i ewidencjonowaniem transakcji VAT.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Obowiązki podatników związane z wystawianiem faktur i duplikatów faktur:

 • podmioty uprawnione do wystawiania faktur,
 • kiedy występuje obowiązek wystawienia faktury VAT?
 • rodzaje wystawianych faktur: faktura, duplikat faktury, faktura dokumentująca czynności, dla których podatnikiem jest nabywca lub usługobiorca, faktura dokumentująca procedury szczególne, faktura VAT-RR,
 • elementy niezbędne na fakturach,
 • ujmowanie duplikatów faktur w ewidencji sprzedaży i zakupu po zmianach w Slim VAT2,
 • faktury zaliczkowe i końcowe faktury zaliczkowe - sposoby postępowania,
 • konsekwencje wystawiania:
  • rachunków,
  • faktur proforma,
  • dokumentów bez oznaczeń „faktura VAT”,
 • terminy wystawiania faktur - zasady ogólne i szczególne,
 • faktura wystawiona przed transakcją - konsekwencje w VAT,
 • wystawianie faktur w mechanizmie podzielonej płatności,
 • wartość faktury a jej oznaczenie,
 • konsekwencje braku oznaczenia na fakturze mpp dla sprzedawcy i nabywcy,
 • zaliczki w mechanizmie podzielonej płatności,
 • podawanie symbolu PKWiU na fakturze,
 • dokumenty i bilety, które mogą być uznane za faktury - zakres niezbędnych danych,
 • wystawianie faktur uproszczonych,
 • informacje zawarte na fakturach dokumentujących czynności zwolnione z VAT.

2. Zasady korygowania danych zawartych w fakturach (anulowanie faktury, faktura korygująca i nota korygująca):

 • możliwość anulowania faktury - w jakich sytuacjach,
 • okoliczności wystawiania dokumentów korygujących,
 • rozliczanie faktur korygujących „in plus” i „in minus”,
 • możliwość korygowania faktur „do zera”,
 • kto i kiedy może wystawić notę korygującą?
 • jakie błędy można korygować notą korygującą?
 • możliwość korygowania paragonów uproszczonych.

3. Faktura podstawą do odliczenia podatku naliczonego:

 • data otrzymania faktury a moment odliczenia podatku naliczonego,
 • termin odliczeń podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie mediów,
 • termin odliczenia VAT przy nabyciu towarów lub usług od podatnika rozliczającego się metodą kasową,
 • jak odnaleźć nr faktury na paragonie z NIP,
 • otrzymanie faktury przy WNT po wyroku TSUE z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie C‑895/19,
 • brak faktury przy imporcie usług a prawo do odliczenia podatku,
 • faktury otrzymane przed datą wykonania czynności lub przed zapłatą zaliczki a moment odliczenia podatku naliczonego.

4. Wybrane zagadnienia związane z obowiązkami ewidencyjnymi dot. JPK_V7:

 • oznaczanie transakcji ulgi na złe długi u wierzyciela,
 • wyjaśnienie problemów związanych ze stosowaniem JPK_VAT:
  • wykazywanie korekt transakcji realizowanych przez kasę fiskalną,
  • wystawianie dowodów wewnętrznych do odliczenia lub rozliczenia podatku naliczonego - w tym korekty podatku naliczonego wynikające z art. 86 ust. 19a,
  • eksport towarów lub WDT a oznaczanie faktur w JPK_V7 symbolami procedur lub oznaczeniami GTU,
  • sprzedaż, najem dzierżawa, leasing samochodu a oznaczenie GTU_07,
  • jak ujmować w ewidencji sprzedaży i zakupów czynności opodatkowane stawką 0% i czynności zwolnione z VAT,
  • import usług a oznaczenia symbolami procedur lub oznaczeniami GTU.

5. Obowiązkowe faktury ustrukturyzowane od 2024 r.:

 • założenia zmian,
 • od kiedy się będzie wystawiać faktury ustrukturyzowane,
 • podstawowe konsekwencje zmian:
  • zasady korekt faktur,
  • terminy zwrotów podatku ,
  • likwidacja faktur jako paragonów z NIP,
  • zakaz wystawiania faktur z kasy fiskalnej,
  • brak konieczności akceptacji takich faktur,
  • wystawienie faktury a awaria KSeF,
 • KSeF a transakcje transgraniczne,
 • kogo nie dotyczyć będzie obowiązek wystawiania faktur ustrukturyzowanych,
 • nowe akceptacje faktur elektronicznych,
 • data wystawienia i otrzymania faktury ustrukturyzowanej,
 • przechowywanie faktur w KSeF,
 • radykalne kary za nieprawidłowości związane z wystawianiem faktur.

Prowadzący:

Wojciech Zajączkowski

Wojciech Zajączkowski


Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, podyplomowych studiów prawa podatkowego na Uniwersytecie Łódzkim oraz podyplomowych studiów prawa podatkowego Unii Europejskiej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Finansów Publicznych Instytutu Finansów Uniwersytetu Łódzkiego. Wieloletni pracownik Izby Skarbowej w Łodzi. W latach 2001-2011 trener Ministra Finansów z zakresu podatku VAT oraz integracji europejskiej. Autor artykułów z zakresu prawa podatkowego. Przeprowadził ponad siedem tysięcy godzin szkoleń i wykładów z zakresu podatków, ze szczególnym uwzględnieniem podatku od towarów i usług. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku VAT.


Zastrzegamy prawo do zmiany osoby prowadzącej szkolenie.