Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Środki trwałe

Ewidencja, wycena, amortyzacja środków trwałych. Teoria i praktyka z uwzględnieniem najnowszych regulacji

Rok 2019 przyniósł kolejne zmiany w gospodarowaniu środkami trwałymi. Nowe uregulowania podatkowe dotyczące zmian w leasingu, amortyzacji i ograniczonych kosztach użytkowania samochodów osobowych, sprawiają, że gospodarowanie środkami trwałymi wymaga pewnych zmian. Zdobyte informacje pozwolą na sprawne poruszanie się w tej skomplikowanej problematyce.

Celem szkolenia jest przedstawienie problematyki środków trwałych w aspekcie bilansowym i podatkowym, z uwzględnieniem ww. zmian i nowości. Prezentowane zagadnienia pozwolą na sprawne poruszanie się po problematyce środków trwałych. Zdobyte informacje pozwolą na wykorzystanie ich do podejmowania właściwych decyzji dotyczących gospodarowania środkami trwałymi i pomogą w samodzielnym rozwiązywaniu pojawiających się problemów.

Szkolenie omawia szczególne uregulowania, właściwe dla jednostek sektora finansów publicznych. Treści szkolenia podparte są przepisami prawa, orzecznictwem sądowym i interpretacjami podatkowymi oraz przykładami z doświadczeń prowadzącego szkolenie.

Skierowane jest do osób zarządzających, księgowych, niefinansistów, którym powierzono gospodarowanie środkami trwałymi w jednostkach sektora publicznego, prywatnego i pozarządowego.

Program szkolenia uwzględnia aktualne przepisy i nowe uregulowania:  

 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 03 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz.U.2016.1864 z dnia 2016.11.18),
 • Krajowy Standard Rachunkowości Nr 11 „Środki Trwałe” - Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia uchwały Komitetu Standardów Rachunkowości (Dz. Urz. Min Roz. i Fin. z 29 maja 2017 r., poz. 105),
 • ustawa z 23.10.2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2193),
 • ustawa z 23.10.2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2159),
 • akty prawne właściwe dla sektora finansów publicznych.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

CZĘŚĆ I

 1. Definicja środków trwałych:
 • w świetle ustawy o rachunkowości,
 • w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych,
 • w świetle Klasyfikacji Środków Trwałych - KŚT 2016,
 • w aktach prawnych właściwych dla sektora finansów publicznych.
 1. Różnice definicyjne środków trwałych wynikające z przepisów prawnych.
 2. Środki trwałe własne i obce.

CZĘŚĆ II

 1. Ustalanie wartości początkowej środków trwałych.
 2. Środki trwałe w budowie - rozliczenie inwestycji.
 3. Części składowe, peryferyjne i dodatkowe środków trwałych.
 4. Ulepszenie, remont i konserwacja środka trwałego - skutki właściwego ujęcia.
 5. Likwidacja środków trwałych i jej etapy - wycofanie z użytkowania i fizyczna likwidacja.
 6. Wycena środków trwałych - aktualizacja wyceny, odpisy z tytułu trwałej utraty wartości środków trwałych.

CZĘŚĆ III

 1. Amortyzacja i umorzenie.
 2. Najczęściej stosowane metody amortyzacyjne.
 3. Amortyzacja w prawie bilansowym - ustalenie okresu, stawki i metody amortyzacji.
 4. Amortyzacja podatkowa - wprowadzenie.
 5. Amortyzacja liniowa jako podstawowa metoda amortyzacji podatkowej.
 6. Amortyzacja degresywna (degresywno-liniowa) jako jedna z metod amortyzacji podatkowej.
 7. Amortyzacja przyspieszona dla małych podatników oraz podatników rozpoczynających działalność.
 8. Amortyzacja przyspieszona nabytych fabrycznie nowych środków trwałych.
 9. Amortyzacja w jednostkach sektora finansów publicznych.
 10. Amortyzacja firmowych samochodów osobowych od 2019 r.

CZĘŚĆ IV

 1. Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT 2016) - najistotniejsze zmiany od 01-01-2018 r.
 2. Struktura symboli KŚT.
 3. Charakterystyka grup KŚT:
 • Grunty.
 • Budynki i lokale.
 • Obiekty inżynierii lądowej i wodnej.
 • Kotły i maszyny energetyczne.
 • Maszyny, urządzenia i aparaty.
 • Urządzenia techniczne.
 • Środki transportu.
 • Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie.
 • Inwentarz żywy.

Prowadzący:

Anna Król-Błażejewska

Anna Król-Błażejewska

Znany i doświadczony wykładowca szkoleń z zakresu rachunkowości i podatków oraz rozliczania projektów unijnych. Księgowy przedsiębiorstw i jednostek sektora publicznego. Właściciel biura rachunkowego. Autorka publikacji z zakresu rachunkowości przedsiębiorstw, jednostek administracji publicznej i organizacji pozarządowych.