Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Ekologia i ochrona środowiska

EMISJE w firmie – rodzaje, źródła powstawania, identyfikacja emisji podlegającej raportowaniu w KOBIZE, Urzędzie Marszałkowskim, BDS, CRO

Emisje w firmie pojawiają się zawsze. Każda firma wykorzystuje w swojej działalności samochody firmowe, wózki widłowe bądź inne urządzenia zwłaszcza przy procesach związanych z produkcją, które w wyniku swojej pracy „emitują” gazy, pyły, zanieczyszczenia, odpady nawet hałas.

Każda taka emisja w firmie musi być dokładnie przeanalizowana i zidentyfikowana pod kątem obowiązków prawnych związanych z posiadaniem określonych zezwoleń/zgłoszeń na wprowadzanie jej do środowiska.

Szkolenie pt.: „EMISJE w firmie - rodzaje, źródła powstawania, identyfikacja emisji podlegającej raportowaniu w KOBIZE, Urzędzie Marszałkowskim, BDS, CRO” ma na celu zaprezentowanie uczestnikom szkolenia charakterystyki „emisji w firmie” i zbudowania wytycznych, najczęściej prawnych, którym te emisje będą podlegały.

Przedstawione zostaną definicje m.in.: emisji, instalacji, wytyczne do identyfikacji rodzaju emisji i zanieczyszczeń pojawiającej się w danej firmie oraz sposobach pozyskiwania danych, badań niezbędnych do sporządzania sprawozdawczości związanej z korzystaniem ze środowiska oraz obowiązku wnoszenia opłaty.

Szkolenie umożliwi uczestnikom poznanie zasad działania baz: KOBIZE, BDS, CRO i usystematyzuje wiedzę na temat spełniania obowiązków i wymagań w zakresie wprowadzania emisji do środowiska i pomoże w ich regulacji wewnątrz organizacji.

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób zajmujących się czynnie tematem ochrony środowiska w firmie i dla osób początkujących oraz tych, którzy chcą swoją wiedzę na ten temat pogłębić.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

Wprowadzenie do aktów prawnych regulujących tematykę emisji w firmie.

I. EMISJE w firmie:

1. Definicje emisji i zanieczyszczeń w firmie wraz z przykładami.
2. Rodzaje emisji  (zorganizowana/niezorganizowana).
3. Pojęcie „instalacji” w firmie - kiedy mamy spełnione kryteria,
4. Wymogi prawne związane z wprowadzanie gazów i pyłów do atmosfery i innych emisji (m.in. odpady, hałas).
5. Zgłoszenie a pozwolenie emisyjne - kiedy powstaje obowiązek?
6. Identyfikacja emisji podlegającej raportowaniu.
7. Pomiary emisji - wymogi, sposób ewidencjonowania, metody zbierania danych.

II. SPRAWOZDAWCZOŚĆ EMISYJNA:

1. KOBIZE:

  • Zmiany w bazie KOBIZE zawarte w Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 26 października 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych w raporcie oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. poz. 2217). Wprowadza ono podział użytkowników Krajowej bazy oraz zmiany w formularzach i sposobie logowania do systemu.
  • Sposób rejestracji Podmiotów do bazy KOBIZE.
  • Schemat „budowania” raportu dla potrzeb danej firmy: zakładanie MKzŚ (Miejsc korzystania ze środowiska), Eksploatacja urządzeń (m.in. samochody służbowe, wózki widłowe), Sprawozdanie z procesów produkcyjnych (m.in. malowanie, klejenie).
  • Sposób raportowania emisji z procesów poza instalacjami.

2. Sprawozdanie o zakresie korzystanie ze środowiska – wykaz składny do Urzędu Marszałkowskiego:

  • Sposób składania sprawozdania wraz z obowiązującymi terminem.
  • „Spójność” danych raportowanych do KOBIZE i do Urzędu |Marszałkowskiego.

3. CRO:

  • Rejestracja Podmiotu w Bazie - kiedy rejestracja jest obowiązkowa, kto jest Operatorem urządzenia?
  • Sposób dokonywania właściwych wpisów do bazy z zachowaniem terminowości i rzetelności (uzupełnianie Kart Urządzeń).

4. Baza Danych Sprawozdań (BDS) o substancjach zubożających warstwę ozonową (SZWO) i fluorowanych gazach cieplarnianych oraz pozostałych fluorowanych gazach cieplarnianych:

  • Obowiązkowa rejestracja Podmiotów do Bazy - sprowadzanie z zagranicy:  SZWO lub FGS, sprowadzanie z zagranicy urządzeń zawierających SZWO lub FGC, produkcja produktów lub urządzeń zawierających SZWO lub FGS, stosowanie SZWO lub FGC w instalacji, serwisowaniu lub konserwacji urządzeń zawierających SZWO lub FGC bądź innych procesach, stosowanie SZWO lub FGC w innych procesach wraz z odzyskiem tych gazów.

III. SANKCJE i KARY.

Prowadzący:

Zofia Klaszyńska

Zofia Klaszyńska

Audytor wewnętrzny systemu zarządzania środowiskowego w firmach z 12-letnim stażem. Doświadczony ekspert w weryfikacji obowiązków i wymagań prawnych dla Podmiotów korzystających ze środowiska w obszarach: emisji gazów i pyłów do atmosfery, gospodarki wodno-ściekowej, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii, wpisu do baz KOBIZE, CRO, BDO. Od wielu lat związany zawodowo z branżą odpadów produkcyjnych, przemysłowych niebezpiecznych. Pełnomocnik ds. systemu zarządzania środowiskiem, Weryfikator systemu EMAS, Specjalista ds. odpadów niebezpiecznych. Doradca i konsultant Prawa Ochrony Środowiska. Prowadząc własną firmę konsultingową, na co dzień spotyka się z przedsiębiorcami, którym poprzez audyty, szkolenia i udział w kontrolach pomaga w spełnianiu wszystkich aktualnych wymogów ochrony środowiska.