Strefa merytoryczna
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: VAT

E-faktura 2021

Ministerstwo Finansów już od kilku lat intensywnie pracuje nad wdrażaniem nowoczesnych narzędzi analitycznych, umożliwiających bieżącą kontrolę rozliczeń podatkowych, docelowo w czasie rzeczywistym. Postępującej cyfryzacji służyło wprowadzenie nowego JPK_V7, rozszerzone raportowanie w zakresie cen transferowych TPR-C, elektroniczna rejestracja podmiotów akcyzowych i konieczność wdrażania elektronicznych ewidencji na potrzeby TAX FREE, wprowadzenie struktur STIR itp. Obecnie planuje się już od 1 października 2021 r. wdrożenie nowych faktur elektronicznych wysyłanych i odbieranych na ustandaryzowanym schemacie poprzez system elektroniczny Ministerstwa Finansów - Krajowy System e-Faktur.

W 2021 oraz w 2022 r. w obrocie prawnym będą zatem występowały zarówno faktury uproszczone, papierowe, elektroniczne oraz ustrukturyzowane. Jak je prawidłowo wystawiać, jak korygować, jakie szanse i zagrożenia dają zmiany od 1 października 2021 r.?

Zapraszamy na szkolenie głównych księgowych, działy księgowe, działy sprzedażowe, działy fakturujące, biura rachunkowe, kadrę kierowniczą, doradców podatkowych, prawników.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

Część 1. Fakturowanie tradycyjne:

1. Zasady wystawiania faktur i ich duplikatów:

 • Zakres podmiotowy i sposób upoważnienia do wystawiania faktur,
 • W jakich okolicznościach wystawia się faktury, a w jakich inne dokumenty, np. noty/rachunki
 • rodzaje faktur,
 • elementy niezbędne na fakturach i elementy dodatkowe,
 • terminy wystawiania faktu i skutki ich niedochowania,
 • faktury uproszczone,
 • MPP a faktury i zaliczki.

2. Korygowanie faktur z uwzględnieniem zmian od stycznia 2021 r.:

 • Termin na korektę,
 • Korekta do korekty,
 • Przyczyny korekty a moment wystawienia faktury korygującej,
 • Noty korygujące,
 • rozliczanie faktur korygujących od 1 stycznia 2021 r.,
 • anulowanie faktur i korygowanie faktur „do zera”,

3. Faktura jako nośnik podatku naliczonego:

 • prawo do odliczenia podatku naliczonego,
 • termin odliczeń podatku naliczonego,
 • rozliczanie faktur międzynarodowych po SLIM VAT 2,
 • odliczenie przy metodzie kasowej oraz w związku z przedwczesnym wystawieniem faktury przez sprzedawcę,
 • nieprawidłowości w fakturach a prawo do odliczenia podatku naliczonego.

4. Paragony z NIP jako faktury. Zmiany w ewidencjonowaniu faktur uproszczonych:

 • kto i kiedy wystawia paragony z NIP,
 • faktury imienne do paragonów,
 • korygowanie paragonów z NIP,
 • zasady ujmowania faktur uproszczonych w ewidencji VAT do 30.09.2020 oraz od 01.10.2021.

5. Obowiązki ewidencyjne związane z JPK_V7 od 1 lipca 2021 r.:

 • nowy zakres danych w ewidencji podatku należnego,
 • nowe oznaczenia dowodów sprzedaży,
 • zmiany w stosowaniu symboli GTU,
 • istotne zmiany w oznaczaniu kodami procedur dotyczące podmiotów powiązanych (TP) oraz mechanizmu podzielonej płatności (MPP),
 • podmioty, które nie muszą stosować oznaczeń TP,
 • problemy z wykazywaniem faktur wystawionych do paragonów „FP”,
 • refakturowanie a oznaczenia w JPK_VAT,
 • dowody wewnętrzne i przypadki ich wystawiania,
 • oznaczanie GTU i kodami procedur dokumentów RO i WEW po zmianach.

6. Faktura elektroniczna:

 • zapewnienie autentyczności pochodzenia, integralności treści, czytelności,
 • akceptacja kontrahenta,
 • korygowanie,
 • szczególne rodzaje faktur elektronicznych.

Część 2. Faktura ustrukturyzowana:

1. Definicja faktury ustrukturyzowanej jako nowego rodzaju faktury elektronicznej.

2. Czy wystawianie faktur w formie ustrukturyzowanej będzie dobrowolne czy obowiązkowe dla określonych branż?

3. Wystawianie faktur ustrukturyzowanych a akceptacja odbiorcy faktury.

4. Określenie momentu wystawienia i otrzymania faktury ustrukturyzowanej.

5. Zasady korygowania faktur ustrukturyzowanych:

a) czy faktury „tradycyjne” można korygować w formie ustrukturyzowanej?

b) czy faktury ustrukturyzowane można korygować w formie „tradycyjnej”?

c) czy do faktury ustrukturyzowanej można wystawić notę korygującą?

6. Czy można wystawić duplikat faktury ustrukturyzowanej?

7. Narzędzie do wystawiania faktur ustrukturyzowanych - Krajowy System e-Faktur (KSeF):

a) wystawianie faktur w KSeF a możliwość korzystania z dotychczasowych systemów do fakturowania,

b) autoryzacja faktur w systemie KSeF,

c) sposób wyznaczania osób upoważnionych do wystawiania i odbierania faktur w KSeF,

d) obowiązek informowania organów podatkowych o osobach upoważnionych do wystawiania i odbierania faktur w KSeF,

e) sposób odbierania faktur w systemie KSeF,

f) możliwość przekazania faktur nabywcom nie zarejestrowanym w KSeF (tzw. anonimowy dostęp - np. dla nabywców detalicznych),

g) przechowywanie faktur w KSeF - w jaki sposób i przez jaki okres będą przechowywanie daktury w KSeF?

h) zakres automatycznej kontroli faktur w systemie KSeF przez Krajową Administrację Skarbową.

Prowadzący: