Czas trwania: 3 godziny
Tematyka: Kadry

E-doręczenia – ważne zmiany w obszarze korespondencji cyfrowej

W Polsce zostanie wdrożony system doręczeń elektronicznych. Podmioty publiczne oraz podmioty prawa prywatnego (przedsiębiorcy, osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą), a także osoby wykonujące zawód zaufania publicznego tj. radcowie prawni, adwokaci, doradcy podatkowi i rzecznicy patentowi zobowiązani będą do posiadania adresu do doręczeń elektronicznych i zgłoszenia go do rządowej Bazy Adresów Elektronicznych dla celów komunikacji elektronicznej.
Jest to obowiązek, który powoduje nowe wyzwania prawne związane z wyborem kanałów komunikacji w relacjach z podmiotami publicznymi, sądami oraz pomiędzy podmiotami prywatnymi. Wynika to z faktu, że nowy system doręczeń elektronicznych nie będzie jedynym kanałem komunikacji, gdyż zastosowanie w dalszym ciągu będą miały regulacje szczególne i wynikające z nich mechanizmy doręczeń. Nowy system doręczeń elektronicznych będzie jednak częściowo stosowany łącznie z dotychczasowymi regulacjami.
Prawidłowe ustalenie oraz stosowanie kanałów komunikacji ulegnie więc skomplikowaniu, a jednocześnie obszar ten stanie się kluczowy dla budowania relacji zewnętrznych (w aspekcie prawnym, biznesowym i komunikacyjnym).

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Zasady doręczeń elektronicznych według ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (UDE):
  • czym są e-doręczenia?
  • obowiązek wdrożenia rozwiązań technicznych niezbędnych do doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego,
  • adres do doręczeń elektronicznych,
  • Baza Adresów Elektronicznych,
  • skrzynka doręczeń,
  • kwalifikowana usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego,
  • obowiązek posiadania adresu do doręczeń elektronicznych wpisanego do bazy adresów elektronicznych; - skutki prawne wpisu adresu do doręczeń elektronicznych do bazy adresów elektronicznych,
  • dowód wysłania i otrzymania,
  • pojęcie systemu teleinformatycznego w przepisach prawa,
  • doręczenia i wymiana informacji wyłączone spod regulacji UDE,
  • wyłączenie stosowania przepisów o adresie do doręczeń elektronicznych oraz o wykorzystaniu publicznej usługi hybrydowej.
 2. Podstawowe prawa i obowiązki podmiotów objętych nowym modelem doręczeń-kto i jak będzie korzystał z e-doręczeń?
  • obowiązek stosowanie e-doręczeń-katalog podmiotów zobowiązanych do posiadania adresu do doręczeń elektronicznych,
  • podmioty publiczne i niepubliczne,
  • dokument elektroniczny,
  • znaczenie adresu do doręczeń elektronicznych i papierowych,
  • usługa hybrydowa,
  • skrzynka doręczeń elektronicznych i rejestracja doręczenia elektronicznego,
  • znaczenie operatorów pocztowych w obiegu dokumentacji.
 3. Harmonogram obowiązku korzystania z e-Doręczeń.
 4. Publiczna usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego:
  • czym jest PURDE- omówienie definicyjne,
  • obowiązki operatora wyznaczonego,
  • dowody wysłania i otrzymania,
  • skuteczność doręczeń,
 5. Publiczna usługa hybrydowa:
  • czym jest PUH?
  • od kiedy realnie będzie funkcjonowała PUH?
  • Poczta Polska jako operator PUH - obowiązki,
  • zasady przekształcania korespondencji,
  • tajemnica korespondencji.
 6. E-doręczenia - konieczność posiadania adresu doręczeń elektronicznych:
  • Jak krok po kroku uzyskać ADE: tryb utworzenia adresu, aktywacja adresu, rezygnacja z publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego.
  • Prezentacja procesu obsługi „skrzynki doręczeń elektronicznych”: mówienie procesu krok po kroku, rola administratora skrzynki, uprawnienia pracowników, którym udzielono dostępu do skrzynki.
 7. Korzystanie z e-Doręczeń - obywatel i firma.
 8. Relacja ustawy o doręczeniach względem innych ustaw i regulacji prawnych.

Prowadzący:

Anna Modzelewska

Anna Modzelewska

Doświadczenie zdobywała pracując w działach prawnych oraz kancelariach.

Aktualnie prowadzi własną kancelarie. W ramach świadczonych usług udziela porad, przygotowuje pisma procesowe, sporządza wymaganą dokumentację z zakresu spraw kadrowych.

Prowadzi szkolenia, wykłady, webinary i kursy z prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych dla przedsiębiorców, managerów, pracowników HR, kadr i płac oraz księgowych.