Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Wynagrodzenia i potrącenia z wynagrodzeń

Dylematy płatnika, czyli rozliczanie wynagrodzeń w roku 2024

Zapraszamy Państwa na „praktyczne” szkolenie, w trakcie którego przypomnimy i omówimy pytania oraz problematyczne zagadnienia jakie towarzyszą w codziennej pracy płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych. Składanie wniosków i oświadczeń przez pracowników, zleceniobiorców, zwolnienia podatkowe, koszty pracownicze, zwolnienia z obowiązku poboru zaliczki na podatek – zagadnienia nie obce osobom rozliczającym płace, jednak stale wywołujące nowe pytania i wątpliwości. Jeśli masz wątpliwości, czy właściwie rozliczyłeś podatek PIT, to szkolenie jest dla Ciebie.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Rozliczanie przychodów ze stosunku pracy, w tym między innymi:
  • Nieodpłatne świadczenia – obowiązek doliczania do przychodu w PIT – jakich świadczeń nie trzeba uwzględniać w przychodzie pracownika? Czy pracodawca może potraktować prezenty jako darowiznę dla pracowników , a nie przychody ze stosunku pracy ? W jaki sposób rozliczyć karty Multi-sport wydane pracownikom?
  • PIT 2 – jakie oświadczenia i wnioski pracownik składa z wykorzystaniem formularza w wersji? Czy Oświadczenie PIT-2 dotyczący wspólnego rozliczenia należy wypełniać na każdy rok? Czy stosować ulgę, gdy pracownik otrzymuje rentę z ZUS?
  • Wypłata wynagrodzenia po rozwiązaniu umowy o pracę, w tym np. jakie oświadczenia pracownika zachowują ważność rozwiązaniu umowy o pracę?
  • Należności zwolnione z PIT: Czy kwota dofinansowania będzie zwolniona z podatku dochodowego w przypadku, gdy kierunek studiów nie pokrywa się z rodzajem pracy pracownika?
  • Koszty pracownicze – czy rezygnacja z KUP ma sens?, Kiedy potrącać podwyższone koszty według najnowszych interpretacji organów podatkowych?, Czy zwolnienie lekarskie uprawnia do potrącania kosztów?, Jakie KUP po rozwiązaniu umowy o pracę?
  • Możliwość potrącania 50% kosztów uzyskania przychodu – warunki i ograniczenia wynikające z ustawy podatkowej. Jak dokumentować czynności objęte honorarium autorskim?
  • Korekty ZUS a rozliczanie podatku dochodowego: Jak postąpić, gdy w wyniku kontroli ZUS zostały oskładkowane należności z tytułu podróży służbowy, czy należy korygować rozliczenie PIT?
  • Wypłaty dla pracownika przechodzącego na emeryturę, a ulga dla seniora – jak prawidłowo wypełnić PIT-11 dla seniora? Jak senior rozliczy ulgę w swoim zeznaniu PIT?
 2. Umowy cywilno-prawne:
  • Obciążenia podatkowo – składkowe członka zarządu pełniącego funkcję na podstawie powołania, jaką stawkę podatku należy potrącić? Czy członek zarządu może zrezygnować z KUP? Czy udział w konferencji osób zatrudnionych na umowę zlecenie (kontrakt menadżerski) stanowi dla nich dodatkowy przychód?
  • Jak rozliczyć świadczenia nieodpłatne (opieka medyczna, samochód itp.) przekazane na rzecz wspólników spółki z o. o.?
  • Rozliczanie dochodów osób zagranicznych (forma certyfikatu rezydencji), Jakie są zasady opodatkowania umowy zlecenia z nierezydentem? Jak rozliczyć zlecenie z Polką, która zgłosiła rezydencję włoską i tam rozlicza się z podatków?
  • Kiedy zleceniodawca potrąci kwotę zmniejszająca podatek?
 3. Inne zagadnienia, w tym:
  • Wynagrodzenie płatnika podatku PIT – czy można „jednorazowo” rozliczyć należne płatnikowi wynagrodzenie?
  • Która Spółka powinna wysłać PIT-4R dotyczący pracowników, którzy rozwiązali stosunek pracy przed połączeniem tych spółek?

Prowadzący:

Katarzyna Furmańczyk

Katarzyna Furmańczyk

Licencjonowany doradca podatkowy, posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych. Doświadczenie zawodowe zdobywała w trakcie zatrudnienia w organach podatkowych, gdzie kierowała pracą osób zajmujących się zagadnieniami z zakresu postępowań podatkowych czy kontroli podatkowej.

Doświadczony wykładowca, przeprowadziła setki szkoleń dla, pracowników działów kadr i płac, biur rachunkowych, przedsiębiorców a także dla pracowników organów podatkowych, absolwentka UŁ, w tym studiów podyplomowych prawa podatkowego, prawa Unii Europejskiej oraz rachunkowości.