Strefa merytoryczna
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Delegowanie pracowników

Delegowanie pracowników za granicę w 2022 r. – podatki i ubezpieczenia

Od 30 lipca 2020 r. obowiązują nowe zasady delegowania pracowników do państw Unii Europejskiej. Dla polskich pracodawców delegujących pracowników za granicę są to największe zmiany od czasu wstąpienia naszego kraju do Unii Europejskiej; pracownikom należy zapewnić wyższe niż do tej pory wynagrodzenia a w przypadku delegowania długookresowego stosować wszystkie przepisy miejscowego prawa pracy.

Natomiast w kwestii stosowania przepisów podatkowych wiele wątpliwości rodzi wchodząca w życie Konwencja MLI i likwidacja od 2021 r. ulgi abolicyjnej.

Obecnie delegowanie pracowników jest bardzo ograniczone ze względu na epidemię COVID-19 i ograniczenia w przekraczaniu granic.

W związku z nowymi przepisami, które należy wziąć pod uwagę przy delegowaniu pracownika niezbędne staje się odpowiednie przygotowanie merytoryczne pracodawców, bowiem nieprawidłowości (związane np. z nieprawidłowym ustaleniem kraju, w którym należy odprowadzać zaliczki na podatek od pracownika) mogą kosztować naprawdę wiele.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z formami delegowania pracowników do pracy za granicą, uregulowaniami polskich i europejskich przepisów w tym zakresie, a także przygotowanie pracodawców do udzielenia pracownikom pomocy dotyczącej prawidłowego opodatkowania i oskładkowania uzyskanych przez nich dochodów. Szczegółowo przedstawione zostaną przepisy dotyczące koordynacji ubezpieczeń społecznych, dzięki czemu uczestnicy poznają praktyczne możliwości jak najbardziej optymalnego wykorzystania ich w praktyce.

Szkolenie ma na celu przygotowanie pracodawców do zmian w przepisach, które weszły w życie od 31 lipca 2020 r.

Przedmiot szkolenia:

Na szkoleniu uczestnikom przybliżone zostaną prawne uwarunkowania dotyczące zatrudniania pracowników poza granicami kraju. Omówione zostaną również obowiązki pracodawców w zakresie odprowadzania zaliczek na podatek oraz składek na ubezpieczenia społeczne od pracowników zatrudnionych poza granicami.

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie:

Szkolenie kierowane jest do osób zatrudnionych w działach kadr i księgowych firm delegujących pracowników za granicę, do przedsiębiorców prowadzących działalność poza granicami kraju, a także do doradców podatkowych, właścicieli i pracowników biur rachunkowych.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Oddelegowanie: podróż służbowa, odesłanie - podobieństwa i różnice.
2. Swobodny przepływ pracowników i swoboda świadczenia usług w Unii Europejskiej:

2.1. Dyrektywa 96/71 - obowiązek stosowania regulacji wewnętrznych państwa, w którym wykonuje pracę pracownik.
2.2. Dyrektywa 2018/957 - wprowadzająca od 31.07.2020 r. do dyrektywy 96/71 zasadę „taka sama płaca, za taką samą płacę”:

2.2.1. W jaki sposób zmienią się warunki delegowania.
2.2.2. Podróż służbowa a delegowanie.
2.2.3. Delegowanie obywateli państw trzecich do krajów UE.
2.2.4. Różnice między pojęciami „wynagrodzenie” a „stawka minimalna”.
2.3. Dyrektywa wdrożeniowa 2014/67/UE - przepisy wykonawcze do dyrektywy 96/71 - obowiązujące od czerwca 2016 r.

3. Wybrane świadczenia otrzymywane przez pracowników oddelegowanych za granicę:

3.1. Poodróż służbowa - diety i inne świadczenia.
3.2. Zakwaterowanie - kontrowersje związane z ustaleniem czy stanowi ono przychód dla pracownika czy nie, najnowsze orzeczenia sądów.
3.3. Opieka medyczna.
3.4. Dodatek za rozłąkę.
3.5. Zwrot kosztów przeniesienia służbowego.
3.6. Używanie samochodu prywatnego do celów służbowych i służbowego do celów prywatnych.

4. Zastosowanie przepisów umów o unikaniu podwójnego opodatkowania:

4.1. Miejsce zamieszkania.
4.2. Zasady dotyczące opodatkowania pracowników najemnych - czyli nie tylko 183 dni:

4.2.1. Obowiązki płatnika: zaprzestanie poboru zaliczek, stosowanie ulg (30% diety, ulga dla młodych), obowiązki w państwie wykonywania pracy.
4.2.2. Obowiązki pracownika - zeznania roczne, rozliczenia w państwie wykonywania pracy.

4.3. Zasady dotyczące opodatkowania innych kategorii dochodów otrzymywanych przez osoby delegowane:

4.3.1. Wolny zawód.
4.3.2. Opodatkowanie dochodów członków organów stanowiących spółek.
4.3.3. Działalność gospodarcza.
4.4. Konwencja MLI - znaczenie zmian wprowadzonych w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania.

5. Zasady dotyczące pobierania zaliczek na podatek.
6. Ubezpieczenia społeczne pracowników pracujących poza granicami:

6.1. Koordynacja systemów ubezpieczeniowych w Unii Europejskiej.
6.2. Zasady koordynacji.
6.3. Pracownicy delegowani - zasady uzyskiwania formularzy A-1.
6.4. Pracownicy transportu międzynarodowego.
6.5. Pracownicy pracujący jednocześnie na terenie kilku państw członkowskich.
6.6. Osoby prowadzące działalność w kilku państwach jednocześnie.
6.7. Ubezpieczenia pracowników pracujących w krajach pozaunijnych (m. in. umowa z Ukrainą).
6.8. Ustalanie podstawy do składek ubezpieczeniowych pracowników pracujących za granicą.

7. Zasady sporządzania przez płatników informacji dla pracowników pracujących za granicą:

7.1. Obowiązki płatników, sporządzanie informacji PIT-11.
7.2. Przeliczanie dochodów zagranicznych i podatku zapłaconego za granicą na złote.

8. Metody unikania podwójnego opodatkowania:

8.1. Metoda wyłączenia z progresją.
8.2. Metoda odliczenia proporcjonalnego - ulga abolicyjna i jej likwidacja od 2021 r.
8.3. Konwencja MLI - w jaki sposób wpłynie na opodatkowanie pracowników?

9. Ulgi i odliczenia dla uzyskujących dochody zagraniczne, abolicja podatkowa:

9.1. Odliczenie diet.
9.2. Koszty uzyskania przychodu.

Prowadzący: