Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Delegowanie pracowników

Delegowanie pracowników w ramach transgranicznego świadczenia usług

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Podstawowe regulacje prawne dotyczące delegowania pracowników do krajów UE oraz modele delegowania pracowników:
  • podstawowe regulacje prawne dotyczące delegowania pracowników: dyrektywa 96/71/WE dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług, dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/67/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług, dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/957 z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca dyrektywę 96/71/WE dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług,
  • modele delegowania pracowników do krajów UE - samodzielna realizacja usług, współpraca B2B, wynajem pracowników tymczasowych,
  • przygotowanie procesu delegowania pracowników - procedury, ryzyka oraz koszty.
 2. Proces realizacji usług w krajach UE oraz poza obszarem UE/EOG - jak uniknąć kar i bezpiecznie delegować pracowników:
  • umowa o pracę/ umowa zlecenia - wybór prawa właściwego. Prawo polskie czy innego kraju UE?
  • pracownik czy zleceniobiorca za granicą - konsekwencje na gruncie prawa polskiego oraz krajów UE,
  • procedury zgłoszeniowe - notyfikacja - czy zawsze dotyczy tylko pracowników?
  • warunki pracy i wynagrodzenia dla pracowników delegowanych - jaki zakres przepisów stosować w praktyce - przepisy ogólnokrajowe czy układy zbiorowe: układy zbiorowe oraz ustawowa płaca minimalna - pojęcie wynagrodzenia, dodatki do wynagrodzenia, czas pracy - problematyka urlopowa - jak rozumieć zasadę korzystności, warunki bhp, wymiar urlopu oraz wynagrodzenie urlopowe - co ze świadczeniami z zagranicznych kas urlopowych np. SOKA-BAU, szczegółowe wymagania branżowe,
  • procedury kontrolne - wymagane dokumenty - przykłady ,
  • delegowanie pracowników tymczasowych - uwaga na ukryty wynajem pracowników!
  • delegowanie obywateli krajów trzecich (cudzoziemców),
  • delegowanie długotrwałe: jak ustalić 12/18-miesięczny okres delegowania? jakie obowiązki ma pracodawca po przekroczeniu 12/18-miesięcznego okresu delegowania? które przepisy polskiego prawa będziemy stosować również po upływie 12/18-miesięcznego okresu delegowania?
  • naruszenia i sankcje - regulacje prawne i praktyczne przykłady w poszczególnych krajach UE oraz EOG .
 3. Delegowanie a podroż służbowa - różnice formalne i faktyczne:
  • podróż służbowa a miejsce pracy: zdefiniowanie podróży służbowej - w przepisach i orzecznictwie, świadczenie pracy, polecenie wyjazdu, wyjazdy w ramach stałych i podstawowych obowiązków,
  • podróż służbowa czy delegowanie - kryteria rozstrzygające, konsekwencje podatkowe raz ubezpieczeniowe,
  • transport i zakwaterowanie - problematyka podatkowa a ostanie orzeczenia NSA.
 4. Ubezpieczenie pracowników delegowanych - czyli zaświadczenie A1 w codziennej praktyce, art. 12 czy 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz rozporządzenia wykonawcze:
  • delegowanie pracowników a praca w co najmniej 2 państwach UE,
  • pojęcie znacznej działalności gospodarczej - problemy z uzyskaniem zaświadczenia A1,
  • zastępowalność pracowników delegowanych w kontekście kontraktów długoterminowych,
  • kontrole ZUS w zakresie wydanych zaświadczeń A1,
  • delegowanie pracowników poza obszar UE/EOG a kwestia ubezpieczenia społecznego.
 5. Podstawa wymiaru składek ZUS oddelegowanego pracownika i zleceniobiorcy:
  • przychód pracownika i zleceniobiorcy,
  • wyłączenia z podstawy wymiaru składek,
  • podstawa wymiaru składek ZUS a wykonywanie pracy przez część miesiąca w Polsce oraz za granicą, rozpoczęcie pracy w trakcie miesiąca,
  • pozostałe aspekty ubezpieczenia społecznego w kontekście delegowania pracowników.
 6. Opodatkowanie pracowników oddelegowanych oraz zysków przedsiębiorstwa w procesie świadczenia usług:
  • Opodatkowanie dochodów z pracy za granicą w świetle umów o unikaniu podwójnego opodatkowania (UPO) i polskiej ustawy PIT: nieograniczony i ograniczony obowiązek podatkowy, pojęcie 183 dni pobytu a obowiązek podatkowy na rynku zagranicznym w zakresie wynagrodzeń pracowników delegowanych - obowiązki pracodawców pojęcie zakładu podatkowego - przykłady interpretacji zagranicznych organów skarbowych, problemy w rozliczeniach rocznych pracowników delegowanych - jak unikną pułapki podwójnego podatku, metody unikania podwójnego opodatkowania - jak rozliczać dochody uzyskane za granicą, pojęcie „pracodawcy ekonomicznego” w praktyce zagranicznych organów podatkowych konsekwencje podatkowe, pozostałe zobowiązania podatkowe w procesie świadczenia usług - m.in. podatek VAT, podatek budowalny, itp., pojęcie zakładu podatkowego - konsekwencje podatkowe.

Prowadzący:

Łukasz Żak

Łukasz Żak

Prawnik, specjalizujący się w zagadnieniach związanych z transgranicznym świadczeniem usług i delegowaniem pracowników oraz procedurach zatrudniania cudzoziemców i prawa pracy. W ciągu ostatniej dekady przeprowadził ponad 300 szkoleń poświęconych transgranicznemu świadczeniu usług i delegowaniu pracowników do takich krajów jak Niemcy, Austria, czy kraje z regionu Skandynawii. Od 2004 do 2017 w ramach projektu Komisji Europejskiej świadczył usługi prawne dla przedsiębiorców w zakresie funkcjonowania polskich firm na rynku europejskim m.in. dotyczących swobody świadczenia usług, delegowania pracowników, obrotu towarowego. W latach 2008 -2016 W ramach projektu Komisji Europejskiej Enterprise Europe Network, członek grupy sektorowej Services & Retail, w której współpracował z zagranicznymi partnerami w zakresie międzynarodowego rozwoju współpracy przedsiębiorstw na płaszczyźnie wymiany handlowej i usługowej. W okresie od 01.06.2017 do 31.12.2017 członek zespołu powołanego przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa do Zespołu pracującego przy pilotażowym projekcie związanym z działaniem polskich firmy budowlanych na szwedzkim rynku budownictwa mieszkaniowego. Prowadzi szkolenia i doradztwo w tematyce zatrudniania cudzoziemców (m.in. obywateli Ukrainy czy Białorusi). Ekspert ds. współpracy międzynarodowej przedsiębiorstw Związku Pracodawców Pomorza Zachodniego. Od sierpnia 2016 roku jest również ekspertem w ramach Inicjatywy Lubuska Akademia Rozwoju. Na co dzień w swej pracy współpracuje z przedsiębiorcami i organizacjami z kraju i zagranicy.