Strefa merytoryczna
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Delegowanie pracowników

Delegowanie pracownika za granicę w ujęciu praktycznym – prawo pracy, zobowiązania podatkowe i ubezpieczenie społeczne – na gruncie prawa krajowego, państw UE oraz prawa międzynarodowego

Szkolenie dotyczące przygotowania i realizacji procesu skierowania pracowników za granicę obejmujące aspekty administracyjne, podatkowe i ubezpieczenia społecznego a także prawa pracy na przykładach takich krajów jak Niemcy, Austria, Holandia, kraje Skandynawskie w tym również nowe regulacje dotyczące delegowania pracowników obowiązujące od 30 lipca 2020 r a także pobytu i przemieszczania się pracowników w czasie pandemii wirusa COVID-19. Ponadto zostaną zaprezentowane liczne przykłady praktyczne z rynków europejskich związanych z działaniami kontrolnymi tamtejszych organów państwowych.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Nowe warunki delegowania pracowników do krajów UE - skutki dla przedsiębiorców:

 • postanowienia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/957 z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniającej dyrektywę 96/71/WE dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług,
 • nowe zasady określania warunków pracy oraz wynagrodzenia pracowników delegowanych - przykłady wdrożenia zmian w regulacjach dot. delegowania pracowników na ternie Niemiec i innych krajów UE,
 • delegowanie długookresowe (12 miesięcy) - zasady kumulacji - konsekwencje,
 • prawne oraz podatkowe,
 • wpływ nowych regulacji na koszty realizacji usług polskich przedsiębiorstw - wybór właściwych modeli delegowania.

2. Warunki przemieszczania się pracowników wewnątrz obszaru UE w zawiązku z pandemią wirusa COVID-19:

 • możliwości przekraczania granic poszczególnych krajów UE, wyłączenia branżowe i sektorowe,
 • zasady i konieczność obywania kwarantanny.

3. Zasady delegowania pracowników do krajów spoza UE:

 • wymagania administracyjne - procedura notyfikacji,
 • ubezpieczenie społeczne pracowników delegowanych,
 • rozliczenia podatkowe - w jakim kraju powstanie konieczność opłacenia podatku dochodowego,
 • współpraca z osobami samozatrudnionymi jako podwykonawcami.

4. Proces realizacji usług w krajach UE - jak uniknąć kar i bezpiecznie delegować pracowników:

 • umowa o pracę/ umowa zlecenia - prawo polskie czy innego kraju UE
 • podróż służbowa czy delegowanie - kryteria rozstrzygające, konsekwencje podatkowe raz ubezpieczeniowe na gruncie prawa polskiego - na przykładzie orzecznictwa oraz praktyki organów administracji skarbowej oraz ubezpieczenia społecznego,
 • transport i zakwaterowanie - problematyka podatkowa na przykładzie orzecznictwa oraz praktyki organów administracji skarbowej oraz ubezpieczenia społecznego,
 • pracownik czy zleceniobiorca za granicą - konsekwencje na gruncie prawa polskiego oraz krajów UE,
 • warunki pracy i wynagrodzenia dla pracowników delegowanych w czasie trwania pandemii wirusa COVID-19 - wybrane kraje członkowskie,
 • procedury kontrolne - wymagane dokumenty - przykłady.

5. Ubezpieczenie pracowników delegowanych - czyli zaświadczenie A1 w codziennej praktyce, art. 12 czy 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz rozporządzenia wykonawcze:

 • Delegowanie/ praca w co najmniej 2 państwach,
 • pojęcie znacznej działalności gospodarczej - problemy z uzyskaniem zaświadczenia A1,
 • zastępowalność pracowników delegowanych w kontekście kontraktów długoterminowych.

6. Delegowanie cudzoziemców (m.in. obywateli Ukrainy, Rosji czy Białorusi) do krajów UE:

 • legalność pracy i pobytu delegowanych pracowników z krajów trzecich,
 • ubezpieczenie społeczne dla delegowanego cudzoziemca jako reguła specjalna - warunki wydania zaświadczeń A1 - interpretacje organów administracyjnych oraz minerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
 • ograniczenia czasowe i prawne.

7. Proces realizacji usług na przykładzie Niemiec, Austrii oraz krajów Skandynawskich:

 • proces delegowania pracowników do - procedura notyfikacji - zakres, obowiązki, sankcje,
 • warunki pracy i wynagrodzenia,
 • układy zbiorowe oraz ustawowa płaca minimalna - składniki wynagrodzenia,
 • czas pracy,
 • warunki bhp,
 • szczególne wymagania branżowe,
 • obowiązki przedsiębiorców delegujących pracowników do prac budowlanych - na przykładach w wybranych krajach UE
 • wynajem pracowników, konsekwencje nielegalnego wynajmu pracowników,
 • naruszenia i sankcje - regulacje prawne i praktyczne przykłady w poszczególnych krajach UE oraz EOG.

8. Opodatkowanie pracowników oddelegowanych oraz zysków przedsiębiorstwa w procesie świadczenia usług:

 • nieograniczony i ograniczony obowiązek podatkowy,
 • pojęcie 183 dni pobytu a obowiązek podatkowy na rynku zagranicznym w zakresie wynagrodzeń pracowników delegowanych - obowiązki pracodawców pojęcie zakładu podatkowego - przykłady interpretacji zagranicznych organów skarbowych,
 • problemy w rozliczeniach rocznych pracowników delegowanych - jak unikną pułapki podwójnego podatku,
 • metody unikania podwójnego opodatkowania - jak rozliczać dochody uzyskane za granicą,
 • pojęcie „pracodawcy ekonomicznego” w praktyce zagranicznych organów podatkowych konsekwencje podatkowe,
 • pozostałe zobowiązania podatkowe w procesie świadczenia usług - m.in. podatek VAT, podatek  budowalny, itp.,
 • pojęcie zakładu podatkowego - konsekwencje podatkowe.

Prowadzący: