Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Delegowanie pracowników

Delegowanie pracownika za granicę w ujęciu praktycznym

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Podstawowe regulacje prawne dotyczące delegowania pracowników do krajów UE  - ostatnie zmiany:

 • postanowienia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/957 z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniającej dyrektywę 96/71/WE dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług,
 • nowe zasady określania warunków pracy oraz wynagrodzenia pracowników,
 • delegowanych - przykłady wdrożenia zmian w regulacjach dot. delegowania pracowników na ternie Niemiec i innych krajów UE,
 • delegowanie długookresowe (12 miesięcy) - zasady kumulacji - konsekwencje prawne oraz podatkowe,
 • wpływ nowych regulacji na koszty realizacji usług polskich przedsiębiorstw - wybór właściwych modeli delegowania.

2. Warunki przemieszczania się pracowników wewnątrz obszaru UE w zawiązku z pandemią wirusa COVID-19:

 • możliwości przekraczania granic poszczególnych krajów UE, wyłączenia branżowe i sektorowe,
 • zasady i konieczność obywania kwarantanny.

3. Zasady delegowania pracowników do krajów spoza UE:

 • wymagania administracyjne - procedura notyfikacji,
 • ubezpieczenie społeczne pracowników delegowanych,
 • rozliczenia podatkowe - w jakim kraju powstanie konieczność opłacenia podatku dochodowego,
 • współpraca z osobami samozatrudnionymi jako podwykonawcami.

4. Proces realizacji usług w krajach UE - jak uniknąć kar i bezpiecznie delegować pracowników:

 • umowa o pracę/ umowa zlecenia - prawo polskie czy innego kraju UE
 • pracownik czy zleceniobiorca za granicą - konsekwencje na gruncie prawa polskiego oraz krajów UE,
 • warunki pracy i wynagrodzenia dla pracowników delegowanych w czasie trwania pandemii wirusa Covid -19 - wybrane kraje członkowskie,
 • procedury kontrolne - wymagane dokumenty - przykłady.

5. Ubezpieczenie pracowników delegowanych - czyli zaświadczenie A1 w codziennej praktyce, art. 12 czy 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz rozporządzenia wykonawcze:

 • delegowanie/ praca w co najmniej 2 państwach,
 • pojęcie znacznej działalności gospodarczej - problemy z uzyskaniem zaświadczenia A1,
 • zastępowalność pracowników delegowanych w kontekście kontraktów długoterminowych.

6. Delegowanie cudzoziemców (m.in. obywateli Ukrainy, Rosji czy Białorusi) do krajów UE:

 • legalność pracy i pobytu delegowanych pracowników z krajów trzecich
 • ubezpieczenie społeczne dla delegowanego cudzoziemca jako reguła specjalna -warunki wydania zaświadczeń A1 - interpretacje organów administracyjnych oraz minerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
 • ograniczenia czasowe i prawne.

7. Proces realizacji usług na przykładzie Niemiec, Austrii oraz krajów Skandynawskich:

Proces delegowania pracowników do - procedura notyfikacji - zakres, obowiązki, sankcje.

a) warunki pracy i wynagrodzenia

 • układy zbiorowe oraz ustawowa płaca minimalna - składniki wynagrodzenia,
 • czas pracy,
 • warunki bhp.

b) szczególne wymagania branżowe:

 • obowiązki przedsiębiorców delegujących pracowników do prac budowlanych - na przykładach w wybranych krajach UE,
 • wynajem pracowników, konsekwencje nielegalnego wynajmu pracowników.

c) naruszenia i sankcje - regulacje prawne i praktyczne przykłady w poszczególnych krajach UE oraz EOG.

8. Delegowanie a podróż służbowa - różnice formalne i faktyczne:

a) podróż służbowa a miejsce pracy: zdefiniowanie podróży służbowej - w przepisach i orzecznictwie, świadczenie pracy, polecenie wyjazdu, wyjazdy w ramach stałych i podstawowych obowiązków.

b) podróż służbowa czy delegowanie - kryteria rozstrzygające, konsekwencje podatkowe raz ubezpieczeniowe na gruncie prawa polskiego - na przykładzie orzecznictwa oraz praktyki organów administracji skarbowej oraz ubezpieczenia społecznego.

c) transport i zakwaterowanie - problematyka podatkowa na przykładzie orzecznictwa oraz praktyki organów administracji skarbowej oraz ubezpieczenia społecznego.

9. Opodatkowanie pracowników oddelegowanych oraz zysków przedsiębiorstwa w procesie świadczenia usług:

 • nieograniczony i ograniczony obowiązek podatkowy,
 • pojęcie 183 dni pobytu a obowiązek podatkowy na rynku zagranicznym w zakresie wynagrodzeń pracowników delegowanych - obowiązki pracodawców pojęcie    zakładu podatkowego - przykłady interpretacji zagranicznych organów skarbowych,
 • problemy w rozliczeniach rocznych pracowników delegowanych - jak unikną pułapki podwójnego podatku,
 • metody unikania podwójnego opodatkowania - jak rozliczać dochody uzyskane za granicą,
 • pojęcie „pracodawcy ekonomicznego” w praktyce zagranicznych organów podatkowych konsekwencje podatkowe,
 • pozostałe zobowiązania podatkowe w procesie świadczenia usług - m.in. podatek VAT, podatek budowalny, itp.,
 • pojęcie zakładu podatkowego - konsekwencje podatkowe.

Prowadzący:

Łukasz Żak

Łukasz Żak

Prawnik, specjalizujący się w zagadnieniach związanych z transgranicznym świadczeniem usług i delegowaniem pracowników oraz procedurach zatrudniania cudzoziemców i prawa pracy. W ciągu ostatniej dekady przeprowadził ponad 300 szkoleń poświęconych transgranicznemu świadczeniu usług i delegowaniu pracowników do takich krajów jak Niemcy, Austria, czy kraje z regionu Skandynawii. Od 2004 do 2017 w ramach projektu Komisji Europejskiej świadczył usługi prawne dla przedsiębiorców w zakresie funkcjonowania polskich firm na rynku europejskim m.in. dotyczących swobody świadczenia usług, delegowania pracowników, obrotu towarowego. W latach 2008 -2016 W ramach projektu Komisji Europejskiej Enterprise Europe Network, członek grupy sektorowej Services & Retail, w której współpracował z zagranicznymi partnerami w zakresie międzynarodowego rozwoju współpracy przedsiębiorstw na płaszczyźnie wymiany handlowej i usługowej. W okresie od 01.06.2017 do 31.12.2017 członek zespołu powołanego przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa do Zespołu pracującego przy pilotażowym projekcie związanym z działaniem polskich firmy budowlanych na szwedzkim rynku budownictwa mieszkaniowego. Prowadzi szkolenia i doradztwo w tematyce zatrudniania cudzoziemców (m.in. obywateli Ukrainy czy Białorusi). Ekspert ds. współpracy międzynarodowej przedsiębiorstw Związku Pracodawców Pomorza Zachodniego. Od sierpnia 2016 roku jest również ekspertem w ramach Inicjatywy Lubuska Akademia Rozwoju. Na co dzień w swej pracy współpracuje z przedsiębiorcami i organizacjami z kraju i zagranicy.