Strefa merytoryczna
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Delegowanie pracowników

Delegowanie pracownika lub własnej działalności do innego państwa UE, EOG i Szwajcarii albo praca naprzemienna lub działalność w tych państwach – gdzie płacić składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

Swoboda świadczenia usług na terenie Unii Europejskiej pozwala polskim przedsiębiorca realizować zadania na terytorium innych państw. Pracownicy/zleceniobiorcy zatrudniani przez polskiego pracodawcę powinni zostać zgłoszeni do ubezpieczeń społecznych w kraju wykonywania pracy. Jednakże, przepisy UE dopuszczają możliwość odstępstwa od generalnej zasady Lex loci laboris, i pomimo wykonywania pracy na terenie innego kraju, można nadal pozostawić pracownika w polskim systemie ubezpieczenia społecznego. Sytuacja ta dotyczy tzw. pracowników delegowanych i pracy naprzemiennej. Aby można było z tego odstępstwa korzystać, konieczne jest spełnienie określonych warunków zarówno przez pracodawcę jak i przez pracownika. Warunki te sprawdza ZUS i to on potwierdza zaświadczeniem A1 zastosowanie polskiego ustawodawstwa. Na szkoleniu dowiesz się szczegółów o wszystkich warunkach koniecznych do spełnienia, o różnicy pracy delegowanej i pracy naprzemiennej i możliwości zastosowania tych zasad do pracy na własny rachunek. Omówione zostaną również konsekwencje dla pracodawcy, gdy wystąpią okoliczności skutkujące anulowaniem zaświadczeń A1.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego i ich zakres.
2. Wpływ na ubezpieczenie społeczne umów dwustronnych.
3. Definicja pracy najemnej i na własny rachunek według przepisów UE.
4. Generalna zasad Lex loci laboris w przepisach wspólnotowych i w umowach dwustronnych.
5. Odstępstwa od zasady generalnej - warunki konieczne do spełnienia, aby zostało utrzymane ustawodawstwo kraju wysyłającego w przypadku pracowników delegowanych.
6. Zasady dotyczące ustalenia ustawodawstwa właściwego w przypadku pracy naprzemiennej w co najmniej dwóch krajach UE i EOG.
7. Instytucja właściwa do ustalania ustawodawstwa i dokumentacja niezbędna do rozpatrzenia sprawy.
8. Możliwość zawarcia porozumień wyjątkowych w sytuacjach niespełnienia warunków dotyczących delegowania lub pracy naprzemiennej i instytucja wyznaczona do realizacji tego zadania.
9. Konsekwencje anulowania zaświadczeń A1.
10. Możliwość stosowania prawa wspólnotowego do obywateli państw trzecich np. Ukrainy.

Prowadzący:

Dariusz Suchorowski

Dariusz Suchorowski


Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku polityka społeczna oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku prawo pracy i ubezpieczeń społecznych.


Od początku pracy zawodowej związany z ubezpieczeniami społecznymi, realizując zadania kolejno jako inspektor i inspektor kontroli ZUS. Następnie zarządzał i nadzorował kontrolę płatników składek na obszarze województwa świętokrzyskiego.


Wiedza i doświadczenie nabyte podczas 20 letniej pracy na dotychczasowych stanowiskach, pozwoliło objąć na kolejne 15 lat funkcję zastępcy dyrektora ds. dochodów Oddziału ZUS w Kielcach.


Był również wykładowcą na studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Handlowej w Kielcach oraz kursach organizowanych przez Szkołę Zarządzania w Kielcach.


Ponadto zapraszany, celem przedstawienia w przestępny i zrozumiały sposób, zmian przepisów na konferencje, kursy, spotkania organizowane przez podmioty zrzeszające przedsiębiorców np.: Business Centre Club Loża Świętokrzyska, Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Kielcach, Cech Rzemiosł w Opatowie, Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Targi Kielce, Biznes Center Club Loża Świętokrzyska, Świętokrzyski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych.