Strefa merytoryczna
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Delegowanie pracowników

Delegowanie pracownika lub własnej działalności do innego państwa UE, EOG i Szwajcarii albo praca naprzemienna lub działalność w tych państwach – gdzie płacić składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

Swoboda świadczenia usług na terenie Unii Europejskiej pozwala polskim przedsiębiorca realizować zadania na terytorium innych państw. Pracownicy/zleceniobiorcy zatrudniani przez polskiego pracodawcę powinni zostać zgłoszeni do ubezpieczeń społecznych w kraju wykonywania pracy. Jednakże, przepisy UE dopuszczają możliwość odstępstwa od generalnej zasady Lex loci laboris, i pomimo wykonywania pracy na terenie innego kraju, można nadal pozostawić pracownika w polskim systemie ubezpieczenia społecznego. Sytuacja ta dotyczy tzw. pracowników delegowanych i pracy naprzemiennej. Aby można było z tego odstępstwa korzystać, konieczne jest spełnienie określonych warunków zarówno przez pracodawcę jak i przez pracownika. Warunki te sprawdza ZUS i to on potwierdza zaświadczeniem A1 zastosowanie polskiego ustawodawstwa. Na szkoleniu dowiesz się szczegółów o wszystkich warunkach koniecznych do spełnienia, o różnicy pracy delegowanej i pracy naprzemiennej i możliwości zastosowania tych zasad do pracy na własny rachunek. Omówione zostaną również konsekwencje dla pracodawcy, gdy wystąpią okoliczności skutkujące anulowaniem zaświadczeń A1.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego i ich zakres.
2. Wpływ na ubezpieczenie społeczne umów dwustronnych.
3. Definicja pracy najemnej i na własny rachunek według przepisów UE.
4. Generalna zasad Lex loci laboris w przepisach wspólnotowych i w umowach dwustronnych.
5. Odstępstwa od zasady generalnej - warunki konieczne do spełnienia, aby zostało utrzymane ustawodawstwo kraju wysyłającego w przypadku pracowników delegowanych.
6. Zasady dotyczące ustalenia ustawodawstwa właściwego w przypadku pracy naprzemiennej w co najmniej dwóch krajach UE i EOG.
7. Instytucja właściwa do ustalania ustawodawstwa i dokumentacja niezbędna do rozpatrzenia sprawy.
8. Możliwość zawarcia porozumień wyjątkowych w sytuacjach niespełnienia warunków dotyczących delegowania lub pracy naprzemiennej i instytucja wyznaczona do realizacji tego zadania.
9. Konsekwencje anulowania zaświadczeń A1.
10. Możliwość stosowania prawa wspólnotowego do obywateli państw trzecich np. Ukrainy.