Czas trwania: 4 godziny
Tematyka: Podatki i procedury podatkowe

Czynny żal w praktyce przedsiębiorstw

Stosowanie prawa podatkowego w Polsce obwarowane jest nie tylko licznymi przepisami ustaw podatkowych ale również przepisami kodeksu karnego skarbowego (KKS). Odpowiedzialność karnoskarbowa opiera się na specyficznej konstrukcji czynu zabronionego i wiązać się może z surowymi sankcjami o charakterze finansowym (np. grzywny) czy osobistym (np. ograniczenie i pozbawienie wolności). Ustawodawca daje jednak narzędzie, dzięki któremu w specyficznych sytuacjach ryzyko to można wyłączyć.

Zrozumienie konstrukcji zabronionego czynu na gruncie KKS oraz kodeksowej instytucji czynnego żalu umożliwi korzystanie z jej dobrodziejstw w celu skutecznego zabezpieczenia przed odpowiedzialnością karną osób zarządzających (członków zarządu, dyrektorów finansowych etc), księgowych czy nawet pracowników odpowiedzialnych za dany obszar. Szkolenie dotyczyć będzie nie tylko omówienia samych przepisów regulujących czynny żal ale również przewiduje zapoznanie uczestników z praktycznymi przykładami zastosowania czynnego żalu (tzw. case study) oraz przedstawieniem sposobu jego przygotowania i składania.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Funkcja i pozycja kodeksu karnego skarbowego w porządku prawnym:
  • Czego dotyczy regulacja KKS.
  • Odpowiedzialność osobista vs. odpowiedzialność podmiotów zbiorowych.
  • Praktyka organów podatkowych w zakresie postępowań KKS.
  • Wnioski płynące ze statystyk dotyczących stosowania KKS – perspektywy na przyszłość.
 2. Strona podmiotowa odpowiedzialności KKS – kto to jest sprawca?
  • Sprawstwo.
  • Wina i zamiar.
  • Nadzór.
  • Wskazanie kręgu osób odpowiedzialnych i rola procedur wewnętrznych.
 3. Strona przedmiotowa – najbardziej powszechne czyny zabronione na gruncie KKS.
 4. Instytucja czynnego żalu:
  • Założenia aksjologiczne.
  • Popełnienie czynu zabronionego (z uwzględnieniem podstawowych form zjawiskowych).
  • Organ właściwy do ścigania czynu zabronionego.
  • Omówienie istotnych elementów czynnego żalu.
  • Wskazanie przesłanek wyłączających możliwość złożenia czynnego żalu.
 5. Forma czynnego żalu:
  • Elementy istotne z puntu widzenia skuteczności składania czynnego żalu.
  • Sposób i czas złożenia czynnego żalu.
  • Przykłady czynnego żalu wraz z omówieniem – case study.
 6. Korekta deklaracji a czynny żal.
 7. Inne przypadki wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności KKS (np. interpretacje indywidualne, DPO, przedawnienie w KKS).

Prowadzący:

Karol Trybulec

Karol Trybulec


Doświadczony doradca podatkowy i radca prawny specjalizujący się w zagadnieniach związanych z podatkami pośrednimi (VAT, akcyza, PCC), kontrolami oraz obroną interesów podatników w sporach z organami podatkowymi.

Ukończył prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim, aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie oraz studia podyplomowe z zarządzania finansami przedsiębiorstw na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Swoje kilkunastoletnie doświadczenie w doradztwie podatkowym zdobywał w międzynarodowej firmie doradczej, kancelarii prawnej oraz obecnie w roli prawnika in-house. Doświadczony trener – prowadził zarówno szkolenia zamknięte, warsztaty podatkowe jak również wykłady przeznaczone dla członków izby radców prawnych.

W pracy zawodowej specjalizuje się przede wszystkim w strukturyzowaniu optymalnych podatkowo międzynarodowych łańcuchów dostaw, doradztwie w branży produkcyjnej, nieruchomościowej, energetycznej i e-commerce. Występował w licznych kontrolach podatkowych, celno-skarbowych i postępowaniach sądowych (w tym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym) gdzie reprezentował interesy podatników.