Strefa merytoryczna
Czas trwania: 4 godziny
Tematyka: Czas pracy

Czas pracy w wewnętrznych regulacjach

Planowanie czasu pracy i w konsekwencji wiele kwestii związanych z jego rozliczaniem opiera się nie tylko na przepisach powszechnie obowiązujących, ale w dużej mierze na zastosowanych rozwiązaniach wewnętrznych ujętych w regulaminie pracy lub - u mniejszych pracodawców - obwieszczeniu o czasie pracy. Często wewnętrzne regulacje są nie tylko mało rozbudowane, co po prosty zawierają liczne błędy, nie nadążają nie tylko za zmieniającymi się przepisami, ale również za sposobem pracy przyjętym w danej firmie.

Na szkoleniu omówione zostaną zapisy regulaminu pracy (obwieszczenia o czasie pracy) odnoszące się do problematyki czasu pracy i konsekwencje zastosowania takich lub innych rozwiązań w tym zakresie.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Wewnętrzne źródła prawa pracy:

 • obowiązkowe regulaminy,
 • przepisy powszechnego prawa pracy a zapisy regulaminów - pierwszeństwo stosowania, konsekwencje nieważności zapisu niezgodnego z prawem,
 • tryb ustalania regulaminów,
 • wejście w życie regulaminów.

2. Rozkłady, systemy i okresy rozliczeniowe w regulaminie pracy.

3. Pojęcie czasu pracy, podstawowe pojęcia związane z czasem pracy.

4. Rozkłady czasu pracy:

 • rozkłady stałe,
 • zasady tworzenia harmonogramów,
 • granice, po których można poruszać się tworząc harmonogramy,
 • zapisy o możliwości zmian harmonogramów.

5. Systemy czasu pracy:

 • przypisanie systemów do poszczególnych grup pracowników,
 • system podstawowy,
 • system równoważny,
 • system zadaniowy.

6. Okresy rozliczeniowe czasu pracy.

7. Wyodrębnienie w regulaminie kierowców.

8. Pora nocna.

9. Niedziele i święta - dostosowanie godzin granicznych tych dni do potrzeb pracodawcy

10.  Zlecanie pracy nadliczbowej.

11. Obowiązki przełożonych.