Strefa merytoryczna
Czas trwania: 3 godziny
Tematyka: Czas pracy

Czas Pracy w jednostkach samorządowych

Jednym z najważniejszych zadań pracodawcy będącego jednostką samorządu terytorialnego jest prawidłowe planowanie i rozliczanie czasu pracy. W porównaniu z pozostałymi pracodawcami zadanie jest o tyle trudniejsze, że Kodeksem pracy należy brać pod uwagę również ustawę o pracownikach samorządowych, która zawiera odrębne regulacje dotyczące czasu pracy. Zapisy ustawy o pracownikach samorządowych budzą jednak liczne pytania i wątpliwości interpretacyjne.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zagadnieniami dotyczącymi czasu pracy w samorządzie terytorialnym oraz omówienie wszystkich kontrowersji, z jakimi mogą się spotkać podczas wykonywania swoich obowiązków. Wykorzystane zostaną do tego zarówno stanowiska urzędów zajmujących się czasem pracy w samorządzie (np. Główny Inspektorat Pracy, Ministerstwo Pracy), jak również orzecznictwo Sądu Najwyższego. W trakcie szkolenia omówione zostaną również najnowsze regulacje dotyczące pracy zdalnej w urzędzie oraz obowiązujące od 2019 r. zmiany dotyczące sposobu prowadzenia oraz okresu przechowywania ewidencji czasu pracy.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

I. Praca zdalna w urzędzie:

1. W jaki sposób można zlecić pracę zdalną?

2. Czy pracownik może odmówić pracy zdalnej?

3. Czy pracodawca musi wyrazić zgodę na pracę zdalną, jeżeli to pracownik wystąpi z takim wnioskiem?

4. Czy można zlecić pracę zdalną inną niż określona w umowie o pracę?

5. Jak dokumentować i ewidencjonować przepracowane godziny?

II. Planowanie i rozliczanie czasu pracy pracowników samorządowych:

1. Systemy czasu pracy, które mogą być stosowane wobec pracowników samorządowych. Czy w samorządzie można wprowadzić zadaniowy lub równoważny czas pracy?

2. Czy pracownicy samorządowi mogą korzystać z tzw. elastycznego (ruchomego) czasu pracy?

3. Skutki stosowania definicji doby pracowniczej oraz tygodnia pracowniczego
w przypadku pracowników samorządowych.

4. Konieczność zapewnienia nieprzerwanego odpoczynku dobowego i tygodniowego oraz skutki naruszenia tego obowiązku.

5. Wyjścia prywatne i ich odpracowywanie.

6. Rozkład czasu pracy pracowników samorządowych. Kiedy i w jakiej formie należy przedstawić pracownikom rozkład czasu pracy? W jakich sytuacjach sporządzanie rozkładu czasu pracy nie jest konieczne? Z jakich powodów i z jakim wyprzedzeniem rozkład czasu pracy może ulec zmianie?

III. Ewidencja czasu pracy po zmianach w 2019 r.:

1. Nowe elementy ewidencji czasu pracy.

2. Jak powinna wyglądać ewidencja czasu pracy kadry zarządzającej oraz osób zatrudnionych w zadaniowym czasie pracy?

3. Jakie są skutki braku bądź nierzetelnego prowadzenia ewidencji czasu pracy?

4. Okres przechowywania ewidencji czasu pracy.

IV. Praca w godzinach nadliczbowych:

1. Forma polecenia pracy w godzinach nadliczbowych.

2. Jaka grupa pracowników samorządowych może odmówić wykonywania pracy
w godzinach nadliczbowych?

3. Rekompensowanie pracy w godzinach nadliczbowych poprzez udzielenie czasu wolnego.

4. Możliwość łączenia czasu wolnego z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych z urlopem wypoczynkowym. Czy czas wolny może zostać wykorzystany po zakończeniu okresu rozliczeniowego?

5. Wynagrodzenie jako sposób rekompensowania pracy w godzinach nadliczbowych.
Czy pracownicy samorządowi mają prawo do dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych?

6. Praca w godzinach nadliczbowych w tzw. wolną sobotę. Sposoby rekompensowania pracownikom samorządowym pracy przypadającej w takim dniu.

7. Czy pracowników samorządowych obowiązuje roczny limit godzin nadliczbowych?

Prowadzący: