Strefa merytoryczna
Czas trwania: 4 godziny
Tematyka: Czas pracy

Czas pracy w instytucjach kultury

Pracownicy instytucji kultury - niezależnie od tego czy są to państwowe czy samorządowe instytucje kultury - objęci są częściowo odrębnymi od kodeksowych przepisami dotyczącymi czasu pracy. Nie są to jednak regulacje całościowe, a co za tym idzie stosujemy również do nich w zakresie nieuregulowanym odrębnie postanowienia Kodeksu pracy.

Szkolenie ma na celu przedstawienie obowiązujących regulacji prawnych w zakresie czasu pracy, rozstrzygnięcie pierwszeństwa stosowania poszczególnych przepisów oraz przedstawienie optymalnych rozwiązań dotyczących czasu pracy w instytucji.

 

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Przepisy regulujące czas pracy w instytucji kultury.

2. Czas pracy - podstawowe zagadnienia:

 • pojęcie czasu pracy, okresy wliczane i niewliczane do czasu pracy,
 • normy czasu pracy - czas pracy w podróży służbowej - okresy wliczane i niewliczane, odpoczynki, wyjazdy w dni wolne od pracy,
 • okresy rozliczeniowe
 • minimalne odpoczynki dobowe i tygodniowe

3. Pojęcie doby pracowniczej, konsekwencje praktyczne obowiązywania definicji doby pracowniczej, zmienne i ruchome rozkłady czasu pracy - możliwość wprowadzenia, konsekwencje stosowania.

4. Przedłużony okres rozliczeniowy czasu pracy w IK.

5. Systemy czasu pracy - podstawowy, równoważny, przerywany, przerywany łączony z równoważnym.

6. Rozkłady czasu pracy:

 • rozkład w regulaminie pracy,
 • harmonogramy czasu pracy - minimalny kres harmonogramowy, obowiązek tworzenia, sytuacje, w których nie tworzymy harmonogramów, dopuszczalność zmian harmonogramu w tracie okresu nim objętego
 • planowanie czasu pracy w podstawowym i równoważnym systemie czasu pracy.

7. Konsekwencje obowiązywania przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy, szczegolne zasady rekompensaty pracy w dniach wolnych.

8. Praca w godzinach nadliczbowych:

 • pojęcie pracy w godzinach nadliczbowych,
 • przesłanki wykonywania pracy w nadgodzinach,
 • polecenie pracy w godzinach nadliczbowych,
 • nadgodziny dobowe i średniotygodniowe,
 • nadgodziny w okresie pomiędzy dobami pracowniczymi,
 • nadgodziny przy pracy w niedziele, święta i w dniach wolnych od pracy,
 • nadgodziny w ruchomych rozkładach czasu pracy,
 • nadgodziny w podstawowym i równoważnym systemie czasu pracy,
 • rekompensowanie pracy nadliczbowej.

9. Niepełny wymiar czasu pracy:

 • praca ponad wymiar czasu pracy oraz limity pracy pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy,
 • sposoby określenie limitu godzin ponadwymiarowych,
 • rozliczanie pracy ponad ustalony w umowie wymiar - poniżej limitu i ponad limit określony w umowie o pracę,
 • nadgodzinny dobowe i średniotygodniowe.

10. Praca w niedziele i święta:

 • pojęcie niedzieli i święta, możliwość wprowadzenia wewnętrznych regulacji dotyczących godzin granicznych niedzieli i święta,
 • rekompensowanie pracy w niedziele i święta- czas wolny lub dodatek, wysokość dodatku w razie jednoczesnego powstania nadgodzin średniotygodniowych,
 • brak obowiązku zapewnienia wolnej niedzieli.

11. Praca w porze nocnej.