Strefa merytoryczna
Czas trwania: 8 godzin
Tematyka: Czas pracy

Czas pracy – praktyczny warsztat z planowania i rozliczania czasu pracy

 
Jest to 2-dniowy warsztat skierowany do:
 • pracowników działów HR, kadr i płac, 
 • managerów, którzy na co dzień zarządzają zespołem i są odpowiedzialni za planowanie i rozliczanie czasu pracy swoich pracowników, 
 • wszystkich, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę z tego tematu.
Korzyści ze szkolenia:
Uczestnicy będą mieli okazję zdobyć, usystematyzować oraz pogłębić swoją wiedzę z zakresu planowania i rozliczania czasu pracy, prowadzenia dokumentacji w tym zakresie oraz zasad odpowiedzialności za błędy osób odpowiedzialnych w danej organizacji za czas pracy. Zaprezentowane zostaną orzeczenia sądów, a także stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy.
 
Szkolenie ma charakter warsztatowy. Omawiane są praktyczne przykłady z życia. Uczestnicy wykonują ćwiczenia i zadania, aby nabyć umiejętności w zakresie samodzielnego planowania i rozliczania czasu pracy w swoich organizacjach.
 

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Kodeksowe definicje czasu pracy:
 • Od kiedy liczy się czas pracy?
 • Podstawowe pojęcia kodeksowe dotyczące czasu pracy - doba pracownicza, normy, wymiary, okresy rozliczeniowe, odpoczynki.
2. Planowanie czasu pracy:
 • Ustalenie odpowiedzialności za czas pracy pracowników.
 • Jak dobrać systemy i okresy rozliczeniowe do potrzeb danego zakładu pracy?
 • Ustalanie wymiaru czasu pracy w przyjętych systemach czasu pracy.
 • Kiedy pracodawca jest zwolniony z konieczności tworzenia rozkładu czasu pracy?
 • Jak ustalić wymiar czasu pracy w przyjętym okresie?
 • Jak uregulować problematykę zmian w harmonogramach czasu pracy?
 • Na jakie okresy tworzymy harmonogramy czasu pracy?
 • Dla kogo nie tworzymy harmonogramów czasu pracy?
 • Zasady stosowania ruchomego czasu pracy.
3. Czas pracy osób niepełnosprawnych:
 • Normy czasu pracy osób niepełnosprawnych.
 • Prawo do dodatkowej przerwy w pracy.
 • Normy czasu pracy a wysokość wynagrodzenia.
 • Dodatkowy urlop wypoczynkowy.
 • Zwolnienie od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.
4. Planowanie czasu pracy w podróży służbowej:
 • Jak rozliczyć czas pracy podróży służbowej i szkolenia?
 • Jak i czy w ogóle zaliczyć czas podróży służbowej i szkolenia do czasu pracy?
 • Czy czas przejazdów to czas pracy?
 • Kiedy w podróży służbowej i podczas szkolenia mamy do czynienia z godzinami nadliczbowymi?
 • Obowiązek zapewnienia odpoczynków w podróży służbowej.
 • Jak pracodawca powinien rekompensować pracownikom podróż służbową?
5. Dyżur - co to takiego, jak rozliczać:
 • Dyżur w zakładzie pracy a dyżur pełniony w domu.
 • Jakie są zmiany w ewidencjonowaniu dyżuru?
6. Praca w godzinach nadliczbowych, w soboty, niedziele i święta oraz w porze nocnej:
 • Zasady polecania pracy w godzinach nadliczbowych.
 • Ustalanie godzin nadliczbowych w przypadku przekroczenia dobowej normy czasu pracy.
 • Ustalanie godzin nadliczbowych w przypadku przekroczenia tygodniowej normy czasu pracy.
 • Rekompensowanie pracy w godzinach nadliczbowych.
 • Godziny nadliczbowe u kadry zarządzającej.
 • Rekompensata pracy w sobotę.
 • Rekompensata pracy w niedziele i święta.
 • Rekompensowanie pracy w porze nocnej.
7. Ćwiczenia:
 • Sporządzanie grafików i harmonogramów na przykładach.
 • Ewidencja czasu pracy na przykładach.
8. Zasady prowadzenia ewidencji czasu pracy po nowemu oraz okresy jej przechowywania:
 • Forma prowadzenia - czy można prowadzić elektronicznie, jeśli akta osobowe są prowadzone w formie tradycyjnej?
 • Jakie wymagania muszą spełniać nowe dokumenty elektroniczne?
 • W jaki sposób pracownik będzie musiał potwierdzać zapoznanie się z harmonogramem czasu pracy?
 • Jakie dokumenty należy przechowywać z dokumentacją czasu pracy?
 • Okresy przechowywania ewidencji czasu pracy.
9. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów o czasie pracy:
 • Zakres odpowiedzialności.
 • Kto ponosi odpowiedzialność?
 • Środki prawne PIP w sytuacji stwierdzenia naruszenia przepisów o czasie pracy i zasady odwoływania się od nich: wniosek, grzywna, decyzja administracyjna.

Prowadzący: