Strefa merytoryczna
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Czas pracy

Czas pracy bez tajemnic. Prawidłowe planowanie i rozliczanie czasu pracy

Czas pracy to jedna z najtrudniejszych, a zarazem najbardziej kontrowersyjnych części prawa pracy. Niejasny język przepisów Kodeksu pracy wzmaga tylko poczucie niepewności co do prawidłowości rozwiązywanych problemów, w obliczu których muszą stawać pracownicy zajmujący się na co dzień zagadnieniami z tego obszaru. Nasze szkolenie kierowane jest właśnie do takich osób.

W trakcie zajęć omówimy najczęściej pojawiające się i budzące najwięcej wątpliwości pytania dotyczące tematyki czasu pracy. Wskażemy warunki niezbędne do nierównomiernego planowania godzin pracy w trakcie okresu rozliczeniowego. Podpowiemy, jak powinien zachować się pracodawca w przypadku braku zapewnienia pracownikom nieprzerwanego odpoczynku dobowego lub tygodniowego. Doprecyzujemy jakie elementy składają się na ewidencję czasu pracy i jak prawidłowo prowadzić ją w nietypowych sytuacjach (np. osoby zatrudnione na stanowiskach kierowniczych). Wyjaśnimy jak poprawnie rekompensować pracę w godzinach nadliczbowych.  Przyjrzymy się wszystkim limitom pracy w godzinach nadliczbowych. Pomożemy również odpowiednio przygotować się do rozliczania pracy w dni wolne z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy (tzw. wolna sobota). Odpowiemy także na pytania dotyczące pracy w niedziele i święta, zwłaszcza pod kątem sytuacji, które pozwalają uznać taki dzień za zwykły (tzw. czarny) dzień roboczy.

W celu lepszego zrozumienia poruszanych zagadnień poza aktualnym stanem prawnym będziemy korzystać z orzecznictwa Sądu Najwyższego, stanowisk urzędów (m.in. Państwowa Inspekcja Pracy, Ministerstwo Pracy), jak również poglądów prezentowanych w literaturze prawa pracy.

Serdecznie zapraszamy.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

I. Planowanie czasu pracy:

1. Kiedy należy pracownikom przekazać rozkład czasu pracy? W jakich sytuacjach
i z jakim wyprzedzeniem można zmienić rozkład czasu pracy?

2. Definicja doby pracowniczej. Czym różni się doba pracownicza od doby astronomicznej i jaki to ma wpływ na planowanie czasu pracy?

3. Definicja tygodnia pracowniczego. Jaka jest różnica pomiędzy tygodniem pracowniczym a tygodniem kalendarzowym i jak przekłada się to na tworzenie harmonogramu czasu pracy?

4. Planowanie czasu pracy w danym okresie rozliczeniowym. Czy zgodne z prawem będzie nierównomierne rozłożenie godzin w trakcie okresu rozliczeniowego (np. większa liczba godzin w jednym, a mniejsza w innym miesiącu okresu rozliczeniowego)? Czy nierównomierne planowanie godzin pracy może dotyczyć również 1-miesięcznego okresu rozliczeniowego?

5. Praktyczne zastosowanie zasady przeciętnie 40 godzin pracy w przeciętnie
5-dniowym tygodniu pracy. W jakich sytuacjach zgodne z prawem będzie planowanie pracy przez więcej niż 5 dni w tygodniu i więcej niż 40 godzin tygodniowo?

II. Rozliczanie czasu pracy:

1. Jakie są skutki prawne nawiązania lub rozwiązania umowy o pracę w trakcie trwającego okresu rozliczeniowego?

2. Wyjścia prywatne. W jakiej formie należy złożyć wniosek o wyjście prywatne? Czy istnieje limit wyjść prywatnych (dobowy, tygodniowy, miesięczny)? Do kiedy należy odpracować wyjście prywatne? Jakie są skutki braku odpracowania wyjścia prywatnego?

3. Konieczność zapewnienia nieprzerwanego 11-godzinnego odpoczynku dobowego
i 35-godzinnego odpoczynku tygodniowego. W jakich sytuacjach można skrócić odpoczynek tygodniowy do 24 godzin? Jakie są skutki braku zapewnienia odpoczynku dobowego lub tygodniowego?

4. Jakie elementy składają się na ewidencję czasu pracy? Jak długo należy przechowywać ewidencję czasu pracy? W jakiej formie prowadzić ewidencję czasu pracy? Czym się różni ewidencja czasu pracy od listy obecności?

III. Praca w godzinach nadliczbowych:

1. W jakiej formie pracodawca może wydawać polecenie pracy w godzinach nadliczbowych? Jakie są skutki odmowy pracy w godzinach nadliczbowych? Kto może odmówić pracy w godzinach nadliczbowych bez narażania się na konsekwencje służbowe?

2. Jakie są limity pracy w godzinach nadliczbowych?

3. Kto decyduje o sposobie rekompensaty za godziny nadliczbowe – pracodawca czy pracownik? Do kiedy najpóźniej należy rekompensować pracę w godzinach nadliczbowych? W jakiej sytuacji godziny nadliczbowe mogą być rekompensowane po zakończeniu okresu rozliczeniowego? Jak prawidłowo rekompensować pracę nadliczbową w przypadku stosowania równoważnego czasu pracy?

4. Czy pracownicy zatrudnieni na stanowiskach kierowniczych mają prawo do rekompensaty z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych?

5. W jakich sytuacjach osoby zatrudnione w niepełnym wymiarze czasu pracy (tzw. niepełny etat) mają prawo do uznania ich pracy za godziny nadliczbowe?

IV. Praca w dniu wolnym wynikającym z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy:

1. Czy sobota to dzień wolny od pracy? Kiedy możliwe jest planowanie pracy w sobotę i potraktowanie tego jako zwykły (tzw. czarny) dzień roboczy?

2. Czy pracodawca w zamian za pracę w dniu wolnym z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy może wypłacić wynagrodzenie z dodatkiem zamiast udzielać innego dnia wolnego?

3. Jak rekompensować pracę w dniu wolnym z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy, która trwała dłużej niż 8 godzin?

V. Praca w niedziele i święta:

1. W jakich sytuacjach praca w niedzielę lub w święto może być uznawana jako zwykły dzień roboczy?

2. Jak rekompensować pracę w niedzielę lub w święto, które zostało zaplanowane jako dzień wolny od pracy?

3. Jak rekompensować pracę w tzw. wolną niedzielę lub wolne święto, która trwała dłużej niż 8 godzin?

Prowadzący: