Czas trwania: 8 godzin
Tematyka: Podatek CIT

CIT VADEMECUM (Szkolenie 4-dniowe)

Zapraszamy na cykl szkoleń z zakresu podatku CIT - kompleksowo i praktycznie. Szkolenie adresowane jest do pracowników biur rachunkowych, księgowych, głównych księgowych, dyrektorów finansowych, doradców podatkowych i konsultantów podatkowych, a także wszystkich osób, które chcą usystematyzować swoją podatkową wiedzę z zakresu CIT.

1 dzień 20.11.2024 – godz.: 10:00-12:00
2 dzień 27.11.2024 – godz.: 10:00-12:00
3 dzień 04.12.2024 – godz.: 10:00-12:00
4 dzień 11.12.2024 – godz.: 10:00-12:00

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

SZKOLENIE I. CIT: zagadnienia wstępne oraz przychody
Zapraszamy na pierwsze szkolenie z cyklu CIT VADEMECUM, podczas którego poruszona zostanie tematyka zakresu przedmiotowego opodatkowania. Fokus na przychody pozwoli na głębszą analizę tej kategorii prawnej.

 1. Zagadnienia wstępne dot. CIT:
  • podatnik CIT,
  • podmioty zwolnione z CIT,
  • rok podatkowy: definicja roku podatkowego, wybór roku podatkowego, zmiana roku podatkowego, rok podatkowy a rok obrotowy, odpowiedni wybór roku podatkowego jako nowe narzędzie do optymalizacji zarządzania zobowiązaniami podatkowymi CIT.
 2. Przychody w CIT - zagadnienia wprowadzające:
  • definicja i cechy przychodów,
  • przychody z tzw. nieodpłatnych świadczeń,
  • w jaki sposób ustalić wartość przychodu oraz wartość przychodu z nieodpłatnych świadczeń?
  • przykładowe przysporzenia nieuznawane za przychody podatkowe,
  • moment rozpoznania przychodu w CIT,
  • moment rozpoznania przychodu w CIT a moment powstania obowiązku podatkowego w VAT,
  • korekta przychodów: wstecznie, czy na bieżąco?
  • rabat w miejsce kary umownej/reklamacji - sposób rozliczenia.
 3. Źródła przychodów w CIT:
  • podział na przychody z zysków kapitałowych oraz przychody klasyczne,
  • skutki prawidłowej alokacji przychodu,
  • przegląd przychodów z zysków kapitałowych,
  • kiedy odsetki od udzielonej pożyczki stanowią przychód z zysków kapitałowych?
  • przychody z praw majątkowych jako przychody z zysków kapitałowych.
 4. Podatek VAT jako przychód:
  • kiedy VAT jest przychodem?
  • korekty roczne w VAT i ich wpływ na amortyzację oraz na przychód podatkowy.
 5. Przychody w walutach obcych - ustalanie różnic kursowych:
  • dostępne metody wyboru zasad przeliczania,
  • metoda podatkowa,
  • metoda rachunkowa,
  • korelacja wybranej metody z podatkiem VAT od dnia 01.01.2021 r.,
  • kurs faktycznie zastosowany,
  • zapłata na rachunki walutowe
  • przewalutowanie - po jakim kursie?
 6. Stawki podatku CIT:
  • stawka bazowa (19%),
  • stawka obniżona (9%),
  • stawka obniżona a źródła przychodów w CIT,
  • podwyższenie limitu dla tzw. małego podatnika od dnia 01.01.2021 r.
  • w jaki sposób ustalać prawa do stawki 9%?
  • czy powinniśmy liczyć wartość sprzedaży neto, czy z VAT?
  • ćwiczenie: analiza na wybranym przykładzie możliwości skorzystania z 9% stawki CIT,
  • stawki dedykowane przychodem z zysków kapitałowych.

SZKOLENIE II. Wybrane ulgi i odliczenia w CIT
Zapraszamy na drugie szkolenie z cyklu CIT VADEMECUM. Podczas tego spotkania omówiona zostanie tematyka ulg i odliczeń w CIT - w aspekcie praktycznym.

 1. Rozliczanie strat podatkowych:
  • alokacja straty do źródła przychodów,
  • mechanika rozliczania strat podatkowych,
  • jednorazowy limit 5 mln,
  • ćwiczenie: rozliczenie straty w CIT-8,
  • ograniczenia w rozliczaniu strat od 01.01.2021 r.
 2. Ulga na złe długi w CIT:
  • kto może a kto jest obowiązany?
  • ograniczenie stosowania ulgi do transakcji krajowych
  • ulga, a podmioty powiązane,
  • mechanizm stosowania,
  • ulga na złe długi w spółkach osobowych,
  • liczenie 90-dniowego terminu,
  • uregulowanie zobowiązania po uprzedniej korekcie,
  • ulgi na złe długi w zeznaniach rocznych,
  • wpływ ulgi na złe długi na zaliczkowanie,
 3. Zmiany COVIDowe:
  • kiedy dłużnik nie musi dokonywać korekty?
  • terminy skrócone dla wierzycieli.
 4. Ulga B+R:
  • na czym polega ulga B+R?
  • ulga B+R a źródło przychodów,
  • korzyści podatkowe związane z B+R,
  • B+R rozliczenie na etapie zeznania rocznego,
  • kiedy można korzystać z B+R na "zaliczkowaniu"?
  • działalność badawczo-rozwojowa,
  • niepewność wyniku prowadzonych prac,
  • systematyczny sposób prowadzenia,
  • planowanie finansowania inwestycji,
  • innowacyjność w skali firmy,
  • jaka jest rola Podręcznika Frascati 2015 wydanego przez OECD?
  • sprzężenie B+R z czasami „COVIDOwymi” w 2020 i 2021 r.
  • wsteczne korzystanie z ulgi B+R,
  • wydatki kwalifikowane - przeglą,
  • kilka przykładów projektów B+R,
  • przegląd bieżących interpretacji indywidualnych i orzecznictwa sądów administracyjnych,
  • jak rozliczać koszty B+R: na bieżąco, poprzez amortyzację, czy jednorazowo po zakończeniu projektu?
 5. Ulga na wprowadzenie na rynek nowego produktu:
  • komu przysługuje?
  • proces produkcji próbnej oraz proces komercjalizacji docelowej,
  • koszty kwalifikowane,
  • poziom odliczenia.
 6. Ulga na ekspansję produktową:
  • komu przysługuje?
  • co można odliczyć?
  • za jaki okres można skorzystać?
  • jak kalkulować wysokość odliczenia?
 7. Ulga na robotyzację:
  • jak rozumieć robotyzację?
  • koszty kwalifikowane,
  • poziom odliczenia,
  • moment odliczenia.
 8. Ulga na nabycie spółki krajowej oraz zagranicznej:
  • komu przysługuje?
  • co można odliczyć?
  • maksymalna wartość odliczeń,
  • wydatki podlegające odliczeniu.
 9. Ulga na wejście na giełdę:
  • wydatki objęte ulgą,
  • maksymalny poziom odliczeń,
  • moment odliczenia.

SZKOLENIE III. Dywidendy, podatek u źródła oraz funkcja płatnika podatku z tym związana
Zapraszamy na kolejne szkolenie z cyklu CIT VADEMECUM. Podczas tego spotkania omówiona zostanie tematyka wypłacania dywidend, współpracy międzynarodowej w świetle podatku u źródła oraz obowiązków jakie te zdarzenia implikują dla polskiego płatnika.

 1. Wstęp do międzynarodowego prawa podatkowego:
  • nieograniczony obowiązek w PIT i CIT,
  • ograniczony obowiązek podatkowy w PIT i CIT,
  • ustalanie miejsca zamieszkania/siedziby,
  • rola UPO, modelowej konwencji OECD oraz MLI,
  • ustalanie miejsca zamieszkania/siedziby wg UPO,
  • ustalanie miejsca zamieszkania/siedziby na przykładzie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (wybranej przez uczestników).
 2. Podatek u źródła (WHT):
  • istota podatku u źródła,
  • podatek u źródła a certyfikat rezydencji,
  • odpowiedzialność krajowych podmiotów z tytułu uchybień związanych z poborem podatku u źródła.
 3. Certyfikat rezydencji:
  • definicja,
  • zmiana miejsca zamieszkania a certyfikat rezydencji,
  • kiedy wystarczy kopia certyfikatu?
  • "korporacyjne" certyfikaty - skąd wziąć certyfikaty FB, Google'a, Amazon, czy eBay?
  • certyfikat rezydencji w formie skanu lub pliku pdf/jpeg itp.?
 4. Zakres przedmiotowy podatku u źródła:
  • działalność wykonywana osobiście,
  • umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem, kadra managerska,
  • licencje, znaki towarowe, know-how itp.,
  • branża eventowa,
  • wybrane usługi transportowe,
  • usługi niematerialne (doradcze, analityczne, badanie rynku itp.),
  • problematyka usług pośrednictwa w kontekście poboru podatku u źródła.
 5. Stawki w podatku u źródła 20%, 10%).
 6. WHT a UPO: studium przypadku:
  • zyski przedsiębiorstw w kontekście WHT na przykładzie UPO z Niemcami, Holandią i Włochami,
  • zyski przedsiębiorstw: zasady ogólne,
  • zakres stosowania (zakres definicyjny przedsiębiorstwa umawiającego się państwa).
  • co z podatkiem u źródła?
 7. Zyski przedsiębiorstw na przykładzie UPO z Danią, Niemcami, Czechami i Słowacją.
 8. Należności licencyjne na przykładzie UPO ze Słowacją, Hiszpanią, Maltą:
  • zakres stosowania (zakres definicyjny należności licencyjnych),
  • maksymalna stawka podatku u źródła,
 9. Zyski z pracy, wynagrodzenia członków rad nadzorczych, artyści i sportowcy na przykładzie UPO z Niemcami, Francją i Czechami:
  • definicja pracy najemnej,
  • podatek u źródła,
 10. Jak uniknąć podwójnego opodatkowania: analiza na przykładzie rodzajów przychodów i wybranych UPO.
 11. WHT: krajowe spółki jako płatnicy:
  • wypłaty na rzecz osób fizycznych będących rezydentami,
  • wypłaty na rzecz osób prawnych będących rezydentami,
  • wypłaty na rzecz osób fizycznych będących nierezydentami,
  • wypłaty na rzecz osób prawnych będących nierezydentami,
  • terminy pobrania podatku,
  • terminy wpłaty podatku,
  • właściwy organ podatkowy w zakresie WHT
  • obowiązki informacyjne/raportowanie.
 12. Opodatkowanie dywidend wypłacanych przez spółki krajowe:
  • dywidendy krajowe - opodatkowanie CIT,
  • zwolnienia dedykowane podatnikom CIT otrzymującym dywidendę,
  • wymóg zaangażowania kapitałowego,
  • wymóg posiadania akcji/udziałów przez okres 2 lat,
  • retroaktywne spełnienie warunku posiadania udziałów/akcji,
  • skutki niedotrzymania warunków,
  • zwolnienia dla podmiotów zagranicznych.
 13. Dywidendy krajowe - rozliczenie i raportowanie:
  • wypłaty na rzecz osób fizycznych będących rezydentami,
  • wypłaty na rzecz osób prawnych będących rezydentami,
  • wypłaty na rzecz osób fizycznych będących nierezydentami,
  • wypłaty na rzecz osób prawnych będących nierezydentami,
  • terminy pobrania podatku,
  • terminy wpłaty podatku,
  • właściwy organ podatkowy w zakresie WHT,
  • obowiązki informacyjne/raportowanie.
 14. Dywidendy krajowe - rozliczenie i raportowanie:
  • dochody polskich udziałowców (PIT i CIT),
  • opodatkowanie polskich rezydentów podatkowych w związku z otrzymanymi dywidendami,
  • zwolnienie dla niektórych polskich rezydentów w związku z otrzymanymi dywidendami.
 15. Ćwiczenie:
  • wypłata dywidendy przez spółkę polską zagranicznemu rezydentowi podatkowemu na przykładzie wybranej UPO,
  • wypłata dywidendy przez zagraniczną spółkę polskiemu rezydentowi podatkowemu na przykładzie wybranej UPO.
 16. Limit wypłat 2 mln pln rocznie (dot. WHT i dywidend):
  • limit wypłat do 2 mln pln dla danego podatnika/rok podatkowy,
  • skutki przekroczenia limitu
  • jak można obejść limit?
  • dobra wiara płatnika - czym należy się kierować?

SZKOLENIE IV. Podatki „ukryte” w ustawie CIT
Zapraszamy na ostatnie szkolenie z cyklu CIT VADEMECUM. Podczas tego spotkania omówiona zostanie tematyka nowych regulacji uszczelniających pobór podatku zwanych „minimalnymi CIT-ami” czy też podatkiem od „przerzuconych dochodów”.

 1. Podatek od tzw. „przerzuconych dochodów”:
  • podatnicy objęci podatkiem,
  • podmioty wyłączone,
  • zdarzenia objęte opodatkowaniem,
  • stawka,
  • podstawa opodatkowania,
  • terminy raportowań i zapłaty.
 2. Minimalny podatek dochodowy:
  • od kiedy?
  • terminy raportowania i terminy zapłaty?
  • czy za rok 2021 r. także należy uiścić podatek minimalny?
  • przesłanki opodatkowania: strata vs niska rentowność
  • kategorie podatników objęte nowym podatkiem,
  • jak „wymiksować” się z tego podatku?
  • preferowane struktury podmiotów,
  • podmioty powiązane kapitałowe o określonej rentowności,
  • podstawa opodatkowania,
  • potrącenie podatku minimalnego od podatku CIT w roku bieżącym i w latach kolejnych, jak zarządzać rentownością w kolejnych latach?
 3. CFC - zagraniczne jednostki kontrolowane:
  • siatka pojęciowa,
  • spółki zagraniczne polskich rezydentów,
  • prowadzenie rzeczywistej działalności gospodarczej przez zagraniczną jednostkę kontrolowaną - dlaczego to takie ważne?
  • mechanizm CFC: stawka i podstawa opodatkowania,
  • już nie tylko dochód CFC, ale także jej majątek "podbije" wysokość CIT,
  • terminy raportowania i zapłaty.
 4. Spółki nieruchomościowe po zmianach wprowadzonych Polskim Ładem:
  • istota rozwiązania,
  • "płynny" status spółki nieruchomościowej,
  • podatek u źródła, a dochody ze zbycia udziałów itp. w spółce nieruchomościowej,
  • spółka nieruchomościowa jako płatnik podatku dochodowego,
  • odpowiedzialność podatkowa spółki nieruchomościowej jako płatnika podatku,
  • obowiązek ustalenia przedstawiciela podatkowego,
  • spółki wyłączone spod tego obowiązku,
  • kto może zostać przedstawicielem podatkowym?
  • odpowiedzialność podatkowa przedstawiciela,
  • sankcja za brak ustanowienia przedstawiciela podatkowego,
  • oświadczenia spółek nieruchomościowych,
  • obowiązek i termin raportowania do KAS,
  • zakres raportowania,
  • obowiązek publikowania danych zawartych w zeznaniu.
 5. Podatek od nieruchomości komercyjnych:
  • kiedy wartość początkowa jest przychodem,
  • przedmiot opodatkowania,
  • stawki,
  • amortyzacja a podstawa opodatkowania,
  • kwota „wolna”,
  • podatek od nieruchomości komercyjnych a klasyczny CIT,
  • podatek od nieruchomości komercyjnych w czasach COVID.

Prowadzący:

dr Ewelina Skwierczyńska

dr Ewelina Skwierczyńska

Licencjonowany doradca podatkowy; doktor nauk prawnych w dziedzinie prawa w specjalizacji prawo finansowe; założyciel TAX-ES Kancelarii doradztwa podatkowego z Wrocławia.

Ekspert podatkowy posiadający kilkunastoletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących podatku od towarów i usług, podatkowych optymalizacji działalności badawczo-rozwojowej, reorganizacji działalności gospodarczych każdej wielkości oraz rozliczeń podatkowych podmiotów prawa publicznego, w tym samorządowego.
Oprócz stałej obsługi Klientów Kancelarii jest autorką kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa podatkowego, w tym publikacji recenzowanych i punktowanych przez Ministerstwo Finansów oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Stale uczestniczy w konferencjach i webinariach na całym świecie podnosząc swoje kwalifikacje zawodowe.

Wykładowca akademicki, prowadząca studia podyplomowe na Uniwersytecie Wrocławskim i Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Trener podatkowy i Partner wielu podmiotów rynku usług doradztwa podatkowego oraz specjalistycznych kancelarii prawnych.