Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Podatek CIT

CIT 2024 r. – rewolucyjne zmiany, nowe ułatwienia i utrudnienia dla podatników, oraz inne wybrane zagadnienia

Rok 2024 przynosi kolejne zmiany w opodatkowaniu podatników podatkiem dochodowym od osób prawnych w postaci powrotu tzw. CIT minimalnego, uchylenia przepisów sankcjonujących brak rozliczeń z konsumentami w formie bezgotówkowej i innych. Do najistotniejszych innych zmian wprowadzonych w ostatnim czasie zaliczyć należy: wprowadzenie i uchylenie przepisów odnoszących się do tzw. ukrytej dywidendy, zmiany związane z CIT estońskim, zmiany w kosztach finansowania dłużnego, uchylenie przepisów art. 15e, nowelizacja wcześniej obowiązujących ulg podatkowych jak i wprowadzenie nowych ulg np. ulga sponsoringowa, ulga na robotyzację, ulga na prototyp, odroczenie przepisów dotyczących transakcji pośrednio rajowych, zmiany w zakresie zasad zaliczania do kosztów podatkowych składek na ubezpieczenia społeczne w części dotyczącej płatników. Powyższe stanowi kolejne wyzwanie dla służb księgowych. Szkolenie ma na celu uporządkowane przedstawienie i omówienie najważniejszych zagadnień związanych z podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Podatek dochodowy od osób prawnych w 2024 r.:
  • zmiany w zakresie kosztów finansowania dłużnego (zmieniony limit wydatków tzw. kosztów finansowania dłużnego możliwy do zaliczenia w kup),
  • zmiana/doprecyzowanie definicji rezydencji podatkowej,
  • zmiany regulacji podatkowych odnoszących się do estońskiego CIT oraz inne zagadnienia dotyczące tej formy opodatkowani (m.in.: rozszerzenie katalogu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą, doprecyzowanie przepisów dotyczących terminu zapłaty podatku wynikającego z korekty wstępnej, terminu na zawiadomienie organu podatkowego o wyborze opodatkowania w tej formie, rozszerzenie możliwości opodatkowania na innych podatników, zmiany dotyczące tzw. podatku na wejściu do CIT estońskiego, minimalne nakłady na inwestycje),
  • minimalny podatek przychodowy od 2024 (kogo ma dotyczyć, podstawa i wysokość opodatkowania),
  • preferencje przewidziane dla spółek holdingowych,
  • doprecyzowanie przepisów dotyczących terminu składania informacji o wspólnikach spółek jawnych,
  • nowe i zmienione ulgi podatkowe w podatku CIT (ulga podatkowa dla przedsiębiorców wspierających sport, edukację i kulturę, ulga na prototyp, ulga na ekspansję, ulga na robotyzację, ulga na innowacyjnych pracowników),
  • zmiany w zakresie amortyzacji nieruchomości,
  • zmiany w temacie cen transferowych,
  • księgi i ewidencje – nowa forma obowiązków podatkowych,
  • nielegalne zatrudnianie pracowników skutki podatkowe dla dwóch stron współpracy,
  • zmiany dotyczące podatku u źródła (WHT) (dotyczące min. wydłużenia terminów na składanie oświadczeń przez płatników oraz wydłużenia ważności oświadczeń złożonych przez płatników),
  • podatek od przerzucanych dochodów,
  • zmiany w podatku od przychodów z budynków,
  • zmiany zasad zaliczania do kosztów podatkowych składek na ubeczenia społeczne pracowników,
  • zmiany w zakresie ulgi na złe długi,
  • nowe limity transakcji gotówkowych z przedsiębiorcami oraz nowość w zakresie limitów transakcji gotówkowych z konsumentami od 2024 r.?
 2. Koszty uzyskania przychodów - zagadnienia ogólne zaliczania w koszty podatkowe i wyłączenia.
 3. Koszty bezpośrednie oraz koszty pośrednie - moment poniesienia kosztu oraz korekta kosztów.
 4. Koszty podatkowe związane ze środkami trwałymi i wartościami niematerialnymi i prawne – amortyzacja (remont i modernizacja oraz inne).
 5. Płatności gotówkowe oraz płatności na rachunki niezgłoszone w rejestrze VAT + płatności bez split payment’u – jako wydatki wyłączone z kosztów podatkowych:
 6. Wybrane zagadnienia dotyczące kosztów uzyskania przychodów m.in.:
  • kary umowne i odszkodowania,
  • wydatki marketingowe, promocyjne, reklamowe, reprezentacyjne, sponsoring,
  • podatek u źródła jako koszt podatkowy,
  • świadczenia na rzecz pracowników a koszty podatkowe,
  • hipotetyczne koszty związane z kapitałami własnymi,
  • przepisy Covidowe a koszty podatkowe.
 7. Samochody osobowe a koszty podatkowe.
 8. Wyłączenie z kosztów podatkowych m.in. - amortyzacja budynków i lokali mieszkalnych, wydatki reprezentacyjne, składki na ubezpieczenia społeczne, wydatki związane z radą nadzorczą, sponsoring niewłaściwy, ubezpieczenie OC członków zarządu, składki członkowskie.
 9. Pytania uczestników.

Prowadzący:

Aleksander Gniłka

Aleksander Gniłka

Doradca podatkowy (nr wpisu 11512), wspólnik, założyciel i Prezes zarządu Tax Support Center Sp. z o.o., absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego.

Specjalizuje się w zagadnieniach podatków dochodowych od osób prawnych i fizycznych, ubezpieczeń społecznych i problematyce cen transferowych. Wcześniej pracownik międzynarodowej firmy doradczej Rödl & Partner oraz szef działu podatku dochodowego od osób prawnych w Tax Advisors Group Sp. z o.o. Autor kilkudziesięciu publikacji z tematyki prawa podatkowego (Grupa wydawnicza Infor, Wydawnictwo Presscom, Rzeczpospolita) oraz autor i współautor kilku pozycji książkowych. Wykładowca na studiach podyplomowych: „Doradca Podatkowy” w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu oraz „Kadry i Płace” na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Doświadczony szkoleniowiec.