Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Ceny transferowe

Ceny transferowe w 2023 r.

W ostatnim czasie ustawodawca dość gruntownie zmienia przepisy w zakresie cen transferowych.

W 2019 r. weszły w życie rewolucyjne zmiany w regulacjach dotyczących cen transferowych, szczególnie w zakresie dokumentacji cen transferowych. Ustawodawca kompletnie przeredagował przepisy dotyczące podmiotów powiązanych, wprowadzając nowe definicje, zmieniając istniejące rozwiązania.

Polski Ład, który przyniósł w 2022 r. największą od lat reformę przepisów podatkowych przewiduje również zmiany w zakresie cen transferowych. Zmiany te są korzystne dla podatników - łagodzą niektóre oboiązki związane z dokumentacją cen transferowych.

Wychodząc naprzeciw zmianom w przepisach zapraszamy Państwa na szkolenie, które ma na celu zapoznanie Państwa z regulacjami podatkowymi dotyczącymi podmiotów powiązanych. W szczególności szkolenie poświęcone zostanie nowym regulacjom.

Zasadnicza część szkolenia poświęcona jest obowiązkowi sporządzania lokalnej dokumentacji podatkowej transakcji z podmiotami powiązanymi i skupia się na praktycznym, warsztatowym wyjaśnieniu najbardziej problematycznych kwestii związanych z wypełnieniem tego obowiązku.

Cel szkolenia:

Szkolenie pozwoli uczestnikom uzyskać niezbędną wiedzę i umiejętności by prawidłowo rozpoznawać kiedy firma staje się „podmiotem powiązanym” oraz w jaki sposób realizować ustawowe wymogi, tak by nie narażać się na niekorzystne rozstrzygnięcia organów podatkowych. Szkolenie pozwoli również przygotować się do planowanych zmian w przepisach. Podczas szkolenia uczestnicy poznają i nauczą się stosować (oraz bronić przed zastrzeżeniami organów podatkowych):

 • metody ustalania cen transferowych,
 • zasady sporządzania dokumentacji podatkowej
 • zasady zawierania porozumień dotyczących cen transferowych.

Podczas szkolenia zaprezentowane zostaną również najnowsze stanowiska Forum Unii Europejskiej ds. Cen Transferowych będące wytycznymi dla administracji podatkowych w zakresie badania i kontroli transakcji między podmiotami powiązanymi.

Szczegółowo omówione zostaną również najnowsze przepisy w zakresie obowiązków związanych z problematyką cen transerowych.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie adresujemy do właścicieli i pracowników firm, które są (lub mogą być) podmiotami powiązanymi, właścicieli i pracowników biur rachunkowych, doradców podatkowych, pracowników organów podatkowych.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Podmioty powiązane:

 • Podmioty powiązane na gruncie polskich przepisów podatkowych - zmiany obowiązujące od 2019 r. - nowe definicje i rozszerzony katalog podmiotów.
 • Pojęcie podmiotów powiązanych w prawie międzynarodowym - regulacje OECD i umów o unikaniu podwójnego opodatkowania w zakresie podmiotów powiązanych.
 • Wymiana z podmiotami mającymi siedzibę w „rajach podatkowych”.
 • Pojęcie „zagranicznego zakładu” w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania, zasady ustalania zysków „zakładu”.

2. Opodatkowanie zysków zagranicznej spółki kontrolowanej (CFC) - zmiany obowiązujące od 1.1.2018 r.

3. Nowe rozwiązania obowiązujące od 2019 r.:

 • Korekta cen transferowych dokonana przez podatnika.
 • Bezpieczna marża dla usług o niskiej wartości dodanej.
 • Bezpieczne oprocentowanie pożyczek.
 • Informacja o cenach transferowych przekazywana Szefowi KAS.

4. Metody szacowania cen transferowych:

 • Metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej.
 • Metoda ceny odsprzedaży.
 • Metoda rozsądnej marży (koszt plus).
 • Metody zysku transakcyjnego.
 • Inne metody dopuszczone do stosowania od 2019 r. - metoda techniki wyceny.
 • Szczególne zasady dotyczące ustalania wartości rynkowej dóbr niematerialnych i usług.
 • Uprawnienia organów podatkowych w zakresie szacowania cen.

5. Zawieranie porozumień w sprawach ustalania cen transakcyjnych:

 • Rodzaje porozumień.
 • Dokumenty załączane do wniosku.
 • Postępowanie w sprawie porozumienia.
 • Decyzja w sprawie porozumienia.

6. Dokumentacja podatkowa w zakresie cen transferowych:

 • Dokumentacja cen transferowych - przepisy obowiązujące od 1.1.2017 r. (Dokumentacja podstawowa, „lokalna”, analiza porównawcza, dokumentacja centralna „master-file”, sprawozdania TPR).
 • Zmiany obowiązujące od 2019 r. (likwidacja progu przychodów lub kosztów, podwyższenie progu wartości transakcji, wydłużenie terminów na sporządzenie dokumentacji lokalnej i grupowej, analiza porównawcza - obowiązkowy element dokumentacji lokalnej, dopuszczenie innych metod szacowania cen, nowe regulacje dla transakcji o niskiej wartości dodanej).

7. Zmiany od 2022 r. wprowadzone w ramach Polskiego Ładu:

 • Zmiany w definicjach.
 • Korekty cen transferowych.
 • Zmiany dotyczące transakcji safe harbour.
 • Zmiany w zakresie dokumentacji lokalnej.
 • Wydłużenie terminu na przygotowanie dokumentacji.
 • Narzucenie elektronicznej formy dokumentacji.
 • Zmiany w katalogu zwolnienia z obowiązku sporządzenia dokumentacji.
 • Zwolnienie z obowiązku sporządzania analizy porównawczej.
 • Wydłużenie terminu na dostarczenie dokumentacji na żądanie organu podatkowego (Przeniesienie oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji do informacji TPR, zmiany w informacji TPR, zmiany dotyczące transakcji z podmiotami z rajów podatkowych).

Prowadzący:

Mariusz Makowski

Mariusz Makowski


Doradca podatkowy, trener, ekspert w zakresie opodatkowania dochodów osiąganych przez Polaków za granicą oraz przez cudzoziemców w Polsce. Publikuje artykuły na temat opodatkowania dochodów zagranicznych w serwisie podatki.biz, w miesięczniku "Ekspert Księgowy", współpracuje z wydawnictwem Beck. Jest autorem książki "Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych za granicą. Ujęcie praktyczne" (Difin, 2008). Prowadził szkolenia TaxNet (wydawcy serwisu podatki.biz), Krajowej Izby Doradców Podatkowych, Telewizji Polskiej, Polimex – Mostostal i in. Prowadzi własną kancelarię podatkową.