Strefa merytoryczna
Czas trwania: 3 godziny
Tematyka: Ceny transferowe

Ceny transferowe – Bieżące regulacje i ich modyfikacje w latach 2017-2020

Nasze szkolenie pozwoli Państwu zapoznać się z regulacjami w zakresie cen transferowych, które w ostatnich latach podlegają dynamicznym modyfikacjom.

W ostatnich latach rynkowość operacji realizowanych z udziałem podmiotów powiązanych stała się jednym z głównych obszarów zainteresowania organów podatkowych w ramach przeprowadzanych kontroli. Potwierdzeniem skuteczności takich kontroli potwierdzają chociażby statystyki wskazujące na wartość przypisów określonych przez ww. organy. Dlatego też organy ustawodawca dokonuje wielu zmian przepisów regulujących obowiązki dokumentacyjne podmiotów powiązanych, a co więcej tematyka ta jest przedmiotem licznych interpretacji i wyroków, które również nie są jednolite.

W ramach niniejszego szkolenia nasi trenerzy pomogą Państwu zarówno określić do jakich zdarzeń należy przygotować dokumentację cen transferowych w ostatnich latach, ale także punkt widzenia organów podatkowych na tę kwestię. Bardzo ważnym elementem szkolenia jest również teoretyczne określenie budowy dokumentacji podatkowej w każdym jej elemencie, a także omówienie jak w praktyce mają wyglądać ww. elementy, jak również cała dokumentacja, na podstawie przykładów zawartych w omawianej w trakcie szkolenia prezentacji. W ramach ww. dyskusji Trenerzy wskazywać będą również, jak budować ww. dokumentację, aby minimalizować ryzyko sporu z organami podatkowymi.

Oczywiście podczas szkolenia prowadzący nie tylko odpowiedzą na zadane przez Państwa pytania, ale również będą służyli radą w ramach identyfikacji zakresu obowiązków Państwa organizacji w obszarze cen transferowych oraz udzielą wskazówek do sposobu przygotowania dokumentacji w konkretnych przypadkach wskazanych przez Uczestników.

Co istotne cała ww. tematyka zostanie omówiona w świetle regulacji obowiązujących w latach 2017-2018 oraz zmian jakie weszły w życie z początkiem roku 2019.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Identyfikacja transakcji i zdarzeń podlegających obowiązkowi dokumentacyjnemu w świetle regulacji ustawowych oraz w praktyce organów podatkowych:
 1. zakres obowiązujący w latach 2017-2018,
 2. zakres obowiązujący od roku 2019 (m.in. zdefiniowanie pojęcia transakcji kontrolowanej)
 1. Identyfikacja podmiotów powiązanych w świetle regulacji ustawowych oraz w praktyce organów podatkowych:
 1. Podmioty powiązane kapitałowo i personalnie w latach 2017-2018 oraz 2019, a w tym:
 • powiązania pionowe i poziome.
 • powiązania bezpośrednie i pośrednie.
 1. Podmioty powiązane od 2019 r., a w tym:
 • nowa definicja podmiotów powiązanych
 • definicja wywierania znaczącego wpływu,
 1. Podmioty mające siedzibę albo miejsce zamieszkania w rajach podatkowych.
 1. Limity dokumentacyjne transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi:
 1. limity decydujące o obowiązku sporządzenia dokumentacji – w jaki sposób liczymy w latach 2017-2018?
 2. limity decydujące o obowiązku sporządzenia dokumentacji od 2019 r.,
 3. weryfikacja przekroczenia limitów w praktyce,
 4. analiza skomplikowanego i zmiennego orzecznictwa w tym zakresie.
 1. Elementy dokumentacji podatkowej, w tym w szczególności:
 1. funkcje,
 2. ryzyka,
 3. aktywa,
 4. koszty,
 5. warunki płatności,
 6. strategia,
 7. dodatkowe korzyści w przypadku nabycia usług niematerialnych,
 8. charakterystyka stron transakcji,
 9. opis transakcji,
 10. załączniki.
 1. Elementy dokumentacji obowiązkowe od 2017 r., a nowe elementy od 2019 r.:
 1. przedstawienie zmian w formie porównawczej,
 2. przedstawienie zmian w formie listy nowych elementów dokumentacji.
 1. Obowiązki sprawozdawcze obowiązujące:
 • od 2017,
 • od 2019 r. w tym omówienie dokumentu TP-R,
 • zasady i terminy raportowania.
 1. Metody szacowania dochodów od 2017 r., a zmiany w tym zakresie od 2019 r.:
 1. metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej,
 2. metoda rozsądnej marży koszt plus,
 3. metoda ceny odprzedaży,
 4. metody zysku transakcyjnego.
 1. Metody kalkulacji cen transferowych przez podatników w praktyce:
 1. Analiza benchmarking’owa na przykładach.
 2. Opis analizy zgodności na przykładach.
 3. Która z metod jest najbezpieczniejsza?
 4. Która z metod jest najlepsza dla poszczególnych rodzajów transakcji?
 5. Jak argumentować wybór danej metody w razie kontroli?
 1. Nowe regulacje obowiązujące od 2019 r. dotyczące cen transferowych (korekty TP, safe harbours)
 2. Przepisy dotyczące cen transferowych obowiązujące od 2019 r., które można było zastosować już w 2018 r.

Prowadzący: