Strefa merytoryczna
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Branża budowlana i deweloperska / CIT / PIT / VAT / VAT w branży budowlanej

Branża budowlana i deweloperska – rozliczenie VAT, CIT, PIT w 2021 r.

Zapraszamy na dedykowane i specjalistyczne szkolenie dla branży budowlanej i deweloperskiej. Podczas szkolenia zostaną omówione aspekty podatkowe w najważniejszych obszarach tej działalności. Analiza obejmie podatki dochodowe i podatek VAT. Szkolenie uwzględnia także istotne zmiany interpretacyjne, jak np. zmiana interpretacji ogólnej MF w trakcie 2020 r.

Szkolenie skierowane jest do członków zarządu, dyrektorów finansowych, głównych księgowych, kierowników i specjalistów działów finansowo-księgowych, komórek zajmujących się wyliczaniem zobowiązań podatkowych, jak i pozostałej kadry menedżerskiej reprezentującej branżę budowlaną i deweloperską.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

I. Rewolucyjne zmiany w VAT 2020 istotne dla branży budowlanej i deweloperskiej:

1. Biała lista podatników VAT:

a) zakres danych przechowywanych w rejestrze podatników,

b) konsekwencje podatkowe dokonania zapłaty należności wynikającej z faktury bez pośrednictwa rachunku płatniczego lub za pośrednictwem rachunku nieujętego w wykazie – nowe sankcje w VAT i CIT,

c) zawiadomienie o zapłacie należności na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96 B ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług – druk ZAW NR – analiza wniosku z objaśnieniami.

2. Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności (split payment):

a) system split payment jako system obowiązkowy dla wybranych transakcji,

b) zasady stosowania mechanizmu podzielonej płatności,

c) podzielona płatność a zastrzeżenia umowne co do sposób dokonywania zapłaty,

d) podzielona płatność a zapłata na rzecz podmiotu innego niż sprzedawca,

e) lista transakcji objętych obowiązkowym mechanizmem split payment,

f) zasady wystawiania faktur do transakcji objętych obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności,

g) nowe sankcje za niestosowanie obowiązkowej podzielonej płatności,

h) nowe regulacje a prywatne rachunki bankowe wykorzystywane w działalności gospodarczej,

i) podzielona płatność a krajowe transakcje w walucie obcej,

j) podzielona płatność a transakcje z kontrahentami zagranicznymi,

k) zasady uwalniania środków z konta VAT,

l) zmiana zasad stosowania solidarnej odpowiedzialności na gruncie VAT w związku z wprowadzeniem obowiązkowej podzielonej płatności,

m) likwidacja odwrotnego obciążenia w obrocie krajowym.

3. Zastąpienie deklaracji VAT-7 plikiem JPK:

a) co należy rozumieć przez „likwidację” deklaracji VAT?

b) zmiana struktury JPK,

c) wprowadzenie nowej sankcji za przesyłanie ewidencji VAT zawierającej błędy i nieprawidłowości,

d) nowe ewidencje VAT.

4. Nowa matryca stawek VAT oraz Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS):

a) modyfikacja zasad stosowania PKWiU,

b) wprowadzenie nomenklatury scalonej CN jako podstawy identyfikacji towarów na gruncie VAT,

c) WIS – nowy instrument ochrony prawnej,

d) zasady występowania po WIS,

e) zakres ochrony przysługujący na mocy WIS.

5. Praktyczne aspekty powstawania obowiązku podatkowego w przypadku branży budowlanej oraz deweloperskiej:

a) pojęcie dostawy nieruchomości,

b) protokół jako moment wykonania usługi budowlanej – wyrok TSUE z dnia 2 maja 2019 r. w sprawie Budimex S.A. (C-,224/18 Budimex S.A.),

c) kontrakty realizowane na bazie FIDIC a powstanie obowiązku podatkowego,

d) zasady rozliczania zaliczek, przedpłat oraz zadatków,

e) opodatkowanie najmu oraz dzierżawy,

f) usługi ciągłe a moment powstania obowiązku podatkowego – nowa linia orzecznictwa sądowego,

g) data wystawienia faktur a moment powstania obowiązku podatkowego.

h) moment otrzymania zapłaty jako moment powstania obowiązku podatkowego,

i) obowiązek podatkowy z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,

j) obowiązek podatkowy w przypadku importu usług,

k) rozliczanie usług świadczonych na rzecz zagranicznych klientów.

6. Dokumentowanie czynności opodatkowanych VAT w przypadku branży budowlanej i deweloperskiej:

a) ogólne zasady dotyczące wystawiania faktur VAT,

b) terminy na wystawianie faktur VAT,

c) orzeczenia krajowych sądów administracyjnych odnośnie konsekwencji przedwczesnego wystawiania faktur.

d) anulowanie faktur, korekta in minus „do zera”,

e) korekty faktur – zasady rozliczania korekt in plus oraz in minus.

f) ważny wyrok NSA dot. elektronicznego potwierdzania odbioru faktur korygujących.

7. Stosowanie prawidłowej stawki VAT oraz zwolnień z VAT w branży budowlanej oraz deweloperskiej:

a) stosowanie stawki 8% w przypadku dostawy obiektów objętych społecznym programem mieszkaniowym,

b) dostawa lokalu w standardzie wykończenia „pod klucz” a stawka VAT,

c) stawka VAT właściwa dla usług budowlanych dotyczących budownictwa mieszkaniowego

d) stawka 23% dla terenów budowlanych,

e) pojęcie terenów budowlanych i możliwość stosowania zwolnienia z VAT przy dostawie gruntów,

f) zwolnienie przy dostawie nieruchomości zabudowanych a podatek PCC – pole do optymalizacji podatkowej,

g) zwolnienia obligatoryjne a zwolnienia fakultatywne przy dostawie nieruchomości.

8. Odliczanie podatku naliczonego w branży budowlanej i deweloperskiej:

a) zasady odliczenia podatku naliczonego,

b) transakcje z kontrahentami niezarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni,

c) należyta staranność, jej kryteria a działanie w dobrej wierze,

d) intensyfikacja działań MF w celu ograniczenia zjawiska pustych faktur,

e) środki ograniczania ryzyk podatkowych związanych z nierzetelnością kontrahentów,

f) zarzut uczestnictwa w oszustwie podatkowym oraz sposoby bronienia się przed tym zarzutem

g) błędy w fakturowaniu a możliwość odliczenia VAT,

h) szczególne wymogi odliczenia VAT w przypadku WNT, importu usług, odwrotnego obciążenia – orzeczenia krajowych sądów administracyjnych odnośnie regulacji dotyczących mechanizmu odwrotnego obciążenia oraz „rozjeżdżającego się” podatku należnego i naliczonego po upływie 3 miesięcy;

i) odliczanie VAT w przypadku wydatków związanych z pojazdami samochodowymi,

j) karty paliwowe – wyrok TSUE z 15 maja 2019 r. w sprawie Vega International (sygn. C-235/18).

II. Podatki dochodowe w branży budowlanej i deweloperskiej:

1. Obniżona stawka CIT dla większego kręgu podatników – podwyższenie limitu dla statusu małego podatnika.

2. Podatek estoński, prosta spółka akcyjna – szanse dla branży deweloperskiej i budowlanej.

3. Ulga na złe długi w podatku CIT i PIT:

• konsekwencje po stronie dłużnika i wierzyciela,

• zakres i mechanizm stosowania, sposób naliczania terminu wystąpienia,

• ograniczenia w transakcjach,

• przepisy przejściowe.

4. Zmiana systemu poboru WHT od 1.07.20 – rewolucyjne zasady w podatku u źródła, kompleksowa analiza:

• dywidendy, należności licencyjne, odsetki w świetle dwóch mechanizmów rozliczenia WHT – jak i kiedy stosować ,,stare” i ,,nowe” zasady,

• procedura należytej staranności – kto i kiedy powinien ją wprowadzić, czy zabezpieczenie jest warte dodatkowych kosztów?

• wyjaśnienia MF dot. WHT – jak ich treść zabezpiecza nas przed zakusami fiskusa?

• kopia certyfikatu rezydencji – jak liczyć limit, do jakich transakcji wyłączenie obowiązku posiadania ,,dokumentu urzędowego” znajduje zastosowanie;

• zmiany a zapisy umów o unikaniu podwójnego opodatkowania – zakres stosowania.

5. Praktyczne konsekwencje zmian w CIT zrealizowanych w 2019 r. ze szczególnym uwzględnieniem praktycznych konsekwencji i bieżących stanowisk fiskusa wypracowanych w branży budowlanej i deweloperskiej:

a) Darowizna w kosztach podatkowych

b) Możliwość jednorazowego rozliczenia straty do wysokości 5 mln PLN

c) Zatrzymanie kapitału w spółce – odliczenie tzw. odsetek hipotetycznych.

6. Wybrana problematyka z uwzględnieniem najnowszych stanowisk Dyrektora KIS i orzecznictwa sądów administracyjnych:

a) Przychody podatkowe – kompleksowa analiza regulacji prawnych:

• moment rozpoznania przychodu – całkowite i częściowe wykonanie usługi budowlanej, etapy budowy, protokół zdawczo – odbiorczy, przejściowe świadectwo płatności, usługi realizowane w okresach rozliczeniowych,

• sprzedaż lokalu – umowa przedwstępna, zaliczka, protokół, akt notarialny, umowa przyrzeczenia – data powstania przychodu podatkowego,

• przedpłaty – zaliczki, zadatki – rozpoznanie przychodu podatkowego,

• świadczenia częściowo i całkowicie nieodpłatne,

• odsetki, zasądzone koszty sądowe, odszkodowania, kary umowne – zasady rozpoznawania przychodu kasowo,

• moment rozpoznania przychodu w przypadku świadczenia usług w ramach generalnego wykonawstwa i podwykonawstwa, konsorcjum, umowy wspólnego przedsięwzięcia, kaucja gwarancyjna,

• refakturowanie – kompleksowa analiza rozliczenia przychodu podatkowego.

b) Koszty pośrednio i bezpośrednio związane z przychodami w ujęciu specyfiki branży budowlanej i deweloperskiej:

• kwalifikacja kosztu, ponoszenie kosztu na przełomie roku podatkowego – moment ujęcia,

• refakturowanie – problematyka rozpoznania kosztów uzyskania przychodów,

• zasady dokumentacji kosztowej – dowody i wymogi dokumentacyjne,

• korygowanie kosztów uzyskania przychodów,

• rozliczenie kosztów przez konsorcjanta, podwykonawcę, lidera konsorcjum,

• realizacja kontraktu budowlanego, roboty w toku – szczególny rodzaj kosztu, identyfikacja momentu powstania KUP,

• koszty sprzedaży lokali, czynności deweloperskie, problematyka zawiązania wspólnoty mieszkaniowej,

• szczególne rodzaje kosztów – wykonanie zastępcze, odpłatne zajęcie pasa drogowego, przebudowa drogi publicznej, wycinka drzew i krzewów, infrastruktura wod – kan i energetyczna,

• kary umowne, odszkodowania, płatności stanowiące wpływ do budżetu Państwa i JST - kompleksowa analiza, problematyka wadliwości oraz opóźnienia w realizacji usług budowlanych,

• ograniczenia KUP - mechanizm cienkiej kapitalizacji, zakup usług niematerialnych od podmiotów powiązanych, przekroczenie limitu gotówkowego,

• wierzytelności, straty ze zbycia wierzytelności – możliwości rozpoznania kosztu podatkowego;

c) Problematyka świadczeń na rzecz pracowników i współpracowników.

d) Akcje marketingowe w branży budowlanej.

Prowadzący: