Czas trwania: 5 godzin
Tematyka:

BDO dla Początkujących. Zasady poruszania się po systemie BDO i tworzenie poprawnej dokumentacji – ewidencja odpadowa: KPO, KEO, wnioski, sprawozdawczość

Baza danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami zwana bazą BDO to miejsce do którego najczęściej sięgają firmy, które są zobowiązane do prowadzenia elektronicznej ewidencji odpadów wytworzonych/zebranych/przetworzonych czy przekazanych.
Dodatkowo z BDO korzystają Podmioty, które są zobowiązane do sprawozdawczości rocznej wynikającej z wprowadzania na rynek: opakowań, produktów, sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W roku 2023 r. do bazy winny się wpisać firmy zajmujące się wprowadzaniem produktów czy opakowań jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych.

W praktyce oznacza to, że każdy Podmiot zobowiązany do wpisu do BDO musi złożyć wniosek rejestrowy i otrzymać wpis do Bazy BDO a także numer.

Ewidencja odpadowa w postacie Karty Przekazania Odpadów i Karty Ewidencji ma być tworzona i zapisywana elektronicznie w BDO a ilości odpadów wytworzonych i przekazanych znajdujących się w Kartach Ewidencji Odpadów należy przedłożyć w formie sprawozdania odpowiedniemu Marszałkowi Województwa ze względu na miejsce wytwarzania odpadów. Dodatkowo każda zmiana dotycząca zarejestrowanego Podmiotu – czy to zmiana danych firmy/zamknięcie działalności, wprowadzanie nowych kodów odpadów, dodatkowe wpisy w innych Działach w BDO - wymagają złożenia odpowiednich wniosków.

Te wszystkie działania w BDO wymagają od użytkowników znajomości samego systemu i sposobu poruszania się.

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w szkoleniu, które pomoże Państwu w nauce obsługi technicznej BDO i przybliży tematykę związaną z gospodarką odpadami w firmie, przedstawi zasady prowadzenia elektronicznej ewidencji odpadów.

Podmioty, które są zobowiązane do rejestracji w BDO to między innymi:

 • podmioty wprowadzające opakowania, produkty w opakowaniach, baterie, akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny, pojazdy, produkty w rozumieniu ustawy z 11.05.2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (produkty to opony, oleje smarowe oraz preparaty smarowe, dodatki, środki zapobiegające zamarzaniu, szczegółowo wymienione w załączniku nr 4a do ustawy),
 • autoryzowani przedstawiciele, podmioty pośredniczące, organizacje odzysku, organizacje samorządu gospodarczego, o których mowa w ustawie z 13.06.2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi,
 • podmioty gospodarujące odpadami (w tym zbierających, przetwarzających, transportujących odpady, odbierające odpady od właścicieli nieruchomości oraz PSZOK prowadzone samodzielnie przez gminy),
 • wytwórcy odpadów,
 • sprzedawcy odpadów i pośrednicy w obrocie odpadami,
 • prowadzący jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową, o której mowa w art. 40a ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.
 • Firmy wprowadzające opakowania i produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych wg Ustawy SUP,

Celem szkolenia jest przedstawienie w formie warsztatu sposobu prawidłowej obsługi Bazy BDO, sporządzenia Karty Przekazania Odpadów, Karty Ewidencji Odpadów. Dokonanie korekty karty odrzuconej i wygenerowanie potwierdzenia KPO na transport.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Rejestr podmiotów w BDO:
  • Podmioty objęte rejestrem w BDO.
  • Podmioty zwolnione z wpisu do BDO.
 2. Informacje ogólne i logowanie do BDO:
  • Nawigacja po systemie BDO.
  • Pierwsze logowanie do systemu BDO.
  • Przypisanie konta użytkownika do konta podmiotu.
  • Dodawanie miejsc prowadzenia działalności.
  • Tworzenie kont użytkowników: głównych i podrzędnych - omówienie funkcji.
 3. Wnioski w BDO:
  • Rodzaje wniosków - rejestracyjny, aktualizacyjny, o wykreślenie.
  • Zasada tworzenia wniosków i sposób wysyłania.
 4. Ewidencja odpadowa w BDO:
  • Obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów/zwolnienia z ewidencji odpadów.
  • Tworzenie Karty Przekazania Odpadów.
  • Wygenerowanie Potwierdzenia wystawienia Karty Przekazania Odpadów.
  • Tworzenie Karty Ewidencji Odpadów.
  • Ewidencja uproszczona - Karta Przekazania Odpadów.
  • Korekta Odrzuconej Karty Przekazania Odpadów.
  • Ewidencja odpadów wytworzonych w wyniku świadczenia usług/Prowadzenia działalności w zakresie obiektu liniowego, o którym mowa w art. 3 pkt 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, z późn. zm.), działalność w zakresie usług, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
 5. Numer rejestrowy w BDO:
  • Zasada umieszczania numeru BDO na dokumentach.
  • Przykład dokumentów z numerem BDO.
 6. Opłata rejestrowa i roczna:
  • Jakie Podmioty są zobowiązane do wnoszenia opłaty rocznej?
  • Ile wynosi opłata roczna za utrzymanie konta w BDO? - zasada naliczania.
 7. Omówienie Modułu sprawozdawczości w BDO - Sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami - ogólna charakterystyka.
 8. Zasada przesłania Sprawozdania o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami poprzez BDO:
  • Omówienie poszczególnych statusów sprawozdania, nowy status: pozostawione bez rozpatrzenia.
  • Składanie sprawozdania na podstawie Pełnomocnictwa/bez Pełnomocnictwa - przedstawienie przykładowego wzoru dokumentu pełnomocnictwa.
  • UPO - Urzędowe Poświadczenie Odbioru/Korekta sprawozdania.

Prowadzący:

Zofia Klaszyńska

Zofia Klaszyńska

Audytor wewnętrzny systemu zarządzania środowiskowego w firmach z 12-letnim stażem. Doświadczony ekspert w weryfikacji obowiązków i wymagań prawnych dla Podmiotów korzystających ze środowiska w obszarach: emisji gazów i pyłów do atmosfery, gospodarki wodno-ściekowej, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii, wpisu do baz KOBIZE, CRO, BDO. Od wielu lat związany zawodowo z branżą odpadów produkcyjnych, przemysłowych niebezpiecznych. Pełnomocnik ds. systemu zarządzania środowiskiem, Weryfikator systemu EMAS, Specjalista ds. odpadów niebezpiecznych. Doradca i konsultant Prawa Ochrony Środowiska. Prowadząc własną firmę konsultingową, na co dzień spotyka się z przedsiębiorcami, którym poprzez audyty, szkolenia i udział w kontrolach pomaga w spełnianiu wszystkich aktualnych wymogów ochrony środowiska.