Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Podatki

Akcja Bilans 2023 r.

Szkolenie jest skierowane do pracowników służb księgowo-finansowych zajmujących się zamknięciem ksiąg rachunkowych i sporządzaniem sprawozdań finansowych oraz ewentualną współpracą z firmami audytorskimi.

W ramach szkolenia będzie przybliżenie zasad sporządzania sprawozdania finansowego oraz planowanie poszczególnych czynności związanych z zamknięciem ksiąg. Poruszone będą również typowe zagadnienia występujące przy zamknięciu ksiąg i sporządzeniu sprawozdania finansowego.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Najnowsze zmiany, jakie miały miejsce w Ustawie o rachunkowości w 2022 r. i w 2023 r.
 2. Kto odpowiada za prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z Ustawą o rachunkowości.
 3. Czy do odpowiedzialności za prowadzenie ksiąg rachunkowych można rozciągnąć również na dział księgowości, jeśli brak jest takowej zgody na piśmie.
 4. Kiedy należy podpisać umowę o badanie sprawozdania finansowego.
 5. Jakie uproszczenia wynikające z Ustawy o rachunkowości może zastosować jednostka przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych oraz sporządzaniu sprawozdania finansowego.
 6. Ustalanie i sprawdzanie stanu aktywów i pasywów za pomocą inwentaryzacji:
  • rodzaje inwentaryzacji,
  • planowanie inwentaryzacji,
  • rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych.
 7. Zagadnienia szczegółowe:
  • wycena należności i zobowiązań,
  • utrata wartości aktywów,
  • czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów,
  • rezerwy na zobowiązania,
  • rozliczenia międzyokresowe przychodów,
  • amortyzacja i środki trwałe,
  • różnice kursowe,
  • inwestycje krótko i długoterminowe,
  • podział wyniku finansowego i jego rozliczenie.
 8. Różnice między prawem bilansowym i podatkowym.
 9. Pytania i dyskusja.

Prowadzący:

Janusz Budzyński

Janusz Budzyński

Biegły rewident, ekspert z zakresu zagadnień księgowych i rachunkowych, dzielący się doświadczeniem z wieloma firmami. Od 1996 r. jako asystent uczestniczył w badaniu sprawozdań finansowych w ramach współpracy z różnymi audytorami, a w latach 2009-2019 zajmował się tym samodzielnie. Obecnie poświęca się działalności szkoleniowej i doradczej, wykonując przy tym praktyczne przeglądy ksiąg rachunkowych.