Strefa merytoryczna
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: CIT / PIT

Akcja bilans 2020 – CIT i PIT

 
Szkolenie „Akcja bilans 2020 - CIT i PIT” ma na celu omówienie najistotniejszych zagadnień związanych z praktycznym stosowaniem przepisów podatkowych, które znajdą zastosowanie w operacjach podejmowanych w związku z zamknięciem roku podatkowego.
 
Podczas szkolenia przedstawione zostaną zasady rozliczania przychodów i kosztów podatkowych a także regulacje związane z transgranicznymi rozliczeniami, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia cen transferowych, podmiotów powiązanych i podatku u źródła. Ponadto, stawiając czoła wyzwaniom 2020 roku, zaprezentowane zostaną rozwiązania wprowadzone do systemu podatkowego w ostatnim czasie, tj. mechanizm podzielonej płatności, biała lista. Omówione zostaną także rozwiązania wprowadzone podczas pandemii na mocy przepisów tzw. tarcz antykryzysowych – zasady rozliczania dofinansowań, z odniesieniem się do aspektów potencjalnej kontroli oraz zmodyfikowane regulacje związane z ulgami podatkowymi. Celem szkolenia jest także zwrócenie uwagi odbiorców ku nadchodzącym w 2021 r. zmianom w systemie podatkowym. Z uwagi na krótki okres czasu pozostały do ich „wejścia w życie” już dzisiaj warto się z nimi zapoznać.
 
Podczas zajęć omawiane regulacje zostaną zilustrowane praktycznymi przykładami, z którymi prowadzący spotyka się w codziennej pracy i które mogą się okazać przydatne również dla odbiorców.
 
Szkolenie dedykowane jest księgowym, dyrektorom finansowym oraz innym osobom odpowiedzialnych za finanse w firmie.
 

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Przychody podatkowe - zasady rozliczania, w tym rozliczanie przychodów na przełomie roku:
 
a) Przychody rozpoznawane na zasadzie memoriałowej - zasady określenia daty wykonania usługi, wydania rzeczy i zbycia prawa majątkowego.
b) Rozpoznawanie zaliczek dla celów podatku dochodowego - problematyczne zaliczki w wysokości 100% ceny.
c) Przychody rozliczane w okresach rozliczeniowych - moment powstania przychodu.
d) Przychody rozpoznawane na zasadzie kasowej.
e) Przychody w naturze oraz z tytułu nieodpłatnego i częściowo nieodpłatnego świadczenia.
f) Nieodpłatne świadczenia na rzecz pracowników/kontrahentów/współpracowników - zasady rozliczeń.
 
2. Koszty uzyskania przychodów:
 
a) Moment rozpoznania kosztu podatkowego.
b) Dokumentowanie poniesionych wydatków.
c) Korekty przychodów i kosztów.
d) Koszty bezpośrednie i pośrednie.
e) Zasady rozliczania przykładowych kosztów (wynagrodzenia pracownicze, składki zus, kary umowne i odszkodowania, samochody służbowe i ich ubezpieczenia oraz koszty eksploatacji).
f) Reprezentacja i reklama w kosztach podatkowych – wybrane zagadnienia.
 
3. Biała lista i mechanizm podzielonej płatności - wątpliwości i ryzyka z perspektywy podatków dochodowych.
 
4. Podatkowe rozliczanie dofinansowań z tarczy antykryzysowej i finansowej:
 
a) Analiza potencjalny obszarów kontroli.
b) Zasady zwrotu przyznanych świadczeń.
 
5. Podatkowe rozwiązania z tarcz antykryzysowych:
 
a) Nowe zasady odliczania darowizn od dochodu.
b) Zmiany w uldze na złe długi.
c) Wsteczne rozliczenie straty podatkowej.
d) Koszty kwalifikowane poniesione na działalność badawczo-rozwojową - rozliczanie ulgi w trakcie roku podatkowego.
e) Możliwość stosowania ulgi IP-BOX przy obliczaniu zaliczek na CIT/PIT.
 
6. Transgraniczne rozliczenia z kontrahentami:
 
a) Ceny transferowe:
• Zasady identyfikowania powiązań (także na potrzeby jpk!!!).
• Zasady dokumentowania transakcji z podmiotami powiązanymi.
b) Podatek u źródła - wybrane regulacje:
• Przykłady świadczeń podlegających opodatkowaniu podatkiem u źródła.
• Certyfikaty rezydencji - na co zwracać uwagę.
• Należyta staranność - jak jej dochować.
 
7. Zasygnalizowanie wybranych zmian w CIT/PIT na 2021 rok:
 
a) Opodatkowanie CIT spółek komandytowych i spółek jawnych.
b) Zmiany zasad opodatkowania sprzedaży spółek nieruchomościowych.
c) Ograniczenia w stosowaniu ulgi abolicyjnej.
d) Wprowadzenie nowego modelu opodatkowania spółek kapitałowych - tzw. Estoński CIT.
e) Rozliczanie kosztów podatkowych poprzez dokonywanie odpisów na specjalnych fundusz inwestycyjny.
f) Ograniczenie optymalizacji na restrukturyzacjach i amortyzacjach środków trwałych.
g) Obowiązek publikowania strategii podatkowych na stronie internetowej.
h) Podwyższenie do 2 mln EUR progu przychodów na potrzeby stosowania 9% stawki CIT.
i) Zmiany w cenach transferowych.

Prowadzący: