Czas trwania: 4 godziny
Tematyka: BHP

Abecadło BHP, czyli o czym powinien wiedzieć każdy pracodawca

Konieczność zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy to bez wątpienia najważniejszy obowiązek, jaki przepisy prawa pracy nakładają na pracodawcę. W trakcie szkolenia postaramy się poszukać odpowiedzi na pytanie, jak ten obowiązek powinien być realizowany w praktyce.

Przede wszystkim przyjrzymy się zagadnieniu profilaktycznych badań lekarskich, zwłaszcza w kontekście treści skierowania na takie badania, możliwości rezygnacji z badań wstępnych czy niewykonywania badań okresowych podczas stanu zagrożenia epidemicznego. Doprecyzujemy zasady przeprowadzania szkoleń z zakresu bhp (np. możliwości rezygnacji przez pracodawcę ze szkoleń okresowych). Zajmiemy się wypadkami przy pracy, ze szczególnym uwzględnieniem wskazania kolejnych kroków, jakie pracodawca powinien podjąć po stwierdzeniu wypadku przy pracy (m.in. pod kątem powołania zespołu powypadkowego, sporządzenia protokołu powypadkowego oraz świadczeń przysługujących pracownikom z tytułu wypadku).

Ponadto, zwrócimy uwagę na obowiązki pracodawcy dotyczące stwierdzenia chorób zawodowych. Omówimy ergonomię pracy przed monitorem ekranowym (np. zasady refundacji okularów, udzielania przerw w pracy itp.). Sprawdzimy, jakie są uprawnienia i obowiązki pracowników dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. Wskażemy też najważniejsze obowiązki osób kierujących pracownikami.

Te i wiele innych zagadnień zostaną poruszone na szkoleniu, które przeznaczone jest przede wszystkim dla osób, które zajmują się bezpieczeństwem i higieną pracy. Wiele przydatnych informacji znajdą również osoby kierujące pracownikami oraz pracownicy działów kadr.

Serdecznie zapraszamy.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

I. Najważniejsze obowiązki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy:

1. Podstawowe obowiązki pracodawcy. Konieczność wyznaczenia pracowników do ewakuacji przeciwpożarowej lub pierwszej pomocy przedmedycznej. Zapewnienie środków ochrony indywidualnej i zbiorowej.

2. Prawa i obowiązki pracowników. Możliwości ukarania pracowników, którzy nie przestrzegają przepisów i zasad bhp. Odmowa wykonania polecenia służbowego
w razie naruszenia przez pracodawcę przepisów i zasad bhp.

3. Obowiązki osoby kierującej pracownikami.

4. Ergonomia pracy przed laptopem lub monitorem ekranowym. Kiedy pracownikowi przysługują przerwy przy pracy przed monitorem ekranowym? Jakie warunki muszą być spełnione, aby pracownik mógł domagać się zwrotu kosztów z tytułu zakupu okularów korygujących wzrok?

5. Odpowiedzialność pracodawcy za stan bezpieczeństwa i higieny pracy – przepisy wykroczeniowe oraz potencjalne roszczenia pracowników.

II. Profilaktyczne badania lekarskie:

1. Czy w treści skierowania na badania lekarskie należy zamieścić informację o stopniu niepełnosprawności pracownika?

2. Czy podczas stanu zagrożenia epidemicznego pracodawca nie musi kierować pracowników na profilaktyczne badania lekarskie?

3. W jakich sytuacjach pracodawca może dopuścić pracownika do pracy bez konieczności przeprowadzania badań wstępnych?

4. Czy pracodawca może wydać polecenie przeprowadzenia badań lekarskich w razie pogorszenia stanu zdrowia pracownika?

III. Szkolenia z zakresu bhp:

1. Czy podczas stanu zagrożenia epidemicznego szkolenia bhp mogą odbywać się zdalnie?

2. W jaki sposób stan zagrożenia epidemicznego wpływa na ważność szkoleń
z zakresu bhp?

3. Jakie warunki muszą zostać spełnione, aby pracodawca mógł zrezygnować ze szkoleń okresowych z zakresu bhp?

4. Czy pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom szkolenie bhp w razie zmiany stanowiska pracy?

IV. Wypadki przy pracy:

1. Definicja wypadku przy pracy. Rodzaje wypadków przy pracy. Obowiązki pracodawcy związane z zaistnieniem wypadku przy pracy. Jak krok po kroku wygląda postępowanie powypadkowe?

2. Zespół powypadkowy. Kto wchodzi w skład zespołu powypadkowego? Jakie obowiązki mają członkowie zespołu powypadkowego?

3. Protokół powypadkowy. Jakie informacje powinien zawierać protokół? W jakim terminie należy sporządzić protokół? Do kogo i w jakim terminie może odwołać się osoba poszkodowana, która nie zgadza się z treścią protokołu?

4. Pozostałe zagadnienia związane z wypadkami przy pracy. Wypadek zrównany
z wypadkiem przy pracy. Wypadek w drodze do pracy i w drodze z pracy. Świadczenia, które przysługują osobie poszkodowanej w wypadku przy pracy. Wpływ obecności alkoholu w organizmie osoby poszkodowanej na świadczenia z tytułu wypadku przy pracy.

V. Choroby zawodowe:

1. Definicja choroby zawodowej.

2. Postępowanie w sprawie chorób zawodowych.

3. Rejestr chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby.

4. Dodatkowe obowiązki pracodawcy związane ze stwierdzeniem objawów choroby zawodowej u pracownika.

Prowadzący:

Michał Podsiedlik

Michał Podsiedlik

Prawnik, Absolwent Uniwersytetu Śląskiego na Wydziale Prawa i Administracji oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Specjalista ds. bhp, po ukończonych studiach podyplomowych na Politechnice Śląskiej. Wieloletni pracownik Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach, gdzie poza funkcją eksperta ds. prawa prawy pełnił także rolę rzecznika prasowego. Doświadczenie i praktyczne wdrażanie zagadnień z zakresu prawa pracy zdobywał w dziale nadzorującym kwestie kadrowe. Obecnie przedsiębiorca zajmujący się szkoleniami z dziedziny prawa pracy.

Ekspert prawa pracy specjalizujący się przede wszystkim w zagadnieniach dotyczących czasu pracy, dokumentacji pracowniczej, a także mobbingu, dyskryminacji i równego traktowania w zatrudnieniu. Od kilkunastu lat trener z dużym doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń z zakresu prawa pracy, który w trakcie zajęć stara się wyjaśniać w przystępny sposób nawet najbardziej skomplikowane zagadnienia prawne, a poszczególne przepisy przekładać na rozwiązania praktyczne. Doradca i konsultant, który wraz z klientami wypracowuje najbardziej adekwatne dla nich rozwiązania prawne, godząc funkcjonowanie organizacji z ramami kodeksu pracy.