Masz pytania? Zadzwoń 42 235 30 40 (8.00 – 15.00)

Studia córki to nie koszt podatkowy dla ojca

Tak wynika z interpretacji indywidualnej z dnia 13 stycznia 2021 r. wydanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej sygn. 0114-KDIP3-1.4011.721.2020.1.AK2.
Przedsiębiorca wykonujący praktykę lekarską dentystyczną, zamierzał zatrudnić na podstawie umowy o pracę córkę. Przyszła Pracownica jest studentem kierunku lekarskiego. Obecnie wiedza zdobyta na studiach – taka jak: znajomość podstawowej terminologii medycznej oraz zasad dokumentacji historii choroby, znajomość zasad marketingu potwierdzona kursami, zasad finansowania przez NFZ potwierdzona kursami, komunikacji marketingowej potwierdzona kursami oraz kurs google analytics, odbyty kurs psychologii medycznej oraz komunikacji z pacjentem – jest konieczna, właściwa i wystarczająca do zatrudnienia Pracownicy z zakresem obowiązków odpowiadającym stanowisku: rejestratorka medyczna, pomoc w gabinecie, osoba odpowiedzialna za zarządzanie social mediami i marketingiem w firmie. Pracownica po zatrudnieniu będzie wykonywała te obowiązki. Po studiach Pracownica uzyska tytuł zawodowy: lekarz. Założono jednak, że z upływem czasu Pracownicy będą delegowane nowe obowiązki – stosowne do zdobytych na studiach kompetencji i wiedzy. Docelowo pracownica będzie lekarzem zatrudnionym na tym stanowisku.

Przedsiębiorca powziął wątpliwości co do możliwości zaliczenia wydatków poniesionych przez Podatnika na sfinansowanie studiów Pracownicy-Córki do kosztów uzyskania przychodów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego zostało uznane przez Organ za nieprawidłowe. Organ podatkowy podkreślił, że do stwierdzenia, czy przedmiotowe opłaty mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, istotnym jest zatem ustalenie:

  • czy takie wydatki związane ze zdobywaniem wiedzy i umiejętności są potrzebne w prowadzonej działalności gospodarczej i mają związek z tą działalnością,
  • czy też wydatki te służą tylko podnoszeniu ogólnego poziomu wiedzy i wykształcenia niezwiązanego z działalnością gospodarczą, a więc które co do zasady mają charakter osobisty.

Organ podkreślił, że zgodnie z definicją zawartą w słowniku języka polskiego (Słownik Języka Polskiego, PWN, www.sjp.pwn.pl) „dokształcanie” to „uzupełnianie lub poszerzanie wykształcenia”. Zakres wiedzy posiadany przez zatrudnionego studenta nie pozwala uznać go za wykwalifikowanego pracownika. Nauka podjęta przez studenta dopiero umożliwi zdobycie kwalifikacji potwierdzonych uzyskaniem tytułu lekarza. W konsekwencji pokrycie wydatków za studia pracownika nie można uznać za koszty związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracownika.
Odnosząc się w tym miejscu do zaprezentowanego zdarzenia przyszłego, należy przede wszystkim podkreślić, że wydatki związane z procesem uzyskiwania uprawnień do wykonywania zawodu przez zatrudnionego studenta ponoszone będą przez Wnioskodawcę przed uzyskaniem przez niego tytułu lekarza. Przedmiotowe wydatki będą miały na celu zdobycie wiedzy oraz umiejętności, a także należytego przygotowania do zawodu zatrudnionego studenta, nie zaś osiągnięcia przychodów ze źródła jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza prowadzona przez Wnioskodawcę. Wydatki te mają charakter wydatków osobistych, związanych z uzyskaniem wykształcenia przez zatrudnionego studenta i w konsekwencji nie można ich uznać za związane z działalnością gospodarczą Wnioskodawcy.

Dr Ewelina Skwierczyńska – doradca podatkowy

Zaloguj się!