Masz pytania? Zadzwoń 42 235 30 40 (8.00 – 15.00)

 I. Definicje

§ 1

W niniejszym regulaminie, zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:

 1. „Usługodawca” – IQ3 Górski, Fiedorowicz spółka jawna z siedzibą w Łodzi (93-119), ul. Nieszawska 20/26, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001001784, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy, posiadająca nr NIP 728-286-78-18, REGON: 523641317,
 2. „Serwis” – strona internetowa dostępna pod adresem www.expert4you.pl oraz jej podstrony,
 3. „Konto” – konto Użytkownika założone przez niego w Serwisie zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie,
 4. „Subkonto” – dostęp do Serwisu przyznany przez Administratora Subużytkownikom,
 5. „Dokumentacja” – materiały multimedialne udostępniane za pośrednictwem Serwisu, takie jak pliki video, infografiki, webinaria itp.
 6. „Pakiet szkoleniowy” – zestaw powiązanej przedmiotowo Dokumentacji, do którego dostęp oferowany jest Użytkownikom,
 7. „Użytkownik” – podmiot, który zawarł z Usługodawcą umowę dotyczącą założenia Konta i udostępnienia Pakietu szkoleniowego, jak również podmiot odwiedzający stronę internetową Serwisu celem zawarcia jednej z powyższych umów,
 8. „Administrator” – Użytkownik, który założył Konto w Serwisie i dokonał zakupu Pakietu szkoleniowego oraz dysponuje uprawnieniami do nadawania Subużytkownikom dostępu do Subkont,
 9. „Subużytkownik” – osoba fizyczna, której Administrator nadał dostęp do Subkonta; postanowienia Regulaminu dot. Użytkownika, stosuje się odpowiednio wobec Subużytkownika chyba, że stanowi on inaczej,
 10. „Polityka” – polityka prywatności i plików cookies, dostępna pod adresem: https://expert4you.pl/polityka-prywatnosci/,
 11. „Przelewy24” – system bezpiecznych płatności internetowych, prowadzony przez PayPro S.A.,
 12. „Umowa” – umowa o udostępnienie Pakietu szkoleniowego zawierana między Usługodawcą, a Użytkownikiem w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą , zawarta w oparciu o złożone zamówienie.

II. Postanowienia ogólne

§ 2

 1. Regulamin określa zasady świadczenia drogą elektroniczną przez Usługodawcę usług na rzecz Użytkowników, polegających na:
  1. założeniu i prowadzeniu Konta oraz Subkonta,
  2. umożliwienia zawierania przez Internet Umów (nie dotyczy Subużytkowników).
 2. Usługi wskazane w ustępie poprzedzającym nie są kierowane przez Usługodawcę do konsumentów w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego.

§ 3

 1. Treści prezentowane na stronach Serwisu, a w szczególności ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, nie są ofertą w rozumieniu przepisów art. 66 i 66(1) Kodeksu cywilnego, lecz zaproszeniem do składania ofert.
 2. Treści prezentowane  przez Usługodawcę w ramach Dokumentacji zawierają jedynie jedną z możliwych interpretacji przepisów prawa i nie może ona być przez Użytkownika traktowana jako wiążąca w obrocie prawnym. Usługodawca zastrzega, że korzystając z Dokumentacji należy dokonać każdorazowo weryfikacji zasadności zastosowania tez lub twierdzeń w niej zawartych w konkretnym stanie faktycznym. Odpowiedzialność Usługodawcy za korzystanie przez Użytkownika z Dokumentacji jest wyłączona w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

§ 4

Usługodawca może dokonywać modyfikacji zawartości Serwisu, cen oraz zakresu Pakietów szkoleniowych, jak również przeprowadzać i odwoływać akcje promocyjne.

III. Warunki techniczne niezbędne do korzystania z usług

§ 5

 1. Do korzystania z Serwisu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Użytkownika. Wystarczający jest: dostęp do Internetu, posiadanie adresu e-mail oraz standardowy system operacyjny i przeglądarka internetowa. Podczas korzystania z Serwisu, jak również podczas komunikacji z Usługodawcą, Użytkownik nie ponosi innych kosztów za korzystanie ze środka porozumiewania się na odległość poza zwykle stosowanymi.
 2. Do prawidłowego korzystania z Serwisu, a także złożenia zamówienia prowadzącego do zawarcia Umowy, wymagane jest włączenie obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej. Pliki cookies służą do utrzymania sesji Użytkownika po zalogowaniu się do Serwisu oraz do utrzymania procesu składania zamówienia przez Użytkownika (nie dotyczy Subużytkowników). Możliwe jest następnie ich skasowanie poprzez odpowiednie opcje dostępne w przeglądarce internetowej lub za pomocą innego oprogramowania. Szczegółowe informacje odnośnie plików cookies zawarte są w Polityce.

IV. Cena udostępnienia Pakietu szkoleniowego

§ 6

 1. Usługa stanowiąca przedmiot Umowy ma charakter odpłatny.
 2. Ujawniona na odpowiedniej podstronie Serwisu cena udostępnienia Pakietu szkoleniowego lub dodatkowego dostępu do Subkonta jest wyrażona w złotych polskich oraz w kwocie netto, tj. zostanie ona powiększona o wartość podatku od towarów i usług wg obowiązującej stawki.
 3. Cena udostępnienia Pakietu szkoleniowego płatna jest niezwłocznie po zawarciu Umowy, przelewem lub w formie płatności internetowej Przelewy24, w zależności od wybranego sposobu płatności. Postanowienie stosuje się odpowiednio wobec wykupienia dodatkowego dostępu do Subkonta.
 4. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wstrzymania rozpoczęcia świadczenia usługi polegającej na umożliwieniu dostępu do Pakietu szkoleniowego lub Subkonta do momentu zaksięgowania kwoty odpowiadającej cenie zamówionego Pakietu szkoleniowego na rachunku bankowym Usługodawcy.
 5. Brak dokonania płatności zgodnie z zamówieniem obejmującym dostęp do Pakietu szkoleniowego, w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy o udostępnieniu Pakietu szkoleniowego, daje prawo Usługodawcy do rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym.
 6. Użytkownik wyraża zgodę na stosowanie przez Usługodawcę w rozliczeniach faktur elektronicznych w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

V. Założenie Konta, zamówienie Pakietu

§ 7

 1. Zamówienie Pakietu szkoleniowego wymaga założenia Konta przez Użytkownika. Konto zakładane jest automatycznie w momencie złożenia pierwszego zamówienia.
 2. Żeby zamówić Pakiet szkoleniowy, Użytkownik powinien wypełnić formularz zamieszczony na odpowiedniej podstronie Serwisu.
 3. Zamówienia na udostępnienie Pakietu szkoleniowego można składać przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 4. W formularzach dostępnych w Serwisie zabronione jest podawanie treści bezprawnych, a zwłaszcza podawanie bez odpowiedniego upoważnienia danych osobowych osób trzecich.
 5. Formularz zamówienia dostępu do Pakietu szkoleniowego stanowi ofertę Usługodawcy, skierowaną do Użytkownika w przedmiocie zawarcia Umowy.
 6. W formularzu nie należy podawać danych fikcyjnych ani danych innych osób niż Użytkownik lub Subużytkownicy. Nieprawidłowe wypełnienie formularza zamówienia Pakietu szkoleniowego będzie w szczególności skutkowało nieprawidłowym udokumentowaniem nabycia usługi przez Użytkownika, poprzez błędne dane widniejące na wystawionej przez Usługodawcę fakturze.
 7. Formularz należy wypełnić uzupełniając wszystkie pola oznaczone jako wymagane. W formularzu zamówienia Pakietu szkoleniowego Użytkownik dokonuje również wyboru formy płatności.
 8. Użytkownik ma do wyboru dwie formy płatności: przelew tradycyjny oraz płatność internetowa za pośrednictwem serwisu Przelewy24. W przypadku wyboru formy płatności internetowej, dokonywana płatność podlega warunkom regulaminu dokonywania wpłat w Serwisie Przelewy24 dostępnym pod adresem: https://www.przelewy24.pl/regulamin, przy czym pod pojęciem Akceptanta należy w nim rozumieć Usługodawcę.
 9. Złożenie zamówienia wymaga oświadczenia o akceptacji Regulaminu oraz Polityki, a w przypadku wyboru formy płatności internetowej, dodatkowo oświadczenia o akceptacji regulaminu dokonywania wpłat w Przelewy24.
 10. Po wypełnieniu formularza zamówienia Pakietu szkoleniowego należy kliknąć przycisk „Kupuję i płacę”, co spowoduje przesłanie formularza do Usługodawcy oraz przekierowanie na odpowiednią podstronę Serwisu, w zależności od wybranej formy płatności. Czynność ta jest równoznaczna z przyjęciem przez Użytkownika oferty Usługodawcy w przedmiocie zawarcia Umowy. Z tą chwilą dochodzi do zawarcia Umowy między Użytkownikiem i Usługodawcą.
 11. W przypadku wyboru płatności przelewem tradycyjnym, Użytkownikowi na wskazany przez niego adres zostanie wysłana wiadomość e-mail zawierająca dane niezbędne do dokonania przelewu. W przypadku wyboru płatności internetowej, Użytkownik zostanie przekierowany na stronę Przelewy24, celem dokonania płatności za jego pośrednictwem.
 12. Niezwłocznie po otrzymaniu przez Usługodawcę formularza zamówienia Pakietu szkoleniowego, na podany przez Użytkownika adres zostanie wysłany e-mail potwierdzający zawarcie umowy.
 13. Za wyjątkiem ust. 4 oraz stosownego fragmentu ust. 6 postanowienia niniejszego paragrafu nie znajdują zastosowania wobec Subużytkowników.

VI. Rozpoczęcie świadczenia usługi

§ 8

 1. Użytkownik jest niezwłocznie informowany o założeniu Konta, co następuje w formie wiadomości e-mail, wysłanej na adres podany przy składaniu zamówienia. W wiadomości Użytkownik otrzymuje dane dostępowe do Konta (login, hasło).
 2. Uruchomienie dostępu do Pakietu szkoleniowego uzależnione jest od zaksięgowania płatności za usługę.
 3. Użytkownik jest informowany o uruchomieniu dostępu do Pakietu szkoleniowego, co następuje w formie wiadomości e-mail, wysłanej na adres podany przy składaniu zamówienia.
 4. Postanowienia niniejszego paragrafu nie znajdują zastosowania wobec Subużytkowników.

§ 9

 1. W zależności od wybranego Pakietu szkoleniowego, Administrator ma do dyspozycji odpowiednią liczbę Subkont, które może przydzielić swoim pracownikom. Administrator może również dokupić dodatkowe Subkonta ponad standardową liczbę Subkont przewidzianą dla danego Pakietu szkoleniowego.
 2. Subkonta przydzielane są Subużytkownikom imiennie.
 3. Uprawnienie do przyznania konkretnemu pracownikowi dostępu do Subkonta przysługuje wyłącznie Administratorowi. Administrator może w każdej chwili zablokować danemu Subużytkownikowi dostęp do Subkonta i przyznać go innemu pracownikowi.
 4. Aby nadać dostęp do Subkonta, w zakładce panelu klienta Konta, Administrator podaje adres e-mail pracownika, jego imię i nazwisko oraz numer telefonu. Na podany adres e-mail pracownika automatycznie zostanie wysłana wiadomość z danymi dostępowymi (login i tymczasowo nadane Subużytkownikowi hasło), informacją, kto przyznał dostęp do Subkonta oraz polityką prywatności, zawierającą informację dot. przetwarzania danych osobowych Subużytkownika.
 5. Przed uruchomieniem dostępu do Pakietu szkoleniowego, Subużytkownik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem i Polityką. Kliknięcie linku aktywacyjnego w przesłanej przez Usługodawcę wiadomości e-mail będzie traktowane jako akceptacja ww. dokumentów przez Subużytkownika i rozpocznie udzielanie dostępu do Serwisu.
 6. W razie dopuszczenia się przez Subużytkownika zachowania sprzecznego z postanowieniem Regulaminu w trakcie korzystania z Subkonta, dostęp do niego może zostać zablokowany przez Usługodawcę. W takiej sytuacji, Usługodawca jest również uprawniony do pozbawienia Subużytkownika na stałe uprawnienia dostępu do Subkonta, o czym zostanie poinformowany Administrator.
 7. Administrator odpowiada wobec Usługodawcy za zachowania Subużytkowników, jak za zachowania własne.

§ 10

Użytkownik obowiązany jest do zachowania w poufności hasła umożliwiającego dostęp do Dokumentacji. W przypadku utraty hasła przez Użytkownika, może on skorzystać z możliwości jego zresetowania, poprzez uzyskanie odpowiedniego linka przesłanego przez Usługodawcę w wiadomości e-mail.

VII. Własność intelektualna

§ 11

 1. Wszelkie utwory, opisy usług, znaki towarowe oraz inne materiały składające się na Dokumentację stanowią własność intelektualną Usługodawcy lub uprawnionych osób trzecich. Ich wykorzystywanie bez zgody Usługodawcy lub uprawnionych osób trzecich będzie stanowić naruszenie praw autorskich.
 2. Po każdorazowym zalogowaniu do swojego Konta, Użytkownik uzyskuje dostęp online do zamówionego Pakietu szkoleniowego. W ramach ww. dostępu, Użytkownik jest uprawniony do korzystania z udostępnionego Pakietu szkoleniowego do użytku prywatnego oraz służbowego (związanego z pełnioną funkcją lub zajmowanym stanowiskiem), poprzez odtwarzanie/wyświetlanie jego zawartości.
 3. Użytkownik nie jest uprawniony do rozpowszechniania jakichkolwiek elementów Dokumentacji w inny sposób niż w granicach dozwolonego użytku osobistego w rozumieniu art. 23 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2018.1191) oraz nie jest uprawniony do jej dalszej odsprzedaży.

§ 12

 1. Wszelkie prawa do utworów, znaków towarowych oraz innych materiałów składających się na Dokumentację przysługują Usługodawcy lub uprawnionym osobom trzecim.
 2. Uzyskując dostęp do Serwisu i Dokumentacji, Użytkownik nie nabywa jakichkolwiek praw, w tym w szczególności licencji do utworów, znaków towarowych i innych materiałów składających się na Dokumentację, za wyjątkiem wypadków wprost wskazanych w Regulaminie.

VIII. Procedura reklamacyjna

§ 13

 1. Wszelkie reklamacje należy składać do Usługodawcy pocztą elektroniczną na adres mailowy: biuro@expert4you.pl, telefonicznie: (42) 235 30 60 lub pocztą tradycyjną na adres siedziby Usługodawcy podany w postanowieniu § 1 pkt 1 Regulaminu.
 2. W reklamacji należy podać dane Użytkownika umożliwiające przesłanie mu odpowiedzi na reklamację oraz opis zdarzenia będącego jej podstawą.
 3. Usługodawca rozpatrzy reklamację i poinformuje Użytkownika o wyniku jej rozpatrzenia w terminie 21 dni od dnia jej otrzymania.
 4. Termin do rozpatrzenia reklamacji uważa się za zachowany w sytuacji wysłania przez Usługodawcę odpowiedzi na reklamację przed jego upływem.

IX. Okres świadczenia usługi i obowiązywanie umów

§ 14

 1. Dostęp do Pakietu szkoleniowego udostępniany jest w ramach Konta na czas oznaczony w zamówieniu, tj. 6 miesięcy lub 12 miesięcy, liczony od daty wystawienia faktury VAT potwierdzającej zakup Pakietu szkoleniowego i dokonanie płatności.
 2. Dostęp do Subkonta przyznawany jest Subużytkownikom na okres trwania dostępu do zamówionego przez Użytkownika Pakietu szkoleniowego, o którym mowa w § 14 ust. 1, z którym jest powiązane uprawnienie do nadania dostępu do Subkonta.
 3. Umowa jest zawierana na czas oznaczony odpowiadający długości wybranego Pakietu szkoleniowego. Przed upływem tego czasu każda ze stron może skontaktować się z drugą w sprawie zawarcia kolejnej Umowy obejmującej Pakiet szkoleniowy na kolejny okres.
 4. Użytkownik może wypowiedzieć Umowę lub umowę o prowadzenie Konta w każdym czasie, w formie pisemnego oświadczenia wysłanego listem poleconym na adres siedziby Usługodawcy lub w formie wiadomości e-mail na adres: biuro@expert4you.pl. Wypowiedzenie umowy nie skutkuje zwrotem uiszczonej ceny usługi o udostępnienie Pakietu szkoleniowego lub wygaśnięciem zobowiązania do zapłaty ceny usługi zgodnie z Umową, a skutek wypowiedzenia w postaci utraty dostępu do usługi udostępnienia Pakietu szkoleniowego nastąpi w takim wypadku na koniec aktualnego okresu rozliczeniowego obowiązywania Umowy.
 5. W sytuacji, w której Użytkownik nie wniesie płatności z tytułu udostępnienia Pakietu szkoleniowego w ciągu 7 dni od daty zawarcia Umowy lub przedłużenia obowiązywania Umowy na dalszy czas oznaczony 6 miesięcy lub 12 miesięcy, Usługodawca ma prawo do wypowiedzenia Umowy.
 6. Z zastrzeżeniem ustępu poprzedzającego, Usługodawca ma prawo do wypowiedzenia Umowy lub umowy o prowadzenie Konta w każdej sytuacji, w której Użytkownik łamie postanowienia Regulaminu lub w trakcie korzystania z Serwisu łamie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 7. Za wyjątkiem ust. 2, postanowienia niniejszego paragrafu nie znajdują zastosowania wobec Subużytkowników.

X. Zmiany Regulaminu

§ 15

 1. Usługodawca ma prawo do zmiany Regulaminu na zasadach określonych w postanowieniach niniejszego paragrafu, w szczególności w przypadku wystąpienia jednej z następujących przyczyn:
  1. zmiany obowiązujących przepisów prawa, które mają wpływ na treść Dokumentacji lub stosunku prawnego między Usługodawcą a Użytkownikiem,
  2. modyfikacji stosunku prawnego łączącego Usługodawcę z operatorem płatności za usługę – Przelewy24,
  3. zmiany zakresu oferowanych przez Usługodawcę usług.
 2. Usługodawca prześle do Użytkowników, na podane przez nich w Serwisie adresy e-mail, informację o planowanej zmianie Regulaminu wraz z treścią nowego Regulaminu. Informacja zostanie wysłana do Użytkowników na co najmniej 14 dni przed dniem wejścia w życie planowanych zmian.
 3. W przypadku zmiany Regulaminu, jego aktualna wersja zawsze znajdować się na stronie Serwisu: https://expert4you.pl/regulamin-swiadczenia-uslug/ . Korzystanie przez Użytkownika z usługi po wprowadzeniu zmian do Regulaminu, będzie równoznaczne z akceptacją nowego brzmienia Regulaminu. W przypadku niezaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik winien wypowiedzieć umowę zgodnie z ust. 4 poniżej. Jeżeli Użytkownik nie wypowie umowy przed dniem wejścia w życie zmiany Regulaminu, wówczas staje się on wiążący dla Użytkownika z dniem wskazanym jako dzień wejścia w życie nowej wersji Regulaminu.
 4. Użytkownik, który nie akceptuje planowanych zmian, może wypowiedzieć Umowę lub umowę o prowadzenie Konta na zasadach wskazanych w postanowieniu § 14 ust. 4 Regulaminu. W takiej sytuacji, Użytkownik będzie związany brzmieniem Regulaminu w jego pierwotnej wersji do czasu ustania obowiązywania Umowy lub umowy o prowadzenie Konta. Postanowienie niniejszego ustępu nie dotyczy Subużytkowników, którzy mogą wypowiedzieć umowę o prowadzenie Subkonta w każdym czasie.

XI. Postanowienia końcowe

§ 16

 1. Aktualna treść Regulaminu dostępna jest pod adresem https://expert4you.pl/regulamin-swiadczenia-uslug/ oraz w siedzibie Usługodawcy.
 2. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego.
 3. Sądem właściwym dla rozpoznawania sporów objętych Regulaminem jest Sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.
Zaloguj się!