Masz pytania? Zadzwoń 42 235 30 40 (8.00 – 15.00)

Polski Ład – green taxes dla przedsiębiorców

Polski Ład wiąże się nie tylko z negatywnymi zmianami. To także wsparcie biznesu na wielu szczeblach rozwojowych. Przedstawiamy nowe ulgi, z których skorzystać mogą zarówno przedsiębiorcy będący podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych, jak i spółki oraz inne podmioty opłacający podatek dochodowy od osób prawnych:

 1. Ulga na prototyp – jej istota sprowadza się do premiowania działalności podatników, w ramach której opracowują i wdrażają do produkcji nowy produkt by następnie wprowadzić go na rynek.
 2. Ulga na ekspansję – jest to rozwiązane adresowane do przedsiębiorców (zarówno podatników PIT jak i CIT), którzy w sposób usystematyzowany zwiększać będą przychody ze sprzedaży lub uzyskiwać przychody dzięki wprowadzeniu do sprzedaży nowych produktów albo też rozpoczną sprzedaż na nowym rynku (kryterium kraju).
 3. Ulga z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu, czyli na działalność CSR (ang. Corporate Social Responsibility), zwana również ulgą „sponsoringową” – pomimo wąsko zarysowanego zakresu przedmiotowego rozwiązanie może okazać się interesujące dla stosunkowo dużej grupy podatników.
 4. Ulga na robotyzację – to rozwiązanie czasowe, z którego przedsiębiorcy zajmujący się działalnością przemysłową skorzystają wyłącznie wówczas, gdy w latach podatkowych 2022–2026 poniosą wydatki na tzw. robotyzację. Nie chodzi przy tym o konkretne działania, wydatki ponoszone na określone urządzenia w normatywnie zidentyfikowanych okolicznościach.
 5. Ulga na koszty nabycia i używania terminala płatniczego w roku podatkowym, w którym podatnik rozpoczął używania terminala płatniczego i w roku następnym. Ze względu na niezbyt wysokie kwoty premiowania (dla podatników zwolnionych z ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących 2.500 zł w roku podatkowym, a dla objętych tym obowiązkiem kwota 1.000 zł) raczej nie została doceniona przez biznes.
 6. Ulga związana z zatrudnieniem innowacyjnych pracowników – jest uzupełnieniem pakietu ulg na innowacyjną działalność, a przecież to ulga dla pracodawcy, nie dla pracownika. Stanowi ona swego rodzaju dopełnienie ulgi B+R adresowanej do tych podmiotów, które uzyskawszy prawo do skorzystania z ulgi B+R nie mogą z niej w pełni skorzystać z uwagi na stratę podatkową lub zbyt niski dochód (niższy od kwoty kosztów kwalifikowanych działalności B+R podlegających odliczeniu). Ulga stosowana będzie po zakończeniu roku, po złożeniu zeznania podatkowego, a polega na zatrzymaniu (tj. nie wpłaceniu do urzędu skarbowego) części zaliczek na PIT względnie zryczałtowanego podatku, obliczonych z uwzględnieniem stawki podatku właściwej dla przedsiębiorcy, pobranego z wynagrodzeń pracowników, zleceniobiorców i twórców bezpośrednio zaangażowanych w działalność badawczo-rozwojową.
 7. W ramach modyfikacji istniejących ulg, poprzez Polski Ład prawodawca podwyższa wskaźniki premiowania kosztów kwalifikowanych działalności B+R oraz wprowadza możliwość symultanicznego, w odniesieniu do tych samych dochodów, stosowania ulgi B+R oraz IP Box.
 8. Ulga na konsolidację – adresowana jest wyłącznie do podatników podatku dochodowego od osób prawnych. Ulga daje możliwości odliczenia od dochodu nawet 250.000 zł wydatkowanych na nabycie, dających bezwzględną większość praw głosu, udziałów (akcji) spółki wykonującej działalność tożsamą z jego działalnością lub ją wspierającą. Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych pierwszy raz oferujący publicznie swoje akcje zyskują możliwość skorzystania z ulgi na IPO, tj. na podstawie art. art. 18ed u.p.d.o.p. odliczenie od dochodu:
  – 150% wydatków na przygotowanie prospektu emisyjnego, opłaty notarialne, sądowe, skarbowe i giełdowe oraz opracowanie i publikację ogłoszeń wymaganych przepisami prawa,
  – 50%, nie więcej jednak niż 50.000 zł, wydatków, bez uwzględnienia podatku od towarów i usług, na usługi doradztwa prawnego, w tym doradztwa podatkowego, i finansowego.

dr Ewelina Skwierczyńska – doradca podatkowy

Zaloguj się!