Masz pytania? Zadzwoń 42 235 30 40 (8.00 – 15.00)

Od kawy z cukrem odliczymy VAT, ale soki i ciasteczka bez odliczenia?

Gdy pracownicy i kontrahenci mają do nich stały dostęp…

Organ podatkowy uznał, że zapewnienie pracownikom, współpracownikom i kontrahentom stałego dostępu w ciągu dnia do artykułów spożywczych takich, jak: soki, słodycze, owoce, jogurty, ogólnie dostępnych w przestrzeni wspólnej, w tym w kuchniach pracowniczych oraz pomieszczeniach socjalnych – służy zaspokajaniu osobistych, prywatnych potrzeb pracowników, osób współpracujących i kontrahentów i odbywa się bez związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Oznacza to brak prawa do odliczenia VAT, ponieważ jak wskazał KIS… osoby te nie płacą za udostępniane artykuły spożywcze.

…a gdy ich częstujemy…

Inaczej sprawa ma się odnośnie kawy, herbaty, mleka, cukru, bezalkoholowych napojów chłodzących np. wody, soków, słodyczy, owoców, jogurtów, udostępniane są w czasie wewnętrznych narad, spotkań pracowników, spotkań ze współpracownikami oraz kontrahentami. Zużycie wszystkich tych artykułów ma związek (pośredni) z wykonywaniem czynności opodatkowanych, bowiem przez wpływ na ogólne funkcjonowanie podatnika jako całości, przyczynia się do generowania przez niego obrotu. Organ uznał, że artykuły spożywcze podawane w trakcie spotkań z kontrahentami wykazują związek z prowadzoną działalnością, ponieważ odbywają się w celu nawiązania i kontynuacji współpracy, omówienia warunków współpracy, prowadzenia negocjacji biznesowych, co przyczynia się do uzyskania obrotu przez podatnika.

W konkluzji organ stwierdził, że w zakresie, w jakim zakupione towary i usługi (artykuły spożywcze) są związane z działalnością opodatkowaną Wnioskodawcy w sposób pośredni, to na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy, podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego wykazanego na fakturach.

… gdy tylko piją, bez przekąsek

Z kolei w odniesieniu do przekazywanych pracownikom i współpracownikom artykułów takich, jak: kawa, herbata, mleko, cukier, woda mineralna, organ wskazał, że na podstawie § 112 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.), pracodawca jest obowiązany zapewnić wszystkim pracownikom wodę zdatną do picia lub inne napoje, a pracownikom zatrudnionym stale lub okresowo w warunkach szczególnie uciążliwych zapewnić oprócz wody, inne napoje. Ilość, rodzaj i temperatura tych napojów powinny być dostosowane do warunków wykonywania pracy i potrzeb fizjologicznych pracowników. Szczegółowe zasady zaopatrzenia w napoje pracowników zatrudnionych w warunkach szczególnie uciążliwych określają odrębne przepisy.

Wg organu oznacza to, że udostępnianie pracownikom oraz osobom współpracującym na podstawie umów cywilnoprawnych artykułów spożywczych takich, jak: kawa, herbata, woda, mleko, cukier, woda mineralna w opisanej sytuacji, nie jest przekazaniem towarów na cele osobiste pracowników. Konieczność zapewnienia napojów w czasie pracy wynika bezpośrednio z przepisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Zatem nabywane przez podatnika artykuły spożywcze, tj. kawa, herbata, woda, mleko, cukier, woda mineralna, przeznaczone do zużycia przez pracowników w związku z przepisami BHP, mają związek (pośredni) z wykonywaniem czynności opodatkowanych, bowiem nie służą dalszej odsprzedaży, ani nie są wykorzystywane do wytworzenia wyrobów i usług będących przedmiotem obrotu, lecz spożywane są na terenie firmy w godzinach jej pracy przez pracowników, w celu prawidłowego funkcjonowania na rzecz firmy. VAT podlega zatem odliczeniu.

Konkluzja

Z analizy komentowanej interpretacji wynika, że prawo do odliczenia VAT przysługuje podatnikowi zawsze, gdy idzie o napoje – ciepłe i zimne. Od ciastek, słodyczy, owoców – już nie, chyba że szef poczęstuje nimi zainteresowanych podczas spotkań…

Dr Ewelina Skwierczyńska – doradca podatkowy

Zaloguj się!