Masz pytania? Zadzwoń 42 235 30 40 (8.00 – 15.00)

Możliwość skrócenia pracownikom czasu pracy podczas upałów

Pracodawca może skrócić pracownikom czas pracy lub przewidzieć dodatkowe przerwy w pracy w czasie najwyższych temperatur, tzw. przerwy regeneracyjne. Należy pamiętać, że ustawodawca nie nakłada jednak na pracodawcę takich obowiązków. Pracodawcy mogą w tym zakresie podjąć swobodną decyzję. W przypadku, kiedy pracodawca zdecyduje się na skrócenie czasu pracy lub wprowadzenie dodatkowych przerw w czasie pracy, musi pamiętać, że nie może to spowodować obniżenia przysługującego pracownikom wynagrodzenia za pracę.

W okresie upałów pracodawca powinien chronić swoich pracowników przed nadmiernym nasłonecznieniem. Może to robić na przykład poprzez zasłonięcie okien żaluzjami czy roletami. Może ponadto zdecydować się na zainstalowanie klimatyzacji czy wiatraków, jednak prawo nie przewiduje obowiązku z tym zakresie. To jedynie dobra wola pracodawcy. Dodatkowo dla osób pracujących poza pomieszczeniem zamkniętym pracodawca ma obowiązek zapewnić zacienione i zadaszone miejsce do odpoczynku.

W okresie wysokich temperatur szczególną uwagę pracodawcy powinni zwrócić na warunki pracy kobiet w ciąży i karmiących piersią, a także pracowników młodocianych. Tych pierwszych nie wolno kierować do pracy w mikroklimacie gorącym w warunkach, w których wskaźnik PMV (przewidywana ocena średnia), określany zgodnie z Polską Normą dotyczącą tych prac, jest większy od 1,0, natomiast drugich nie wolno zatrudniać w pomieszczeniach, w których temperatura powietrza przekracza 30 stopni Celsjusza, a wilgotność względna powietrza – 65%.

Co więcej, zgodnie z art. 232 kodeksu pracy, pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych, nieodpłatnie, odpowiednie posiłki i napoje, jeżeli jest to niezbędne ze względów profilaktycznych. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje tych posiłków i napojów oraz wymagania, jakie powinny spełniać, a także przypadki i warunki ich wydawania. Na podstawie przywołanego przepisu wydane zostało Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów. W razie wystąpienia wysokich temperatur ustawodawca zobowiązał pracodawcę do zapewnienia pracownikom napojów. W treści rozporządzenia zostały określone szczegółowo przypadki dostarczania ich pracownikom. Zgodnie z § 4 ust. 1 rozporządzenia pracodawca zapewni napoje pracownikom zatrudnionym:

  • przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia poniżej 10 °C lub powyżej 25 °C,
  • na stanowiskach pracy, na których temperatura spowodowana warunkami atmosferycznymi przekracza 28 °C.

Napoje powinny być dostępne dla pracowników w ciągu całej zmiany roboczej. Powinny być to napoje zimne, przy czym ustawodawca nie precyzuje, o jakie napoje chodzi. Ten aspekt został pozostawiony do decyzji pracodawcy. Może to być np. woda w butelkach albo ogólnodostępny dystrybutor. Przygotowana ilość powinna jednak zaspokajać potrzeby pracowników.

Zaloguj się!