Masz pytania? Zadzwoń 42 235 30 40 (8.00 – 15.00)

Hotele dla ukraińskich uchodźców z podatkiem dochodowym

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 26 października 2022 r.  o sygn. 0111-KDIB2-1.4010.553.2022.1.BJ potwierdził, że wypłaty za usługi świadczone przez hotele w ramach zakwaterowania uchodźców z Ukrainy nie są zwolnione z CIT. Zgodnie z art. 38z ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych zwalnia się od podatku dochodowego świadczenie pieniężne, o którym mowa w art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583).

W myśl art. 13 tej ustawy każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni, na własny koszt, zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1, może być przyznane na jego wniosek świadczenie pieniężne z tego tytułu nie dłużej niż za okres 120 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Okres wypłaty świadczenia może być przedłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

Na podstawie odpowiednich umów z Urzędem Wojewódzkim hotele także mogły udostępniać swoje obiekty do relokacji uchodźców z Ukrainy w związku z trwającymi tam działaniami wojennymi. Strony ustaliły cenę za 1 miejsce noclegowe wraz z całodziennym wyżywieniem na 70 złotych brutto/osobę.

Organ podatkowy tym samym uznał, że jak wynika z powyższego, w związku z zawarciem z Urzędem Wojewódzkim umowy na udostępnienie obiektu hotelu do relokacji uchodźców z Ukrainy, hotel występuje w roli usługodawcy, który wykonuje określone świadczenia związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem dla uchodźców z Ukrainy i w zamian za to otrzymuje ustalone zgodnie z umową wynagrodzenie. Tym samym, skoro uzyskuje przychody z tytułu świadczenia, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, usług związanych z zapewnieniem zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, za które wystawiane są faktury, a usługi te są realizowane na podstawie umowy zawartej z organem samorządu terytorialnego, to przychody te nie korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego, o którym mowa w art. art. 38z ustawy o CIT.

Świadczenia, które hotele otrzymują w wyniku realizacji umowy z Urzędem Wojewódzkim, o którym mowa we wniosku nie stanowią bowiem świadczeń, o których mowa w art. 13 ust. 1 ustawy o pomocy. W konsekwencji, otrzymana przez należność, stanowi przychód podatkowy podlegający opodatkowaniu.

dr Ewelina Skwierczyńska – doradca podatkowy

Zaloguj się!