Masz pytania? Zadzwoń 42 235 30 40 (8.00 – 15.00)

Budowa domowego biura w kosztach podatkowych nawet bez zapłaty w MPP

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 4 maja 2021 r. sygn. 0115-KDIT3.4011.34.2021.4.AW, przypomniał, że stosownie do art. 22p ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą nie zaliczają do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji określonej w art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców:

1. została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego lub

2. została dokonana przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1  ustawy o podatku od towarów i usług – w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług, potwierdzonych fakturą, dokonanych przez dostawcę towarów lub usługodawcę zarejestrowanego na potrzeby podatku od towarów i usług jako podatnik VAT czynny, lub

3. pomimo zawarcia na fakturze wyrazów „mechanizm podzielonej płatności” zgodnie z art. 106e ust. 1 pkt 18a  ustawy o podatku od towarów i usług, została dokonana z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności określonego w art. 108a ust. 1a tej ustawy.

Przy czym – zgodnie z art. 22p ust. 3 pkt 1 omawianej ustawy podatkowej – przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio w przypadku nabycia lub wytworzenia środków trwałych albo nabycia wartości niematerialnych i prawnych.
Stosownie do art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162), dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku gdy:

1. stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz

2. jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15 000 zł lub równowartość tej kwoty, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

W przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji określonej w art. 19 ustawy- Prawo przedsiębiorców została dokonana z naruszeniem ust. 1, podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą w tej części:

1. zmniejszają koszty uzyskania przychodów albo

2. w przypadku braku możliwości zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów – zwiększają przychody – w miesiącu, w którym odpowiednio została dokonana płatność bez pośrednictwa rachunku płatniczego albo został zlecony przelew albo płatność została dokonana z pominięciem mechanizmu podzielnej płatności (art. 22p ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

W analizowanym zdarzeniu przyszłym w sprawie będącej przedmiotem rozstrzygnięcia:
Wnioskodawca włącznie z małżonką nabyli do majątku wspólnego działkę budowaną, budują dom jednorodzinny zawarli umowę na wykonanie domu z wykonawcą. Włącznie z żoną są stronami umowy jako klienci indywidualni.
Po zakończeniu budowy Wnioskodawca planuje przenieść do nowego domu siedzibę firmy i korzystać na cele prowadzenia działalności gospodarczej z pomieszczeń w tym celu wydzielonych, o procentowym udziale w całej powierzchni mniejszym niż 20%.
Otrzymane od wykonawców faktury VAT za kolejne etapy budowy/produkcji domu mają dwóch nabywców, Wnioskodawcę i jego żonę. Faktury zawierają numer NIP dla każdego z nabywców; Faktury VAT są opłacane z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności, z uwagi na to, że umowy na budowę oraz na finansowanie budowy domu zostały zawarta między wykonawcą a osobami prywatnymi.

Odnosząc się do powyższego organ podatkowy stwierdził, że w niniejszej sprawie nie znajdzie zastosowania art. 22p ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż – jak wskazano we wniosku – budynek mieszkalny zostanie wybudowany przez osoby fizyczne na cele prywatne, a jedynie jego część zostanie po oddaniu do użytkowania przeznaczona na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. W związku z tym Wnioskodawca nie był i nie jest zobowiązany do dokonania transakcji za pośrednictwem rachunku płatniczego z uwzględnieniem mechanizmu płatności podzielonej.
Tym samym, w analizowanym zdarzeniu odpisy amortyzacyjne będą mogły stanowić koszty uzyskania przychodów, stosownie do art. 22f ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dr Ewelina Skwierczyńska – doradca podatkowy

Zaloguj się!